www.boswachtersblog.nl/ Texel

Terugkoppeling beheerplan Duinen van Texel

14 juli 2021 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Bij Staatsbosbeheer werken we met beheerplannen, deze plannen bevatten de uitwerking van onze ambities en doelen. Een beheerplan is niet het einddoel maar eerder het startpunt van een nieuwe periode van beheer. Op Texel hebben we twee beheerplannen: het beheerplan Duinen van Texel en het beheerplan Oude & Nieuwe Land. Belangrijke input voor onze beheerplannen zijn o.a. provinciaal natuurbeleid en diverse inventarisaties (die laten zien hoe het met de natuur gaat). Daarnaast vinden we de inbreng vanuit de Texelse samenleving van groot belang.

Begin dit jaar werden drie online bijeenkomsten georganiseerd om het beheerplan Duinen van Texel toe te lichten en in gesprek te gaan met de omgeving. De eerste bijeenkomst ging over bosbeheer, de tweede over duinbeheer en de derde over recreatie. Om iedereen de kans te geven om mee te denken werd in samenwerking met de Texelse Courant ook een online TIP Texel enquête verspreid.  Deze werd door 528 mensen ingevuld.

Bosbeheer

Een natuurlijk ontwikkeld duinbos bestaat in Nederland niet of nauwelijks. Daarom willen we in bepaalde mate bosvorming toestaan als ‘oerbossen van de toekomst.’ Om deze ontwikkeling ruimte te geven, worden op Texel enkele gebieden voor natuurlijke bosontwikkeling gekozen. De mogelijke locaties werden tijdens de bijeenkomst over bosbeheer besproken. Hier kwam de locatie Bleekersvallei naar voren als eerste voorkeurslocatie.

In De Dennen is de omvorming naar een natuurlijk functionerend duinbos (voorlopig) afgerond en wordt zeker voor de looptijd van het beheerplan geen dunning meer nodig geacht. De loofhoutzones die nodig zijn om bij een kronenvuur een stoplijn langs Ruijslaan, Randweg, Nattevlakweg en Jan Ayeslag te kunnen gebruiken, worden zo nodig vrij gehouden van verjonging met naaldbomen. Op andere plaatsen wordt naaldhoutverjonging niet tegen gegaan. In het beheerplan is ook aandacht voor het bestrijden van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers.

Duinbeheer

Openheid van het duinlandschap is één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit in landschap. Dit gebeurt onder meer door het aanleggen van stuifkuilen en door kerven, maar soms ook door beheer met maaien en begrazen met runderen en schapen.

In De Geul en Bollekamer zijn we over gegaan op wisselbegrazing. Dit betekent dat een vast koppel vee van één tot drie jaar het ene gebied begraast en daarna een zelfde periode het andere gebied. Het vee eet in het voorjaar veel van de lekkere bloemen en kruiden die juist de soortenrijkdom moeten brengen. Hierdoor vlakken de gebieden af in hun biodiversiteit. In de Eierlandse Duinen worden voorbereidingen getroffen om winterbegrazing te starten. Tijdens de bijeenkomst over duinbeheer werd besproken of het fietspad wel of niet binnen de begrazing moet komen te liggen. Het aantal stemmen voor en tegen waren bijna gelijk, in overleg met de Dorpscommissie van De Cocksdorp is besloten om het fietspad buiten de begrazing te houden.

Om het duinlandschap in gebieden die niet integraal begraasd worden open te houden, is in de komende jaren drukbegrazing met schapen en/of geiten nodig.

Recreatie

Staatsbosbeheer wil dat bezoekers kunnen genieten van haar gebieden met passende voorzieningen, met name de bebording kan verbeterd worden. Ook kijken we naar nog meer differentiatie in recreatiemogelijkheden en zoeken we samenwerkingen op waar mogelijk, zoals nu het geval is bij het onderhoud van de mountainbike route door Wielersport Texel. Tijdens de bijeenkomst werd enthousiast gereageerd op het idee om een pilot te doen met struinen in de winter en gedeelde paden voor verschillende gebruikers. Aan een honden losloop gebied lijkt geen behoefte te zijn en over de huidige verdeling tussen smalle en brede paden is men ook tevreden.

Vervolg

Nu de grote lijnen voor het hele gebied duidelijk zijn kunnen we inzoomen op kleinere deelgebieden. We willen dit doen door middel van een gebiedsaanpak. Per gebied (bijvoorbeeld ‘De Eierlandse Duinen’ of ‘Het Vierkante Stuk’) kijken we welke wensen en kansen er zijn. Samen met belanghebbenden komen we tot een voorstel, Staatsbosbeheer maakt vervolgens een uitvoeringsplan. De focus bij deze gebiedsaanpak ligt op de recreatieve inrichting zoals uitkijkpunten, bebording of het tegengaan van sluippaden. Het eerste gebied is de Eierlandse Duinen, belanghebbenden ontvangen binnenkort de uitnodiging voor de bijeenkomst in september.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog