www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Start inrichting nieuw natuurgebied de Poasen

4 december 2014 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

PoasenDe inrichting van het nieuwe natuurgebied de Poasen is gestart. Het gebied, onderdeel van de landinrichting Koningsdiep, is 50 hectare groot (80 voetbalvelden) en ligt langs de weg De Poasen tussen Olterterp en Hemrik. De belangrijkste inrichtingsmaatregel: het herstel van de oude loop van de Beek het Koningsdiep, ook wel Âld Djip genoemd. Met het plan worden belangrijke doelen op het gebied van natuur en waterbeheer gerealiseerd.

 De werkzaamheden duren tot medio 2015. Na de inrichting beheert Staatsbosbeheer het nieuwe natuurgebied. Wetterskip Fryslân voert dan het waterbeheer uit.

 Vlak bij het buurtschap Heidehuzen liggen de landbouwgronden van De Poasen. Deze gronden liggen in het beekdal van het Koningsdiep. Het Koningsdiep is een beek die oorspronkelijk stroomde vanaf de zandgronden ten noorden van Bakkeveen tot de veenweidegebieden bij Nij Beets. De gronden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland. Het inrichten van dit gebied draagt bij aan de belangrijke verbinding tussen het natuurgebied het Wijnjeterperschar en de bossen rondom Olterterp.

 Beekherstel
In de laatste ruilverkaveling in het midden van de zestiger jaren van de vorige eeuw is de afwatering van het Koningsdiep drastisch gewijzigd. Hierdoor stroomt het water vanaf het gebied De Poasen niet meer door het Koningsdiep richting Nij Beets, maar wordt het water door het gegraven Verbindingskanaal richting Drachten afgevoerd. Met de realisatie van dit plan wordt de oude afwateringsroute weer in ere hersteld. De in de jaren zestig gedempte beekloop wordt weer open gegraven waardoor er vanaf Heidehuzen weer water door de beek stroomt. Door de toename van de stroming ontstaan gunstige omstandigheden voor bijzondere plant- en diersoorten. Het Verbindingskanaal blijft gewoon open en voert bij grote neerslaghoeveelheden het overtollige water af. Om de grotere hoeveelheid water te kunnen verwerken wordt de stuw bij de Sweachsterwei bij Beetsterzwaag vervangen en geautomatiseerd.

Vispassages
In de beek zitten diverse barrières voor vissen in de vorm van stuwen. Bij deze stuwen worden vistrappen aangelegd waardoor de vissen vanuit de Friese meren de bovenloop van de beek weer kunnen bereiken. Een vistrap is een soort drempel (trede) waarover het water stroomt. Via de drempels kunnen de vissen in kleine stapjes het hoogteverschil overbruggen. In totaal worden in het plan 15 drempels aangelegd waarmee een peilverschil van 1,10 meter wordt overbrugd.

Waterberging
Het gebied De Poasen is in het verleden gevormd als een overstromingsmoeras. Tijdens de laatste ijstijd zijn er een aantal denkzandruggen afgezet die als drempels werkten. Een van die dekzandruggen ligt bij de Poostbrug en bij Heidehuzen. Hierdoor stagneerde het water in het lage gebied en ontstond een moeras. In het plan wordt een deel van het gebied afgegraven om weer een moeras aan te leggen. Naast de belangrijke functie voor plant- en diersoorten gaat dit moeras ook fungeren als waterberging. In perioden van extreme neerslaghoeveelheden wordt het gebied onder water gezet, hierdoor wordt wateroverlast langs de beek voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

reageren

geef een reactie

 • Roel Vriesema
  25 oktober 2015 om 22:21

  Beste Dijkstra,
  Helaas kan ik uw vraag niet beantwoorden omdat het bos wat u bedoeld niet van Staatsbosbeheer is.
  Met vriendelijke groet,
  Roel Vriesema

 • G Dijkstra
  25 oktober 2015 om 19:31

  Beste medewerker,
  Al heeeeeel lang zijn jullie bezig in de bossen achter Olterterp, zo ook bij het vennetje
  richting Heidehûzen.aan het fietspad. Wij genoten altijd van het vennetje daar en vleiden ons neder op het bankje aldaar. Maar helaas dat was dit jaar niet mogelijk door de onbeschrijfelijke
  modder bende. Komt het ooit nog weer goed daar??? Er liggen nog steeds rijplaten zodat we voor het ergste vrezen.Ook is er enorm gekapt in de bossen aan het fietspad bij Heidehûzen,
  worden de grote bulten takken ook nog opgeruimd, het ziet er gewoon niet uit.
  Het mag dan zo zijn dat voor de egeltjes en vogels het belangrijk is, dat het wat rommelig in het bos is,maar nu is het wel een beetje erg.

  In afwachting verblijvend. Een bezorgde fietser en natuur genieter.
  Hart. groeten G Dijkstra Drachten

  .

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog