www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Open dag Nieuwe Dordtse Biesbosch

9 mei 2019 Boswachter Jacques van der Neut in Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch, groene planvorming voor het Eiland van Dordrecht, krijgt steeds meer vorm. Sinds het verhogen van het waterpeil in de Noorderdiepzone, is het voormalig polderland omgetoverd in wetland. Strak vorm gegeven landbouwpercelen zijn onder water verdwenen en dat is heel goed nieuws voor tureluur, lepelaar, groenpootruiter, slobeend en pijlstaart. In plukken riet zijn diverse paartjes dodaars ontdekt. Bij de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, zijn meerdere partijen, zoals de gemeente Dordrecht, Waterschap Hollandse Delta, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en Staatsbosbeheer betrokken. Op 22 mei 2019 wordt er in het Spuilab in Dordrecht, Spuiboulevard 250 een avond over biodiversiteit gehouden, toegespitst op lokaal niveau. Kortom, hoe staat het met de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht? Om de ontwikkelingen voor een breed publiek te presenteren wordt er op zaterdag 25 mei aanstaande in de Nieuwe Dordtse Biesbosch een open dag georganiseerd. Staatsbosbeheer en de medewerkers van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch gaan echter na deze open dag, nog een stapje verder. Tot en met 1 juni houden zij zich bezig met de uitvoering van de zogenaamde 1000-soorten week. Een week lang worden allerlei soorten, met behulp van veel deskundigen gedetermineerd en genoteerd.

Inmiddels zijn er veel natuurontwikkelingsprojecten in en rondom de Biesbosch uitgevoerd. In het bekende zoetwatergetijdengebied zijn diverse, voormalige landbouwpolders in open verbinding gebracht met het omringende rivierwater. In die gebieden is zodoende ook sprake van getijdenwerking. Bij de Noorderdiepzone is gekozen voor een andere wateraanvoer, namelijk via de hevel bij de Oosthaven. Het ingelaten water komt eerst in de bezinkplas waar, zoals de naam het al aangeeft, het meegekomen sediment kan bezinken. Vandaf dit punt, wordt het water verdeeld over drie belanghebbende partijen: de landbouw, het natuurgebied en de stadswijk Sterrenburg, waar ook een verbetering van het oppervlaktewater moest worden gerealiseerd. Het energieverbruik van de hevel is beperkt. Zodra de waterstroom op gang is gebracht, schakelt de hevel zich zelf uit en komt het water via de wet van de communicerende vaten de bezinkplas in.

Lepelaars hebben de vernatte Noorderdiepzone al ontdekt. (foto: Jacques van der Neut)

Noorderdiepzone

De stuw, die zorgt voor de wateraanvoer in de Noorderdiepzone staat thans buiten werking. Het waterpeil schommelt er momenteel rond N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil). Het N.A.P. is de referentiehoogte ofwel peil waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Het is ontstaan uit het Amsterdams Peil, een van de vele lokale en regionale peilen die Nederland vóór de twintigste eeuw kende. Het huidige N.A.P-net bestaat uit ongeveer 35.000 zichtbare peilmerken, meestal bronzen boutjes met het opschrift N.A.P, aangebracht in kaden, muren, bouwwerken of op palen en bovendien 400 ondergrondse peilmerken. Het verhogen van het waterpeil in de Noorderdiepzone, ten zuiden van de Zeedijk, ging overigens niet zonder slag of stoot. De eerste plannen dateren immers uit het begin van de jaren 90. Lokale boeren vochten de plannen aan, tot aan de Raad van State toe. Die stroeve aanloop is echter achter de rug. Met de huidige vernatting in het terrein komt de weg vrij voor meer biologische variatie.

In de 1000-soorten week wordt er van alles en nog wat geteld. (foto: Jacques van der Neut)

1000-soorten week

In mei staan er diverse activiteiten op het programma. Op woensdag 22 mei is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit 2019. In het Spuilab in Dordrecht, Spuiboulevard 250, lichten diverse sprekers van 19.30u tot 22.00u dit begrip verder toe. Zij vertellen hoe het gesteld is met de biodiversiteit op het Eiland van Dordrecht. Soortenrijkdom staat ook centraal tijdens de zogenaamde 1000-soorten week, die wordt georganiseerd van 25 mei 2019 tot en met 1 juni 2019, door Staatsbosbeheer en de medewerkers van de Natuur-en Vogelwacht Biesbosch. “Ja, zeker” beaamt Thomas van der Es. “In deze week gaan we proberen het voorkomen van zoveel mogelijk soorten vast te stellen in de: Tongplaat, het bosgebied De Elzen, de Louisa- en Cannemanspolder en natuurlijk de Noorderdiepzone. Alle genoemde gebieden maken onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en aangezien alle gegevens digitaal worden verwerkt, zijn die dus ook snel beschikbaar. Tijdens de 1000-soorten week fungeert de Hoeve Jong Dordrecht, aan de Noorderelsweg, als het groene zenuwcentrum.” Verzamelde waarnemingen kunnen hier worden bekeken. Wil je je opgeven voor de activiteiten van Saatsbosbeheer en de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch op 25 mei 2019 klik dan hier.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog