www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Veel belangstelling bij informatiebijeenkomst over LIFE project Rottige Meente

26 januari 2016 Boswachter Roel Vriesema in Fryslân

Voorlichting Life 1NIJETRIJNE – Afgelopen zaterdag kwamen ruim 30 buurtbewoners naar de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het Life-project ‘Nieuw leven in het veen in de Rottige Meente. In de werkschuur de Tentepolle werd een presentatie vertoond over het project en onder leiding van de boswachters Erik Saaltink en Roel Vriesema werd een bezoek gebracht aan de locaties van de werkzaamheden

De komende maanden voert Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in natuurgebied de Rottige Meente om verdroging en verzuring van het veen tegen te gaan. Het gaat om maatregelen die de waterhuishouding verbeteren, waardoor schoner oppervlakte- en grondwater het gebied in kan stromen. Bij een aantal percelen wordt de verzuurde bovenlaag verwijderd zodat het schonere water beter kan doordringen in de grond.

Vuurvlinder
De Rottige Meente is een bijzonder natuurgebied dat samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uitmaakt van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Het natuurgebied bestaat uit verschillende landschappen zoals open water, trilvenen, veenmosrietlanden, jonge verlanding (van veenmosrietland en trilveen) en moerasbos. Sinds oudsher komen hier gevarieerde moerasflora en –fauna voor, zoals de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze vlinder leeft.

Boswachter Roel Vriesema: “Probleem is dat veengebieden door verdroging en verzuring veranderen. Naast de vuurvlinder zijn er meer bedreigde planten en dieren waarvan het voortbestaan in gevaar komt. Met het project ‘Nieuw leven in het veen’ richten we ons op herstel en kwaliteitsverbetering van jonge verlandingen en blauwgraslanden én daarmee op het verbeteren van het leefgebied voor de grote vuurvlinder. Door het slechten van barrières kan de vlinder zich makkelijker tussen de deelgebiedjes verplaatsen. Nectar- en waardplanten krijgen zo ook meer kans.”

Lifevoorlichting 3Riet
Riet groeit graag op trilveen. Op verzuurde en verdroogde percelen groeit nauwelijks nog riet, waardoor ze minder interessant zijn voor de rietoogst. Door het uitvoeren van dit project (plaggen) kan ook de komende jaren riet geoogst worden in de Rottige Meente. Op die manier levert Staatsbosbeheer een bijdrage aan de Nederlandse rietcultuur.

Aan het werk tot maart
De werkzaamheden zijn deze week gestart en duren in ieder geval tot het broedseizoen in half maart. De rest van het werk wordt uitgevoerd na het broedseizoen. Voor het publiek is er volop informatie over het project. Het bekende informatiepunt aan De Scheene is helemaal opnieuw ingericht met informatie over het lopende Life-project.

Voorlichting Life2 Landelijk project Nieuw leven in het veen
Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen, groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden gaat dit proces nog sneller. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan in 8 laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren om dit proces te keren. Omdat deze veengebieden met hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest waardevolle laagveengebieden van Europa behoren, krijgen we een flinke bijdrage van de Europese Commissie voor het laagveenherstelprogramma “New LIFE for Dutch fens” ofwel Nieuw leven in het veen.

Boswachter Roel Vriesema

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog