www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

26 april 2022 Boswachter Vera in Zuid-Holland

Sandra den Adel, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta en Simone Steendijk, secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen. Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving van weidevogels. Op maandagmiddag 25 april deden Simone Steendijk, secretaris-directeur van het waterschap en Sandra den Adel, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta samen de aftrap.

Impuls voor waterkwaliteit

In het Oudeland van Strijen is sprake van een te laag waterpeil wat leidt tot te droge leefomstandigheden voor weidevogels. De hoeveelheid water in het gebied is van groot belang voor weidevogelsoorten zoals de kievit en grutto. Deze vogels verblijven graag rondom plassen en nattige slikkige delen van het weiland omdat daar veel insecten zijn. Voeding is belangrijk voor vogels en nodig om hun jongen te voeden en groot te brengen. Als de grond te droog is, is de ondergrond te hard en komen ze er met hun snavel niet doorheen.

Waterpeil

Met de huidige inrichting kan het water in de sloten niet op het juiste peil worden gebracht. In de meeste peilvakken van het natuurgebied Oudeland van Strijen moet het water gedurende het weidevogelseizoen kunnen fluctueren tussen een peil van -2,35 m NAP en -2,00 m NAP. Met het sturen tussen deze peilen ontstaan andere plas-dras situaties evenals een optimale grondwaterstand en watervoerende greppels tijdens het weidevogelseizoen. Het natter maken zorgt ook voor minder afbraak van de veenbodem. Hierdoor zakt het maaiveld minder snel en komt er minder CO2 vrij uit de bodem. Voor het oppervlaktewater is belangrijk dat er minder voedingsstoffen vrijkomen door verminderende veenafbraak. De waterkwaliteit in het gebied en in de stroomafwaarts gelegen verbeteren hierdoor. Vanwege het positieve effect op de waterkwaliteit is de realisatie van het project ook als een KRW-maatregel opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan-3. De Kaderrichtlijn Water is Europese regelgeving en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

Oudeland van Strijen

Het natuurgebied Oudeland van Strijen, 500 hectare groot, is een geliefd terrein voor vele wintergasten zoals de dwerggans en weidevogels zoals de grutto en kievit. Het Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen is als speciale beschermingszone aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. In het natuurgebied zijn door de jaren heen de omstandigheden voor weidevogels verslechterd. Met de extra maatregelen, het aanpassen van de waterpeilstanden en het beter kunnen toepassen van het mozaïekbeheer beschikken de vogels straks over voldoende en schoon water en zijn meer regenwormen en andere bodemorganismen beschikbaar voor de weidevogels.

Tureluur

Werkzaamheden

In het gebied wordt de inlaatcapaciteit vergroot en stuwen, duikers, kades en watergangen aangelegd en geoptimaliseerd om het gewenste waterpeilbeheer mogelijk te maken. Door deze waterhuishoudkundige en infrastructurele werkzaamheden wordt het natuurgebied de komende jaren verbeterd. De werkzaamheden worden de komende jaren (2022 – 2025) in de periode van half augustus tot en met oktober uitgevoerd. Tijdens het broedseizoen en in de winter zijn er geen werkzaamheden.

Subsidie

Dit project is een samenwerkingsverband tussen waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland. De SKNL-subsidie is aangevraagd voor het verbeteren van de waterhuishouding en het beter kunnen toepassen van mozaïekbeheer. Dit betekent dat er sprake is van verschillende vegetatiehoogten op de percelen. Om het mozaïekbeheer nog beter te kunnen toepassen, worden de komende jaren ook kleinschalige infrastructurele aanpassingen in het Oudeland van Strijen gerealiseerd.

Gemaal

Wil je ook vogels komen kijken en het nieuwe bord komen bewonderen? Neem dan zelf een kijkje in het Oude Gemaal! Dit historische gebouw is in 2006 opgeknapt en herbergt tegenwoordig een luxe vogelkijkhut. Vanuit dit uitkijkpunt heb je prachtig uitzicht over het gebied.

Breng je een bezoekje aan het gemaal? Vergeet dan niet een verrekijker mee te nemen.
reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog