www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Vernattingsproject in de Bildpolder bij de Leijen voor vochtig bloemrijk hooiland

29 juli 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden gestart voor het project in de Bildpolder. Het gebied ligt ten zuidoosten van het meer de Leijen boven Drachten en de Rottevalle. Het is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, Antea en Staatsbosbeheer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer de Waard.

Geplande werkzaamheden
Om de polder van ongeveer 25 ha word een nieuwe waterkerende polderdijk heen gelegd. Hierdoor kan het waterpeil in de winter omhoog worden gebracht.

Verder worden er natuurvriendelijke oevers met een geleidelijk aflopend talud gemaakt. Deze zijn geschikt voor amfibieën en planten die in de oeverzone groeien.

Ook de oude meander van de oude Veenrivier de Lits wordt weer geaccentueerd.
In oktober 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Ontwikkeling van bloemrijke vochtige hooilanden door natuurlijk waterpeil
Het waterpeil in de winter gaat met 35 cm omhoog. En het regenwater houden we in de toekomst langer vast. Eigenlijk komt het water tot aan het maaiveld te staan.

Dit dynamische meer natuurlijke waterpeil, namelijk; nat in de winter en langzaam opdrogend in de zomer zorgt ervoor dat plantensoorten als
Dotterbloem Echte koekoeksbloem zich kunnen ontwikkelen.
De dotterbloem groeiplaatsen die er nu al zijn, worden gespaard bij de huidige werkzaamheden. Hierdoor kunnen ze zich beter verspreiden als de werkzaamheden in het gebied klaar zijn.

Waterberging en aantrekkelijk voor vogels
Het gebied zal ook aantrekkelijk worden voor vogels omdat het winters een hoog waterpeil heeft. Vogels die in Nederland als wintergast bezoeken of vogels die op doortrek zijn kunnen hier optimaal van profiteren. Ook bied het gebied in de zomer een aantrekkelijke broedplaats voor bijvoorbeeld de Slobeend en de Kuifeend.

Het gebied ligt tegen het paviljoen de Leijen. Je kunt je voorstellen dat als het winters onder water staat, en het een paar nachten vriest, het ondergelopen “bûtlân” ook prima gebruikt kan worden om op te schaatsen. Dit geeft dan ook weer een recreatieve plus voor het paviljoen de Leijen.

Ook kan het in de winter bij noodsituaties gebruikt worden om overtollig boezemwater op te slaan. Het gebied kan dan ook als waterretentie gebied dienen voor het Wetterskip Fryslan.
Als in de gebieden het water langer kan worden vastgehouden, zijn ze in de toekomst ook veel beter bestand tegen de toenemende aantal droge periodes waar we de laatste jaren mee te maken hebben gekregen.

Met dit project wordt er dus een plus gegeven voor de natuur, maar ook de belevingswaarde gaat omhoog.

Grote kansen in de rest van de oeverlanden van de Leijen
Als Staatsbosbeheer zijn we ambitieus. We zijn erg blij dat de werkzaamheden in de Bildpolder inmiddels zijn gestart, maar het is volgens ons nog maar de eerste stap. Ook in andere delen van het gebied rondom de Leijen zoals de polders het Swartfean en de Oostelijke Binnenleijen liggen enorme kansen om de EHS alsnog in te richten en met soortgelijke projecten natuurgebieden robuuster te maken.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog