www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

In gesprek met bewoners over ‘bjusterbaarlijk’ Nannewiid

28 januari 2020 Henk-jan in Fryslân

Plannen maken doe je samen. Afgelopen vrijdag stonden we samen met Stichting Nannewiid en andere belanghebbenden in het zompige veenmosrietland van de Douwe Polle. Deze safarietocht vormt de aftrap voor een nieuw gebiedsplan waar natuur en recreatie centraal staan.

Het gaat goed met de natuur in het Nannewiid. Aarvederkruid, kranswier en verschillende fonteinkruiden vormen dikke tapijten in het meer, de gele zandbodem is op veel plekken weer zichtbaar en wie in de zomer op de steiger staat, ziet duizenden jonge baarzen en voorns zwemmen. Het gaat zelfs zo goed dat het meer op een aantal plaatsen geleidelijk dichtgroeit met planten, wat vrij uniek is in laagveengebieden. Onze collega’s in de Rottige Meente en de Weerribben zouden deze situatie maar wat graag kopiëren naar hun gebied.

Burgerinitiatief
Dat de verlanding op gang komt en er organisch materiaal op de bodem komt te liggen is gunstig voor de natuur. Het zorgt er ook voor dat het Nannewiid aan de noordkant steeds ondieper wordt. En juist aan deze zijde liggen een aantal recreatiebedrijven. Ondernemers en bewoners uit Oudehaske startten vorig jaar een burgerinitiatief en verenigden zich in de Stichting Nannewiid. De organisatie wil een gebiedsplan met een goede zonering voor recreatie (onder meer zwemmen en varen) en natuur.

Uitleg over het ecosysteem van het Nannewiid

Ecosysteem
Belangrijk onderdeel van het gebiedsplan zijn de werksessies en ateliers. Afgelopen vrijdag organiseerden wij als gastheer en terreinbeheerder de eerste bijeenkomst. Het werd een inspirerende Safaritocht, waar ruim dertig mensen bij aanwezig waren. Zij maakten kennis met het zompige veenmoeras van de Douwepolle, een verborgen parel aan de westzijde van het Nannewiid. Het doel van deze sessie was om kennis en ervaringen uit te wisselen over natuur en landschap.
Ook in de winter is er veel te beleven in dit gebied. Al struinend kon men de heerlijke sandelgeur van de gagel ruiken en ervaren hoeveel vocht het veenmos vast kan houden. Ook stonden we stil bij de vraag welke omstandigheden bijdragen aan deze gevarieerde flora en fauna. Met andere woorden: hoe ziet het (eco)systeem van het Nannewiid eruit en wat is de relatie tussen planten, dieren, bodemopbouw, waterkwaliteit en waterstromingen.

Werken aan een gebiedsvisie

Delen van deze informatie is nuttig, het levert wederzijds nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld dat de vele waterplanten en het slib op de bodem juist een positieve ontwikkeling is en mogelijk wordt dankzij een betere waterkwaliteit.

Behalve Staatsbosbeheer werken ook andere organisaties mee aan dit plan, zoals de Gemeente Fryske Marren, Provincie Fryslân, Wetterskip, Warena en Iepen Mienskipfonds. Komende maanden volgen nog meer werksessies op dit ‘bjusterbaarlijk plakje’ in Fryslan.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog