www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Boswerkzaamheden in Gaasterland

4 oktober 2023 Boswachter Iris de Boer in Fryslân

In oktober begint Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in de Gaasterlandse bossen. Behalve de dunning in een aantal bosgebieden, zal Staatsbosbeheer lanen ruimte geven en sturen op een vitaler en klimaatbestendig bos.

Bosk Elfbergen

Staatsbosbeheer heeft in Gaasterland ruim 600 hectare bos in beheer. Ieder jaar vinden er boswerkzaamheden plaats in de Gaasterlandse bossen. Dit jaar vinden de werkzaamheden plaats in het noordelijk deel van Bosk Elfbergen, de Beukenlaan vormt de grens. Vorig jaar is er gewerkt in het zuidelijk deel van Bosk Elfbergen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond.

Duurzaam bosbeheer

De houtoogst vindt plaats in de vorm van een dunning en het ruimte geven aan een aantal lanen. Een dunning houdt in dat er in het bos een aantal bomen geoogst wordt, waardoor andere bomen meer licht en ruimte krijgen om verder te groeien. Ook ontstaat her en der meer licht op de bodem waardoor er ruimte is voor natuurlijke verjonging. Bij natuurlijke verjonging komen er nieuwe boompjes op, door zaad dat op de grond valt. In Bosk Elfbergen liggen veel lanen die ruimte en licht nodig hebben, daarom halen we ook rondom een aantal lanen bomen weg. Het doel is dat de karakteristieke lanen op deze manier weer beter herkenbaar worden en dat de bomen in de lanen vitaal blijven.

Klimaatbestendiger bos

Fijnsparren vinden het moeilijk om vocht vast te houden en droge zomers komen de vitaliteit van de fijnsparren niet ten goede. We zien dat de fijnsparren in Gaasterland het steeds moeilijker krijgen. Om te voorkomen dat de fijnsparren straks in grote hoeveelheden tegelijk zullen afsterven en omvallen, nemen we uit voorzorg maatregelen. Komende houtoogst zal er op één plek in het bos een aantal fijnsparren worden weggehaald, gezonde boomsoorten blijven staan. Om het bos klimaatbestendiger te maken, worden nieuwe boomsoorten terug geplant, bijvoorbeeld de linde. Op deze manier wordt het bos meer divers en sterker voor de toekomst.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt altijd zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen die geoogst worden krijgen een markering in de vorm van een gekleurde stip, dit noemen we het blessen van bomen. Het bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine velt de bomen, ontdoet deze van takken en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Heeft u vragen zijn over de werkzaamheden in Bosk Elfbergen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Iris de Boer, Boswachter publiek. i.boer@staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog