www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

WATERSCHAP START MET VLEDDER Aa-PROJECT

11 februari 2014 Boswachter Corné Joziasse in Drents-Friese Wold

Oorspronkelijke tekst: drs. Roelof Hoving

 Reest en Wieden start vandaag met de uitvoering van het project beekherstel middenloop Vledder Aa. Er wordt aan de noordoostkant van het gebied, even bovenstrooms van de Moordstuw begonnen. De huidige beek wordt gedempt en het oorspronkelijke loopje wordt weer opgezocht en bestaande stuwen worden verwijderd. De middenloop krijgt een natuurfunctie. Nu is de beek afgestemd op landbouwkundig gebruik. Met dit project, waarbij de beek weer de oude loop en vorm krijgt, wordt het watersysteem van het beekdal aangepast aan de natuurfunctie. De verwachting is dat het project begin april gereed is.

Het gebied is verdroogd en de Vledder Aa is een rechtgetrokken beek, die diep in het landschap insnijdt en barrières (stuwen) bevat voor vismigratie. Om het gebied goed in te kunnen richten moet de Vledder Aa weer een natuurlijk (meanderend) beekje worden en moet de grondwaterstand omhoog. Obstakels, zoals stuwen worden verwijderd. De ecologische toestand (dit betekent betere kansen voor planten en dieren) van de beek verbetert. De beek wordt dus een kleiner, ondiep en mag weer kronkelen. De bovenloop van de Vledder Aa is al in een eerder stadium heringericht.

Vasthouden van water. Door de beek te verondiepen en te versmallen wordt de invloed van de beek op de omgeving kleiner. Daardoor komen de grondwaterstanden in het beekdal omhoog en kan het kwelwater hoger in het maaiveld komen. Ook zijn de peilen hoger en kan de beek vaker buiten haar oevers treden.

Het watersysteem van de Vledder Aa wordt zo robuuster, zodat we in extreme omstandigheden water kunnen vasthouden in het beekdal om elders overlast te voorkomen. Er wordt hier 113 ha natuur ingericht (het is een zogenoemd Natura 2000-gebied).

Baggeren achter de rug. De Vledder Aa is eind vorig jaar gebaggerd. De bagger is tijdelijk op de kant gezet om in te drogen. Tijdens de komende uitvoering van het project wordt die  verwerkt. Tijdens het werk is de bagger gecontroleerd op levende beestjes en vis. Enkele dieren die op de kant zijn terechtgekomen zijn teruggezet. 

Faunapassage Huenderweg. De gemeente Westerveld gaat een faunapassage aanleggen door de Huenderweg. Eerst wordt de duiker voor de afvoer van het water aangelegd. Die komt, doordat de sloot een stuk minder diep wordt, hoger te liggen dan de huidige duiker. Daarna komt de faunapassage daar bovenop. Het blijkt namelijk dat de dieren vaak het talud van de watergang gebruiken als route, in plaats van de faunapassage, die een paar meter verderop ligt. Deze bestaande faunapassage wordt niet gebruikt door de dieren, zoals reptielen, omdat er geen lichtinval is. De nieuwe faunapassage krijgt een rooster aan de bovenkant, waardoor er wel licht in komt.

Met het Water-op-maatproject zorgt het waterschap voor een waterhuishouding waarbij de inrichting en de bijbehorende waterkwantiteit en -kwaliteit zo goed mogelijk zijn afgestemd op de functie van het gebied. Bij de Vledder Aa gaat het om  de functies landbouw, natuur of wonen. Ook neemt het waterschap maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering binnen het watersysteem op te vangen en de ecologische doelstellingen vanuit de Europese wetgeving vorm te geven.

Samenwerking. In het project middenloop Vledder Aa fase 1 werken het waterschap Reest en Wieden samen met de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. De uitvoering van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Aanvullende informatie en een tekening vindt u op: www.reestenwieden.nl/projecten (klik op Middenloop Vledder Aa).

Boswachter Corné Joziasse

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog