www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Internationale Boomfeestdag 2019

20 maart 2019 Boswachter Bastiaan Vermonden in Limburg

De kinderen staan paraat om te gaan planten op tijdens de boomfeestdag 2019 in Bruggen Duitsland

Scholieren uit Nederland en Duitsland hebben vandaag samen wel 1500 bomen geplant. De jaarlijkse internationale boomfeestdag is dit jaar gevierd in Brüggen Duitsland en Staatsbosbeheer als één van de organisatoren was hier uiteraard bij. Hieronder volgt een verslag van deze mooie dag.

Aankomst en opstart van de boomfeestdag

Bij aankomst op de vroege ochtend begroet een vooralsnog kale kapvlakte ons; hier zal straks een nieuw geplant bos staan. De kinderen zijn verzameld in een grote tent waaruit het constante geroezemoes van enthousiaste kinderen te horen valt. Het duurt een lange tijd voordat alle betrokkenen zijn gearriveerd. Met iedereen aanwezig begeleid onze boswachter Joost Bogaerts de stoet kinderen richting de spades. Netjes staan de kinderen paraat om te gaan planten maar eerst is het nog tijd voor toespraken en uiteraard de boomfeest liederen. Eerst word er in het Duits gezongen en daarna in het Nederlands. Tijdelijk moet de vogelzang van het vroege voorjaar wijken voor kinderliederen. Zowel de Duitse als Nederlandse kinderen zingen er enthousiast op los terwijl onze boswachter Joost af en toe een paar zinnen meezingt.

Bomen planten

Eindelijk is het moment daar om te gaan planten, eerst de gedenkboom en daarna zal het echte planten beginnen. De aftrap is gegeven maar de kinderen aarzelen en dus nemen enkele volwassenen het voortouw en beginnen gedreven te graven. Nadat het goede voorbeeld is gegeven nemen ook enkele kinderen een spade ter hand en beginnen enthousiast mee te graven. Uiteindelijk moeten alle volwassenen wijken voor de kinderen. Ergens in de groep klinkt het “moet je kijken hoe goed hij dat doet” en inderdaad al snel is het gat groot genoeg en de boom geplant. Nu is het tijd voor de kinderen om zich bij hun groep te melden. Ieder groepje bestaat uit twee Nederlandse kinderen en twee Duitse kinderen. Onze boswachters, IVN vrijwilligers en leerkrachten begeleiden de kinderen en in rap tempo verschijnen er rijen met boompjes. Sommige kinderen graven de gaten, andere planten de bomen in de gaten en weer andere sjouwen de bundels met jonge boompjes naar de juiste plaatsen. Uiteraard helpen onze boswachters en andere volwassenen een handje mee maar de kinderen doen zonder twijfel het meeste werk. En dat terwijl hun lerares vertelde dat de kinderen het heel spannend vonden om mee te doen aan de boomfeestdag. De kinderen wisten namelijk niet goed wat ze moesten verwachten. Je zou dat niet zeggen want het waren echte fanatieke boomplanters. Als we de kinderen niet tijdig hadden gestopt dan is het mijn overtuiging dat binnen de kortste keren heel Limburg en Duitsland vol nieuw bos zou staan.

Afsluiting van een succesvolle dag

Kijkend over het mooie resultaat van de drukke ochtend worden de kinderen nogmaals toegesproken en bedankt door onze boswachter Joost “jullie hebben allemaal heel hard gewerkt jongens en meisjes” gevolgd met applaus. Na het verdelen van een aantal prijzen en laatste woorden verdwijnen de kinderen samen met de leerkrachten richting de bus; ogenschijnlijk nog totaal niet vermoeid van een drukke ochtend werken in de natuur. Zelf kijk ik terug op een mooie en goed georganiseerde dag.

 

reageren

geef een reactie

 • Vic verar
  22 oktober 2019 om 13:00

  Geachte, svp onderstaande internationaal doormailen.

  German unter, Francais dessous, via Google translate.
  Dear,

   

   Perhaps it is an idea to give Spring or Tree Planting Day, March 18, 2020 more substance, by having people with a garden, schools, (neighborhood) associations, business parks plant extra NATIVE green, by removing a tile you get space for more green. Motto ‘Lift a tile, plant a NATIVE plant’ You can promote this by having municipalities / government, for example i.s.m charity lotteries / television program etc. hand out vouchers, so that people can collect a native plant from plant sellers for free or cheaper. Plant sellers could give a discount because they get more customers who will probably also buy other things from them (win-win). Good against nitrogen, fine dust, summer heat, cloudbursts, human understanding; provides relaxation, more oxygen, benefits for lung patients etc. Leave the management of the plants to the citizens, no costs for municipalities and citizens find relaxation and involvement in this. In schools: social studies / biology lessons in advance could underline the usefulness of better biodiversity, for example that birds, insects need native greenery, etc. After all, it is their future. If a large number of people / schools / associations, business parks, etc. participate, the country becomes substantially more biodiverse, less nitrogen, etc. A large part of the nitrogen misery comes from abroad, so try to export this action to countries in the region. Best regards
  Cher,

   

   Peut-être est-ce une idée de donner plus de substance au Printemps ou à la Journée de la plantation d’arbres, du 18 mars 2020, en ayant des gens avec un jardin, des écoles, des associations (de quartier), des parcs d’affaires planter un extra green supplémentaire, en enlevant une tuile que vous obtenez espace pour plus de vert. Devise ‘Soulever un carreau, planter une plante NATIVE’ Vous pouvez promouvoir cela en demandant aux municipalités / au gouvernement, par exemple, i.s.m, loteries de bienfaisance / programme télévisé, etc. Les vendeurs d’usines pourraient donner un rabais car ils ont plus de clients qui achèteront probablement d’autres choses chez eux (gagnant-gagnant). Bon contre l’azote, les poussières fines, la chaleur estivale, les nuages, la compréhension humaine; détente, plus d’oxygène, avantages pour les patients atteints de poumons, etc. Laissons la gestion des plantes aux citoyens, sans frais pour les municipalités et les citoyens trouvent la relaxation et l’implication nécessaires. Dans les écoles: des études préalables d’études sociales / de biologie pourraient souligner l’utilité d’une meilleure biodiversité, par exemple le fait que les oiseaux, les insectes ont besoin de verdure, etc. Après tout, c’est leur avenir. Si un grand nombre de personnes / écoles / associations, parcs d’activités, etc. participent, le pays devient nettement plus biodiversifié, moins azoté, etc. Une grande partie de la misère en azote vient de l’étranger. Essayez donc d’exporter cette action dans les pays de la région. Cordialement

  Lieber,

   

   Vielleicht ist es eine Idee, dem Frühlings- oder Baumpflanztag, dem 18. März 2020, mehr Substanz zu verleihen, indem Menschen mit einem Garten, Schulen, (Nachbarschafts-) Vereinigungen und Gewerbegebieten dazu gebracht werden, zusätzliches NATIVES Grün zu pflanzen, indem Sie ein erhaltenes Plättchen entfernen Platz für mehr Grün. Motto ‘Eine Fliese heben, eine NATIVE Pflanze pflanzen’ Sie können dies fördern, indem Sie Kommunen / Behörden, z. B. gemeinnützige Lotterien / Fernsehprogramme usw., Gutscheine ausgeben lassen, damit die Leute eine einheimische Pflanze kostenlos oder billiger bei Pflanzenverkäufern abholen können. Pflanzenverkäufer könnten einen Rabatt gewähren, weil sie mehr Kunden bekommen, die wahrscheinlich auch andere Dinge von ihnen kaufen (Win-Win). Gut gegen Stickstoff, Feinstaub, Sommerhitze, Wolkenbruch, menschliches Verständnis; Bietet Entspannung, mehr Sauerstoff, Vorteile für Lungenpatienten usw. Überlassen Sie die Verwaltung der Pflanzen den Bürgern, keine Kosten für Kommunen und Bürger finden Entspannung und Beteiligung daran. In Schulen: Sozialkunde- / Biologieunterricht im Voraus könnte den Nutzen einer besseren Artenvielfalt unterstreichen, zum Beispiel, dass Vögel, Insekten einheimisches Grün brauchen usw. Immerhin ist es ihre Zukunft. Wenn eine große Anzahl von Menschen / Schulen / Vereinen, Gewerbegebieten usw. teilnimmt, wird das Land wesentlich biodiverser, weniger Stickstoff usw. Ein großer Teil des Stickstoff-Elends kommt aus dem Ausland. Versuchen Sie daher, diese Aktion in Länder in der Region zu exportieren. Herzliche Grüße 
  PS: vielleicht weiter schicken, bitte?

  • Vic verar
   22 oktober 2019 om 13:01

   Geachte,

   Misschien is het een idee om het voorjaar of Boomplantdag, 18 maart 2020, meer inhoud te geven, door mensen met een tuin, scholen, (wijk-) verenigingen, bedrijventerreinen extra INHEEMS groen te laten planten, door een tegel weg te halen krijg je ruimte voor meer groen. Motto ‘Til een tegel, plant een INHEEMSE plant’ Dit kun je bevorderen door gemeenten / overheid, bijvoorbeeld i.s.m goede doelenloterijen / televisieprogramma etc. waardebonnen uit te laten delen, zodat mensen gratis of goedkoper een inheemse plant kunnen afhalen bij plantenverkopers. Plantenverkopers zouden korting kunnen geven, omdat ze meer klanten krijgen die waarschijnlijk ook ander zaken bij hun zullen kopen (win-win). Goed tegen stikstof, fijnstof, zomerhitte, wolkbreuken, menselijke verstandhouding; zorgt voor ontspanning, meer zuurstof, voordeel voor longpatienten etc. Laat het beheer van de planten over aan de burgers, geen kosten voor gemeenten en burgers vinden daarin ontspanning en betrokkenheid. Bij scholen: maatschappijleer / biologieles vooraf zou het nut kunnen onderstrepen van een betere biodiversiteit, bijv. dat vogels, insecten inheems groen nodig heeft etc. Het is tenslotte hun toekomst. Als een groot aantal mensen/scholen/verenigingen, bedrijventerreinen etc. meedoet wordt het land substantieel biodiverser, minder stikstof etc. Een groot deel van de stikstofellende komt uit het buitenland, probeer daarom deze aktie naar landen in de regio te exporteren. Met vriendelijke groet

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog