www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Hoe is het met de Lepelaars ?

10 juli 2012 bertcorte in Rottum

Derde blog van de vogelwachters

De Lepelaars van Rottumeroog zijn gearriveerd in maart, maar zijn laat overgegaan tot broeden. Toen we van onze collega’s van Rottumerplaat hoorden dat de eerste jongen gezien waren was dat nog niet het geval op Rottumeroog.

Lepelaars op het nest op het Zuiderduin.
Foto: Jelle Postma.

Wel hadden we op het Zuiderduin eieren, kleine jongen en een enkel nest met wat grotere jongen van ruim een week oud. Nu staan op Rottumeroog tijdens hoog water volwassen en veel jonge vogels geconcentreerd bij elkaar. De jonge vogels zijn te herkennen door het ontbreken van de lange sierveren achter op de kop die de volwassen vogels wel dragen. Verder zijn ze wat kleiner en hebben ze een wat roze snavel en niet de mooi zwarte snavel met gele punt zoals de volwassen vogels hebben. Zij hebben ook zwart aan de punten van de vleugels wat goed te zien is wanneer ze vliegen.

Op 5 juli werden 26 volwassen vogels geteld en circa 30 jongen tijdens hoog water. Dat ziet er goed uit. Bij de eerdere nestentelling op 13 mei werden 20 nesten geteld met in totaal 50 eieren. Er zal nog vaker geteld gaan worden om iets te kunnen zeggen, hoeveel jongen groot zijn geworden. Verder zullen we aan het eind van de maand juli nogmaals kijken in de kolonie of er na 13 mei nog andere nesten bij zijn gekomen en een verdere indruk te krijgen over de jongen, want er zullen ook vogels bij zijn die het niet gehaald hebben.

De vogelwachters Rottumeroog, Martijn & Mark.

Net als op het Zuiderduin en Rottumeroog is er op Rottumerplaat ook een kolonie Lepelaars die op de grond broed. Sinds de laatste 150 jaar zijn Lepelaars landelijk met een opmars bezig en die trend is op de Rottums ook duidelijk te zien.

In 2003 broedden op Rottumerplaat 16 paar Lepelaars waar jaarlijks een paar paartjes bij kwamen totdat we nu in 2012 op 35 paar uitkomen. Het aantal jongen wat per paar uitvliegt varieert echter sterk. Voorlopig dieptepunt was 2010, waarin gemiddeld slechts een half jong per nest uitvloog. Voorlopig hoogtepunt was 2008 toen 1.5 jong per nest de kolonie verliet. Op dit moment vloog voor 2012 minstens één jong per nest uit.

Lepelaars arriveren in maart op de broedkolonie op de Zuidkwelder van Rottumerplaat. Ze hebben een lange reis achter de rug vanuit Zuid-Europa of West Afrika. Genoemde 35 paar arriveren echter niet gelijktijdig maar dit jaar in vier golven. De laatste golf is nu nog volop aan het broeden. De nesten bevatten eieren en donsjongen.

Jonge Lepelaars op het nest.
Foto: Jelle Postma

Het is de vraag of deze jongen het gaan halen om in de nazomer zo fit te zijn dat ze naar het zuiden kunnen vliegen. Als dat zo zou zijn gaat het gemiddelde van één jong per nest nog omhoog.

Per broedgolf verschilt dit jaar de overleving niet sterk. Dat was in voorgaande jaren wel eens zo. Met name is het weer tijdens de donsfase van de jongen doorslaggevend. Langdurige regen tegelijk met lage temperaturen veroorzaakt hoge sterfte. Predatie speelt hier geen belangrijke rol: op Rottum zijn geen grondpredatoren. Ook zijn de Lepelaars zeer goed in staat zichzelf en hun nest tegen bv. meeuwen en buizerds te verdedigen door rake klappen met de lepel (snavel) uit te delen. Ook voedselaanbod speelt een rol. Lang niet alle Lepelaars slagen erin voldoende voedsel in de directe nabijheid van het eiland te vinden en vliegen naar het Groninger vasteland om daar in de sloten (brakwater) garnalen en visjes te vangen.

De vogelwachters Rottumerplaat, Hans & Nelly.

reageren

geef een reactie

  • Henk Gal
    10 juli 2012 om 14:37
  • Spoonbills on Dutch desert islands | Dear Kitty. Some blog
    10 juli 2012 om 12:16

    […] from the blog of the Dutch game wardens of the usually desert islands Rottumeroog and Rottumerplaat: How about the […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog