www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Werkzaamheden in kerngebied Oostvaardersplassen

4 augustus 2022 Boswachters in Oostvaardersplassen
Graafmachine aan het werk

Het broedseizoen is weer afgelopen. De werkzaamheden in het kerngebied, waarvoor maar een beperkt deel van het jaar ruimte voor is, zijn daarom opgestart.

Er verscheen vorig jaar al een bericht op ons blog waarin we uitleg gaven over het natter maken van een tweetal gebieden. Daarnaast gingen we in op het werken aan een betere migratie van met name stekelbaars naar het kerngebied. Het zijn Natura-2000 maatregelen die als doel hebben het gebied voor een aantal belangrijke vogelsoorten nog verder te verbeteren. Het werk dat nu te zien is bestaat uit een aantal onderdelen:

Visslenk en onderling verbonden poelen

De grond die vanaf het voormalige zanddepot bij de Grote Praambult langs het reeds gegraven deel van de vismigratieroute op lange ruggen ligt, wordt afgevoerd en verwerkt in een grondwal langs het inundatiegebied. Daarnaast wordt de vismigratierivier verder uitgegraven. Dit werk kan, afhankelijk van de voortgang, ook na het broedseizoen 2023 verdergaan.

Zilverreigers in de poelen
Een van de poelen die verbonden zijn de vismigratierivier, is tijdens de werkzaamheden al ontdekt door een viertal kleine zilverreigers

Inundatiezone

Tussen het droge grasland van de Beemdlanden tegenover het Kotterbos en de kade op de meest zuidelijke grens van het rietmoeras wordt een ‘inundatiezone’ gerealiseerd. Het waterpeil wordt hier verhoogd en daarmee ontstaat landschappelijk een meer geleidelijke overgang van het hogere waterpeil in het moeras en het lagere peil in grazige deel. Hier worden waterpartijen met eilandjes en poelen aangelegd, waar watervogels veilig kunnen foerageren en broeden. Langs de grens van het inundatiegebied komt een wal die met de vrijgekomen grond van de andere graafwerkzaamheden wordt gemaakt. Deze wal zorgt ervoor dat het water af kan stromen in de richting van de Oostvaardersdijk. Ook houdt deze het water in het grasland, waarmee een aantrekkelijk ‘plasdras’ foerageergebied voor steltlopers en andere vogels ontstaat, vergelijkbaar met de Waterlanden.

Waterlanden

Duidelijk zichtbaar vanuit de Zeearend zijn de nieuwe werkzaamheden die worden uitgevoerd in het gebied de Waterlanden, ten westen van de Driehoek. Hier worden poelen vergroot, waarin men eilandjes gaat aanleggen. Deze eilandjes zijn bedoeld om broedvogels zoals de dodaars veilige broedgelegenheid te bieden. De poelen zelf bieden voedsel aan reigerachtigen zoals de zilverreiger en de lepelaar. Voor de vogelliefhebber is er straks vanuit de Zeearend nog meer te zien.

Recreatieve voorzieningen

Ook aan de beleving van het kerngebied wordt vanaf komende week gewerkt. De twee bruggetjes die je tegenkomt op je wandeling van het Buitencentrum naar de Driehoek worden vernieuwd, evenals de brug die het entreegebied rond het Buitencentrum met de Driehoek verbindt. Een nieuwe uitkijktoren wordt gebouwd bij de noordelijkste punt van de Driehoek op de grens met het moeras.

Na 1 november wordt het werk t.b.v. de inundatiezone weer stilgelegd in verband met de rust in het gebied voor o.a. de wintergasten die in die periode arriveren. Voor het werk aan de recreatieve voorzieningen gelden deze beperkingen niet.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog