www.boswachtersblog.nl/ Flevoland

Bosrand aangelegd op biodynamisch akkerbouwbedrijf grenzend aan Reve-Abbertbos

15 maart 2022 Tim Captein in Flevoland
Bloeiende bosrand

Aan de Oudebosweg te Dronten bevindt zich het biodynamische akkerbouwbedrijf De Westerade van Sijbrand Westra. Op dit bedrijf worden op een biodynamische wijze producten geteeld. Een aantal kavels van De Westerade grenzen direct aan het bosgebied Reve Abbert, wat in eigendom van Staatsbosbeheer is. Om de overgang van bos naar landbouwgrond meer natuurlijk te maken en de ecologische waarde van de bosrand en de aangrenzende landbouwgrond te vergroten zag Westra kansen om de rand van zijn kavels, waar deze grenzen aan het bos, in te planten met bomen en struiken.

Biodynamisch                                                                                                                                                            Biodynamisch gaat verder waar biologisch ophoudt. In de biodynamische landbouw ligt de focus meer op een gezonde bodem, een bodem die in balans is, goed van structuur en met een goed ontwikkeld bodemleven. De kringloop van voedingstoffen staat centraal. Dit alles in samenhang met de abiotische en biotische factoren op en rond het bedrijf. De landbouw wordt gezien als onderdeel van de natuur en daardoor is de boer tegelijkertijd ook natuurbeheerder. Om voor bestuiving van de gewassen te zorgen en om ze gezond, vitaal en vrij van plagen te houden, zijn vogels en insecten van groot belang. De vogels en insecten hebben weer voeding, dekking en nestgelegenheid nodig in de vorm van kruiden, struiken, struweel en bosschages.

Groene vingers
Staatsbosbeheer heeft de harde bosranden van de gekapte essenopstanden, aangetast door de essentaksterfte, opnieuw ingericht als natuurlijke bosranden. Hierdoor ontstaan, verspreid over de provincie, leefgebieden voor (beschermde) soorten. Door hierop aan te sluiten met beplantingen op aangrenzende particuliere landbouwgrond (groene vingers) wordt de biodiversiteit van bos en landbouwgrond sterk verhoogd. Het wegnemen van de bomen in de rand zorgt eveneens voor minder schaduwwerking op de landbouwgrond of schade aan gewassen door omgevallen bomen.
Het aanplanten van dergelijke randen is een kostbare ingreep. Die kon worden bekostigd dankzij subsidie vanuit POP3

Advies over bosranden
Omdat Staatsbosbeheer al een aantal jaren bezig is met het aanleggen en ontwikkelen van de randen van haar eigen bosgebieden, heeft De Westerade Staatsbosbeheer gevraagd om een adviserende rol te spelen in de verdere ontwikkeling van deze ideeën.

Inheemse soorten
Staatsbosbeheer heeft in deze rol advies gegeven over de soortensamenstelling van het plantsoen, de juiste plantwijze en het bestellen en laten leveren van bomen en struiken van de juiste kwaliteit en herkomst via onze eigen dienst Zaad en Plantsoen. Via deze afdeling binnen Staatsbosbeheer worden bomen en struiken opgekweekt op kwekerijen. Dit gebeurt met zaden afkomstig van zogenaamde genenbank waar alleen autochtone, inheemse soorten bomen en struiken staan. Er is expliciet gekozen voor inheemse soorten, omdat deze door hun bloei en vruchten een belangrijke functie vervullen in de bosrand als ecosysteem.

Door deze samenwerking is er eind januari 2022 plantmateriaal geleverd en is er in totaal circa 1 hectare landbouwgrond ingeplant wat resulteert in een mooie gevarieerde bosrand en een geleidelijke overgang van bos naar open landbouwgebied.

Plattelandsontwikkelingsprogramma                                                                                                                   Het ontwikkelen van deze bosranden is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het plattelands ontwikkeling programma (POP3). Staatsbosbeheer werkt  samen met de Provincie Flevoland en het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) als subsidieverstrekkers, welke beide 50% van het  budget voor hun rekening nemen.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog