www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Voorbereidingen Life+ maatregelen Rottige Meente in volle gang

2 september 2014 Boswachter Denny Kroeze in Fryslân

HJLifeZoals we eerder (14-11-13) op onze weblog al meldden gaat Staatsbosbeheer in het gebied de Rottige Meente een aantal werkzaamheden uitvoeren in het kader van het Life+ project Laagveengebieden. Dit doen we samen met Natuurmonumenten. Op verschillende locaties in de Rottige Meente gaan we verzuurd rietland plaggen, bosopslag in rietland rooien en het leefgebied van de grote vuurvlinder verbeteren.

Plaggen en opslag rooien in natte omstandigheden kent echter zijn beperkingen. Een vaste, stevige bodem ontbreekt en dat maakt werken met zwaar materieel lastig en vaak ook onmogelijk. Op sommige plekken is de ‘rietkragge’ vrij dun, alsof je op een waterbed wandelt. Dat vraagt om een aangepaste werkwijze. Vandaar dat in deze voorbereidingsfase precies moeten kijken waar er voldoende draagkracht is om met machines het veld in te kunnen. Tegelijk kijken we hoe we het vrijkomende hout en plagsel op een zo effectief mogelijke manier gaan afvoeren, zonder het kwetsbare rietland te beschadigen. Verder brengen we de vlieggebieden van de grote vuurvlinder precies in kaart, zodat het dier geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Het maken van een compleet uitvoeringsplan gaat nog enkele weken duren. In de loop van 2015 verwachten we met de werkzaamheden te beginnen.

LIFE+ is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het ondersteunt projecten in Natura-2000 gebieden met het doel om biodiversiteit te behouden en uit te breiden. Voor de Rottige Meente zetten we vooral in op herstel van ongeveer 30 hectare verzuurd veenmosrietladen en uitbreiding van het leefgebied voor de grote vuurvlinder.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog