www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Financiering voor vernieuwing Schanszichtpad is rond

17 februari 2022 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

Na een lange zoektocht is de financiering voor de vernieuwing van het Schanszichtpad gelegen nabij de Zaanse Schans rond.

Goed nieuws: het benodigde bedrag van €464.000 voor de vernieuwing van het wandelpad Schanszichtpad is rond. In november 2018 heeft Staatsbosbeheer het Schanszichtpad nabij de Zaanse Schans afgesloten vanwege de onveilige staat van de bruggen. Sindsdien is er in samenwerking met verschillende betrokken partijen gezocht naar financiële middelen om het pad te heropenen. Dankzij de financiële bijdragen van het Recreatieschap Twiske-Waterland, provincie Noord-Holland, Stichting Edwin Bouw Fonds en de gemeente Zaanstad is het herstel nu mogelijk. Wanneer de vergunning- en bouwfase voorspoedig verlopen zouden wandelaars in 2023 het wandelpad weer kunnen gebruiken.

Zoektocht naar financiering

Het geliefde wandelpad is in 2005 aangelegd als onderdeel van het wandelnetwerk Noord-Holland in de Zaanstreek. De bruggen van het wandelpad aan de toeristische trekpleister bleken echter na 15 jaar door houtrot dusdanig te zijn aangetast dat ze onveilig waren. Staatsbosbeheer startte een samenwerking met Recreatieschap Twiske-Waterland, provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Stichting Kalverpolder, Stichting Zaanse Schans en Vereniging De Zaansche Molen om naar oplossingen te zoeken om het pad weer te heropenen. Na de afsluiting bleek uit inspectie dat herstel en reparatie van de bruggen nog wel mogelijk was, maar dat dit slechts uitstel van grootschalig onderhoud zou zijn. Daarbij konden de betrokken partijen ook de begrote reparaties niet uit eigen budgetten betalen. Vanaf dat moment is er gezamenlijk besloten om op zoek te gaan naar externe financiering voor duurzame vervanging van de bruggen. In de eerdere boswachtersblog van juli 2019 schreven we hier al over. Na het opstellen van een projectplan bleek er een bedrag van €464.000 nodig te zijn om het wandelpad te kunnen vernieuwen. De zoektocht naar de benodigde financiering begon.

De verschillende bruggen bleken na onderzoek allen in meer of mindere mate door houtrot te zijn aangetast.

Structurele oplossing

Afgelopen bijna 3 jaar is er constant gezocht naar bijdragen. Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft onder andere de ambitie om de recreatieve/toeristische infrastructuur in Laag Holland te versterken. Aangezien het voormalige Landschap Waterland (dat is overgegaan in het Recreatieschap Twiske-Waterland) betrokken was bij de aanleg van het Schanszichtpad in 2005, was het voor het recreatieschap niet meer dan logisch om deze route in stand te willen houden. Daarom werd ook tijdens de door corona uitgestelde bestuursvergadering van het Recreatieschap Twiske-Waterland eind augustus 2020 ingestemd met een principebesluit om substantieel bij te dragen aan een vernieuwd Schanszichtpad. Daarbovenop werd door hen ook de intentie uitgesproken om het beheer en onderhoud voor de komende jaren op zich te nemen. Zo zal herhaling van een nieuwe afsluiting in de toekomst worden voorkomen. Dit was een ontzettend belangrijke en grote stap in de goede richting!

Oplossen van knelpunten

Met de toezegging van het recreatieschap kon vervolgens een andere grote bijdrage uit de subsidieregeling Groen Noord-Holland van de provincie gehaald worden. Deze regeling is o.a. voor het oplossen van knelpunten in het bestaande recreatieve wandelnetwerk Noord-Holland.

Het huidige Schanszichtpad loopt van het scoutinggebouw aan de Kalverringdijk naar de uitkijktoren naast het Zaans Museum. Een knelpunt van deze huidige route is dat de natuurbeleving van de Kalverpolder slechts beperkt was. Als onderdeel van de vernieuwing zal het wandelpad straks over een door Stichting Kalverpolder beheerd terrein van Staatsbosbeheer gaan lopen. Stichting Kalverpolder zal hier een nieuw aan te leggen natuurpark gaan maken, waardoor er een extra educatieve beleving over het veenweidegebied zal ontstaan voor de passerende wandelaars. Op 2 oktober jl. heeft de Stichting Kalverpolder voor hun bestedingsplan van het natuurpark ook de eerste Zaanse Natuur- en Landschapsprijs gewonnen met de daarbij behorende financiële bijdrage van €3.500.

Nog een bijkomend voordeel is dat door het wijzigen van de route het natuurbeheer van het Natura 2000-gebied eenvoudiger kan plaatsvinden. De vrijwilligers van Stichting Kalverpolder, die namens Staatsbosbeheer het natuurbeheer in de Kalverpolder uitvoeren, kunnen dan namelijk gemakkelijker met hun machines op de boot verder de polder in varen. Een andere belangrijke voorwaarde die meegenomen is in de plannen is dat de bruggen hoog blijven, zodat de onderdoorgang van de schaatsroute blijft bestaan.

Financiering plotseling rond

Zaanstad heeft de ambitie om verschillende wandelroutes met elkaar te verbinden en te verbeteren, zoals beschreven in hun Groen- en waterplan. Het vernieuwen van het Schanszichtpad past hierbinnen en daarom heeft de gemeente ook financieel bijgedragen. Dit was weer een mooie stap in de goede richting, maar er bleef alsnog een groot financieel gat over. Eerdere opties van subsidies, fondsen, sponsoring en/of crowdfunding werden weer ter tafel gelegd.

Maar begin van het jaar meldde Stichting Edwin Bouw Fonds zich. Stichting Edwin Bouw Fonds is opgericht door UvA-alumnus dr. Edwin Bouw. Het bestuur van dit fonds benaderd zelf initiatieven die zij mogelijk willen ondersteunen. Het fonds heeft als doel charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen te bevorderen. En zo besloot het bestuur van Stichting Edwin Bouw Fonds in het voorjaar de laatst benodigde financiële bijdrage te doen. Fantastisch!

Vernieuwing wandelpad en het vervolg

Een eerdere idee was om het pad te verleggen naar het terrein van het nieuwe Molenmuseum van Vereniging Zaansche Molen. Echter bleek toen de financiën rond waren, dat het bestuur van de Zaansche Molen toch teveel haken en ogen zagen en hebben ze dit plan verworpen. Het idee van Stichting Kalverpolder om het wandelpad naar het terrein van ‘de Bunker’ te verleggen en een natuurpark te ontwikkelen kwam als oplossing en is nu dus verder uitgewerkt.

Hoe gaat het vernieuwde wandelpad er straks dan uitzien? Het huidige begin/eind van het wandelpad blijft bestaan. De in- of uitgang aan de Kalverringdijk is straks wellicht ook beter te vinden voor toeristen als de mogelijke horeca (B&B/herberg), behorende tot het Jacob Visterrein, er (ooit) komt.
De volgende stap in het proces is het verkrijgen van de vergunningen en het kiezen van een aannemer. Helaas duren (natuur)vergunningprocedures erg lang. Als het voorspoedig verloopt kunnen de nieuwe bruggen waarschijnlijk vanaf halverwege 2022 geplaatst worden en zal het wandelpad dan in 2023 weer te bewandelen zijn.

Nieuwe situatie: de eerste/laatste brug wordt verplaatst en sluit aan op het door Stichting Kalverpolder beheerde terrein van Staatsbosbeheer. Het nog aan te leggen natuurpark is in blauw aangegeven.

Update februari 2022

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de vernieuwingsimpuls van het Schanszichtpad. Inmiddels is er een bestek plus raming opgesteld, zijn er (omgevings)vergunningen aangevraagd en is de watervergunning is al binnen. Ook is er al ecologisch en bodem- onderzoek uitgevoerd. Verder is Staatsbosbeheer in overleg met het recreatieschap Twiske-Waterland om het eigendom, onderhoud en beheer van het wandelpad aan hen over te dragen. We streven ernaar om binnenkort te gaan aanbesteden en hopen dat de uitvoering in het najaar plaats kan vinden. Wanneer alles volgens planning verloopt zou het Schanszichtpad begin 2023 weer open kunnen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog