www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Aan de slag met Slenk en houtoogst in Hollandse Hout

6 oktober 2015 Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen

In een eerder bericht schreef ik al eens over het plan om in het kader van ‘Natuur met een Plus’ in het Hollandse Hout, (tussen de Torenvalkweg en de Lage Vaart) een waterpartij, een zogenaamde ‘Slenk’ te gaan realiseren. Staatsbosbeheer gaat starten met het project kwaliteitsimpuls in het zuidelijk deel van de Hollandse Hout.

Een deel van het populierenrijke bos in Hollandse Hout krijgt meer variatie voor natuur en recreant. Een opener bosbeeld met water van 20-25 hectare vergelijkbaar met de Laakse Slenk in zuidelijke Flevoland is onze inspiratiebron. Juist in de schil van het Oostvaardersplassengebied is natuur met een recreatieve plus mogelijk, aantrekkelijk voor het groeiend aantal bezoekers aan het Oostvaardersplassengebied. De aanleg hiervan is onder ander, uiteraard, afhankelijk van de benodigde vergunningen. De aanvraag voor de benodigde vergunningen voor de aanleg van deze waterpartij zijn inmiddels bij de verschillende instanties met bevoegd gezag ingediend. De verwachting is dat deze vergunningen vanaf medio november 2015 ter visie worden gelegd.

Houtoogst
Een onderdeel van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van bomen op de plek waar straks de slenk moet komen. Voor een deel komt de slenk straks te liggen op plekken waar voor dit jaar regulier bosbeheer in de vorm van verjonging van het bos was voorzien. Bij verjonging worden bomen geoogst die hun maximale leeftijd hebben bereikt. Op deze verjongingsvakken komt nieuw bos door opnieuw inplanten, of door natuurlijke verjonging. Verjonging is naast dunnen regulier bosbeheer, en niet vergunningplichtig. We voeren uiteraard ons werk zoals altijd uit conform de ‘Gedragscode Bosbeheer’. Dat betekent dat we vooraf het bos inventariseren of er vogels, nesten of andere belangrijke natuurwaarden in het werkgebied zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gehele gebied ten oosten van de Torenvalkweg.

Vergunningen
Een deel van de kapwerkzaamheden straks voor het tracé van de toekomstige slenk, is geen verjonging binnen ons reguliere bosbeheer. Voor deze kap en de aanleg van de slenk moeten wel verschillende vergunningen bij verschillende instanties (Provincie, Gemeente, RVO) worden aangevraagd. Zodra de vergunningen verstrekt zijn om de bomen te kappen in de strook speciaal voor de slenk worden de resterende bomen binnen de contouren van de slenk geveld. Mocht Staatsbosbeheer geen vergunning krijgen voor de aanleg van de slenk, dan zullen we uiteraard de percelen, die uit oogpunt van de verjongingskapwaren geveld, weer worden ingeplant.

Inloop
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te informeren over de ontwikkelingen in het Oostvaardersplassengebied, dus ook de randzonde (waar het Hollandse Hout een onderdeel van uitmaakt). Daarom wordt er begin november een inloop over de aanleg van de slenk georganiseerd. Hiervan wordt u in elk geval via het weblog van de Oostvaardersplassen op de hoogte gebracht.

Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact met mij opnemen.

Boswachter, Hans Breeveld.

Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog