www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Liefdesperikelen in de natuur

22 maart 2021 Boswachter Mikal in Noord-Holland

Bij de hazen is de rammeltijd aangebroken. In groep lopen de mannetjes achter de vrouwtjes om hen het hof te maken. Een intrigerend spel van aantrekken en afstoten, snuffelen en boksen. (Foto; Otto de Vries)

De dagen worden langzaam telkens weer wat langer. In de natuur is het startende broedseizoen al te bespeuren. Enkele vogels slepen al met nestmateriaal en laten volop van zich horen. Bomen en planten lopen uit, hazen beginnen aan hun liefdesspel en kwetsbare reekalfjes komen ter wereld. Na de donkere wintermaanden is de lente voor mij elk jaar weer een seizoen van hoop.

Eind februari, begin maart keren de trekvogels terug uit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, gaan in deze periode op zoek naar een nestplek. Ze zijn nu druk bezig de grenzen van hun broedgebied af te bakenen. De meeste vogels doen dat met zang, dus ’s morgens zijn op dit moment buiten prachtige fluitconcerten te horen.

Reekalfjes houden zich overdag schuil in het bos. Ook bij naderend gevaar vluchten ze niet maar drukken zich juist plat tegen de grond en blijven dan roerloos liggen. Daarom is het essentieel om op de paden te blijven en honden aangelijnd te houden. (Bron: over-reeen.nl)

In mei leggen alle vogels een ei?

Een bekend gezegde, maar eigenlijk niet correct. Het grootste gedeelte van de vogels broedt tussen maart en juli, daarom noemen we deze periode het broedseizoen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regels. De bosuil en aalscholvers starten bijvoorbeeld al in februari en de meerkoet gaat rustig tot augustus door.

In onze gebieden in de kop van Noord-Holland broeden ontzettend veel verschillende soorten. Langs het wad op Wieringen broeden veel weidevogels zoals de kievit, tureluur, scholekster, kluut en grutto. Dit zijn zogenaamde grondbroeders, die hun nesten dus op de grond maken. Ook in onze weidevogelgebieden in West-Friesland vind je deze soorten veelvuldig terug.

Broedende scholeksters op een ’tuunwal’ op Wieringen. (Foto: Otto de Vries)

Hazenlegers

Naast vogels gebruiken ook hazen de graslanden om te slapen en hun jongen te werpen en groot te brengen. Zo’n slaapplek van een haas heet een leger. Een haas laat haar jongen overdag regelmatig alleen en komt dan af en toe terug om ze te zogen. Deze jongen verbergen zich in het hoge gras. Daarom is het belangrijk dat je de graslanden rondom het wad en in weidevogelgebieden niet betreedt, en er ook voor zorgt dat honden dat niet doen.

Een haas laat haar jongen overdag regelmatig alleen in het hoge gras en komt dan af en toe terug om ze te zogen.

Lepelaars op de banaan

Bij Den Oever broedt al jaren een kolonie lepelaars. Mijn collega Leon Kelder nam het afgelopen najaar met NH Nieuws een kijkje en zag dat, na de renovatie van de strekdam, met de bijnaam de banaan, waar ze broeden, de eerste lepelaars hun weg weer terug gevonden hadden.

Ook bij de lepelaars begint het te kriebelen nu het voorjaar in aantocht is. (Foto: Aalt van Tongeren)

Broedseizoen in het bos

In de bosgebieden broeden weer andere vogelsoorten, zoals de boomkruiper, zanglijster, putter, zwartkop en verschillende roofvogels, zoals de buizerd, havik en ransuil. Daarnaast worden in het broedseizoen ook tientallen reekalfjes geboren en leven ook in het bos hazen, egels, konijnen, vossen, boommarters en talloze kleine zoogdieren en amfibieën die allemaal jongen krijgen in deze periode.

Welkom in de kraamkamer van de natuur

De maanden maart tot juli doen er dus extra veel toe voor de natuur. We moeten ons als bezoekers dus realiseren dat we te gast zijn in de natuur. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur erg kwetsbaar.

Dieren kunnen wennen aan vaste gedragspatronen van de bezoekers. Wandelaars en fietsers hoeven geen bedreiging te vormen, zolang zij op vaste tijden en veilige afstand blijven. En dat is op de paden waar dieren overdag de mensen gewend zijn. Het gaat mis als bezoekers en hun honden zich onvoorspelbaar gedragen door van de gebaande paden af te wijken of ’s nachts het gebied in te gaan. Dit veroorzaakt heel veel stress bij dieren, met alle gevolgen van dien.

Daarom willen we als natuurbeheerders iedereen vragen om respectvol met de natuur om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn waar dit moet en laat geen afval achter.

Volop broedseizoen, ook bij de tureluurs in de weidevogelgebieden. (Foto: Otto de Vries)

Volg het broedseizoen live

Kun je niet naar buiten om te genieten van de lente, geniet dan mee met het liefdesleven van vogels als de slechtvalk, gekraagde roodstaart en ooievaar via www.beleefdelente.nl.

reageren

geef een reactie

 • Ab Biesenbeek
  22 maart 2021 om 10:50

  Ik geniet altijd erg veel van de foto’s . ik ben 88 jaar en niet meer in staat om zelf deel te nemen aan de natuur. Dus doe ik het met de eigen tuin en Sites die de natuur als doel hebben.

  • Boswachter Mikal
   22 maart 2021 om 14:45

   Beste Ab,
   Wat leuk om te horen dat u geniet van ons boswachtersblog en de foto’s.

   Vriendelijke groet,
   Mikal Folkertsma

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog