www.boswachtersblog.nl/ Texel

Meer leven in het duin door stuifkuilen aanleg in de duinen van Texel

11 december 2018 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Komende winter wil Staatsbosbeheer in de Bleekersvallei nabij het parkeerterrein aan het Westerslag starten met de aanleg van drie stuifkuilen. Stuifkuilen zorgen ervoor dat plaatselijk met regen uitgespoelde mineralen zoals kalk weer aan de oppervlakte komen. Dit heeft een gunstig effect op planten en dieren die kenmerkend zijn voor onze duinen.

De omgevingsvergunning heeft Staatsbosbeheer onlangs aangevraagd bij de gemeente Texel.

Natuurherstel
Stuifkuilen zijn belangrijk in de duinen. Stuifkuilen maken is een van de natuurherstelmaatregelen die Staatsbosbeheer uitvoert om bijzondere planten- en diersoorten in de duinen te behouden of terug te laten keren. Het positieve effect van stuifkuilen is het meest opvallend zichtbaar direct bij de kuil. Maar de brede zone rond de kuil profiteert er ook van. Daar komt namelijk een poederlaagje zand terecht. Grassen die sterk profiteren van de extra stikstof uit de lucht krijgen hierdoor minder kans te groeien.

natuurherstel, PAS, verstuiving

Veiligheid voorop
Met het Hoogheemraadschap is overleg geweest om er zeker van te zijn dat op de gekozen locaties een stuifkuil geen gevaar vormt voor de zeewering. Voor de mensen die nog de grootschalige verstuiving uit de periode voor de zandsuppleties bij een sterke kustafslag kennen, is dit wel even wennen. Zeker voor degenen die toen helm hebben geplant om de verstuiving binnen de perken te houden.

Chopperen en begrazen
Een andere natuurherstelmaatregel die we deze winter uitvoeren is chopperen. Dit is het verwijderen van de begroeiing met de deel van de humuslaag van duinheide. Ook zetten we schapen begrazing in op plaatsen waar het open duin geen duinbos mag worden. Andere meer ingrijpende maatregelen staan op het programma, maar hier wordt eerst meer onderzoek naar gedaan. Als voorbeeld: kerven in de zeereep. Die kunnen zowel zorgen voor meer leven in het duin als een grotere veiligheid. Doordat zand verder het duin in komt en de kracht van de golven wordt gedempt verdwijnt er minder zand in zee. Deze maatregel wordt eerst uitgebreid met het Hoogheemraadschap bekeken.

Programma Aanpak Stikstof
Deze natuurherstelmaatregelen vormen onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zijn opgenomen in het Natura2000beheerplan. Het PAS heeft als doel de effecten te neutraliseren van het teveel aan stikstof uit de lucht op de natuur. De Provincie Noord-Holland is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen. Staatsbosbeheer is als eigenaar en beheerder van het natuurgebied verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstelmaatregelen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het verminderen van de uitstoot van stikstof.

https://www.boswachtersblog.nl/texel/2015/10/26/stuifkuilen-laten-de-oude-duinen-leven-op-texel/

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog