www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Kornse Boezem uitgebreid met 2,5 ha vochtig hooiland

27 oktober 2020 Boswachter Eveliene Jansen in Biesbosch

De Kornse Boezem, een prachtig kleinschalig Natura2000 gebied, gelegen ten noorden van Dussen. Voor wie deze natuurparel nog niet kent, is een bezoek zeker de moeite waard. De natuur is er rijk aan verschillende soorten flora en fauna zoals gewone dotterbloem, moeraskartelblad, heikikker en grote modderkruiper. En wat het nog mooier maakt is dat we recentelijk hebben kunnen uitbreiden door de aankoop van 2,5 ha aangrenzend perceel. Zo maken we het leefgebied van deze bijzondere soorten nog groter!

Grote modderkruiper ©Joey Braat

Mede door een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben we een voormalig agrarisch perceel kunnen aankopen en inrichten. In september was het zover en kon er gestart worden met de inrichtingswerkzaamheden met de ambitie om het aangekochte grasland om te vormen naar vochtig hooiland. Vochtige hooilanden zijn in Nederland namelijk zeldzaam geworden door ontginning, ontwatering en bemesting.
De nieuwe inrichting draagt daarom bij om het bijzondere karakter van vochtig hooiland terug te krijgen en daarnaast versterken we daarmee ook de ecologische- EN recreatieve waarden van dit gebied.

Wat we hebben gedaan is het waterpeil aangepast in greppels en sloten zodat het kwelwater weer ten goede komt aan planten als holpijp en waterdrieblad. Door duikers en stuwen aan te leggen is het waterpeil beter te regelen. Ook zijn een aantal nieuwe greppels gegraven.

Aangelegd stuw

Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de noord-zuid watergangen ontstaat er biotoop voor soorten als kleine karekiet, kleine watersalamander, waterereprijs en munt.

Inrichtingsmaatregel natuurvriendelijke oever gereed

Nadat de inrichtingswerkzaamheden waren afgerond heeft collega Sjaak Vroom het maaisel en zaad van naastgelegen hooiland verspreid over het ingerichte perceel.

Verspreiden van maaisel en zaad over het ingerichte perceel

En nu … nu is een periode van rust aangebroken en is het aan de natuur zelf om te ontwikkelen.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens een kijkje nemen in de mooie Kornse Boezem!

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog