www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Project Oostvaardersoevers naar volgende fase

25 oktober 2022 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Begin oktober hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de voorkeursbeslissing vastgesteld. Daarmee is de realisatie van Oostvaardersoevers een stap dichterbij gekomen. Met het project wordt het Markermeer permanent verbonden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen door middel van water in- en uitlaten en vismigratievoorzieningen.

Volgende stappen

De voorkeursbeslissing bestaat uit:

  • het realiseren van stoffenuitwisseling tussen de drie natuurgebieden middels het aanleggen van water in- en uitlaten;
  • het mogelijk maken van vismigratie;
  • het aanleggen van een buitendijkse luwte en ondiepe zone;
  • het aanleggen van verbindingen tussen het moerasgedeelte en de natte graslanden in de Oostvaardersplassen;
  • het creëren van belevingswaarden bij de nieuwe verbindingen.

De samenwerkende organisaties Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeentes Almere en Lelystad, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland gaan aan de slag met de verdere uitwerking. Meer informatie staat op de website Oostvaardersoevers.

Stromend water

Door de aanleg van water in- en uitlaten, vispassages en natuurlijke land-waterovergangen kunnen in het voorjaar vissen uit het Markermeer naar de ondiepe moerassen trekken en zich daar voortplanten. De jonge vissen kunnen opgroeien in de ondiepe wateren van de ondergelopen rietvelden en graslanden. Als in de zomer en het najaar het waterpeil in die gebieden zakt, kunnen ze zich laten meevoeren met de stroming naar het diepere water waar ze via voorzieningen voor vismigratie in het Markermeer komen.

Voedselrijk water

Waar nu in het Markermeer het water tegen de basaltblokken klotst, worden straks op verschillende plekken luwtes aangelegd met een onderwaterlandschap dat ruimte biedt voor planten en dieren. Hier krijgen algen, waterplanten, zoöplankton, schelpdieren en vissen kans om zich te ontwikkelen. En ook het moeras profiteert: de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen krijgen door de verbinding de mogelijkheid een waterbeheer in te stellen dat meer is afgestemd op een natuurlijker en goed functionerend moeras.

Versterken natuur Markermeer-IJmeer

Het project Oostvaardersoevers is één van de projecten om het Markermeer-IJmeer toekomstvast en klimaatbestendig te maken en is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het project is een volgende stap om te komen tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem voor het Markermeer-IJmeer en geeft een impuls aan Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationaal park van Nederland.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog