www.boswachtersblog.nl/ Biesbosch

Broedrust in de Biesbosch ingegaan

31 januari 2023 Boswachter Harm Blom in Biesbosch

De zeearenden zijn erg gevoelig voor verstoring en absolute rust rondom de nestlocatie is noodzakelijk. Vanaf het grote nest in een hoge boom kijken deze twee jonge zeearenden uit over de Biesbosch. Rust draagt direct bij aan het mogelijk slagen van een broedgeval.

We zitten nog middenin de winterperiode maar in de Biesbosch is het broedseizoen alweer begonnen! Verschillende vogelsoorten beginnen al in hartje winter met het vormen van een broedpaar, het kiezen van een broedgebied en het bouwen van hun nest. Vandaar dat Staatsbosbeheer de broedrust in de Biesbosch per januari laat ingaan. Verschillende vroeg beginnende broedvogels hebben hun rust nu al nodig.

Langdurige broedperiode

De broedperiode loopt ongeveer van januari tot circa augustus. De vroege soorten, zoals de aalscholver en blauwe reiger maken zich al in hartje winter op om in de Biesbosch te gaan broeden. Het bouwen van een nest neemt soms enkele weken in beslag, zodat als de scherpe randjes van de winter af zijn, het leggen van eieren en het broeden begint. De zeearenden maken in de wintermaanden hun nest af en gaan dan tot eind februari in absolute broedrust. In die periode mag er rondom de nestlocatie geen enkele sprake zijn van verstoring. Vanaf begin maart worden de eerste eieren gelegd.  De late soorten, zoals de kleine zilverreiger, lepelaar, porseleinhoen, purperreiger en soms laat broedende roerdompen leggen soms aan het eind van de lente, begin zomer de eieren.

De blauwe reiger bouwt zijn nestje in hartje winter en begint al vroeg in het voorjaar met broeden. De jongen zitten dan in het voorjaar als ‘punkertjes’ op het nest!

Afrikagangers zorgen voor een lang broedseizoen

De overgrote meerderheid van de broedvogels in de Biesbosch brengt de winter in Zuid-Europa en Afrika door. Vandaar dat we rekening moeten houden met broedende vogels in een ruime periode vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer. De Biesbosch kent vele verschillende soorten gebieden. Denk aan moerassen, ondoordringbare wilgenbossen, ruigten, oppervlaktewater en slikgebieden. Deze variatie aan leefgebieden trekt vele verschillende soorten vogels aan. En die hebben niet allemaal dezelfde broedperiode.

Lepelaars komen heel verspreid aan in hun broedgebied en beginnen ongelijk met broeden. De laatste paartjes moeten nog een ei leggen wanneer de eerste jongen al uitvliegen!

De visarend neemt de tijd

De visarend is één van de soorten die tot laat in de zomer bezig is om zijn jongen groot te brengen.De visarenden komen vanaf eind maart uit Afrika en Zuid-Europa onze kant op en beginnen in april te bouwen aan het nest. De verwachting is dat de eerste eieren eind april worden gelegd. Eind mei komen dan de jongen uit het ei. Pas in augustus vliegen jonge visarenden uit en gebruiken tot in september de nestboom om te eten en te slapen. Daarom duurt de broedrust rondom de broedlocaties van visarenden altijd wat langer. Ook dit jaar is een paar visarenden weer online te volgen via beleefdelente.nl. Tenminste, als zij weer terugkeren op het nest.

Visarenden beginnen eind april met broeden en de jongen hebben tot in september een binding met het nest. Rust rondom de broedlocatie blijft dan dus lang nodig.

Natuur Voorop

De broedrust is van toepassing op de zones Natuur Voorop uit de Recreatiezonering Biesbosch. Dat zijn de donkergroen gearceerde delen op de recreatiezoneringskaart van de Biesbosch. Dit zijn al voor publiek afgesloten gebieden en voor recreatie niet toegankelijk. Voor de overige delen van de Biesbosch wordt, wanneer dat nodig is, de flexibele zonering toegepast. Als beschermde soorten gaan broeden op nu niet te voorziene plekken, kan een toegangsbeperking worden overwogen. Dat kan bijvoorbeeld een afmeerverbod of afsluiting zijn. In dat geval zal het stappenplan flexibele zonering worden doorlopen, zodat betrokkenen tijdig geïnformeerd worden over de betreffende toegangsbeperking. Tot nu toe wordt dat in de Biesbosch beperkt toegepast en veelal alleen voor de broedende visarenden. Eventuele toegangsbeperkingen zijn te vinden op de website van Staatsbosbeheer.

De flexibele zonering is een belangrijk instrument om mogelijke verstoring van beschermde soorten of habitats te vermijden. Vooral op de momenten dat de natuur het meest kwetsbaar is, zoals tijdens het broedseizoen, in de winter of tijdens extreme (weers-) omstandigheden.

In de Sliedrechtse Biesbosch sluit Staatsbosbeheer al twee jaar een kreek af om de broedende visarenden rust te bieden. Op deze manier kunnen we blijven genieten van broedende visarenden in de Biesbosch!
reageren

geef een reactie

  • Liesbeth
    31 januari 2023 om 18:59

    Dag Harm! Dan zou het ook kunnen dat ik zondag bij het uitkijkpunt Noorwaard
    een paartje zeearenden gezien heb? Het was een mooi gezicht: 1 (vrouwtje?)staand met de poten in het water en de ander in de lucht achter meeuwen en kraaien aan. Niet echt jagen, maar meer pesten. Even later alle 2 in de lucht en na wat rondjes richting Dordrecht. Genieten!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog