www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Biotoopverbetering voor weidevogels in de Zwagermieden

18 februari 2021 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer start deze week met de eerste werkzaamheden voor het verwijderen van een bosje uit de kern van weidevogelgebied de Zwagermieden. Dit zorgt voor meer openheid in het gebied en minder kansen voor predatoren om zich te vestigen.

Bosje in verleden vaak schuilplaats voor predatoren.
Deze week start Staatsbosbeheer met het verwijderen van het bosje aan de Langwaersterwei in de Zwagermieden een weidevogelgebied gelegen tussen Zwaagwesteinde en Westergeest. Het betreffende bosje is circa 0.7 ha groot en ligt tegen het plasdras gebied in de kern van het weidevogelgebied.

Uit het verleden is gebleken dat het kleine bosje vaak een schuilplaats is voor zowel grond als luchtpredatoren. Het bosje ligt erg dicht bij de plas dras (zie kaart hierboven). Hierdoor is de weidevogelkern in het gebied waar de meeste vogels broeden erg kwetsbaar voor predatie. Om de weidevogels zoveel mogelijk de kans te geven om hun eieren veilig uit te broeden en hun kuikens groot te brengen, heeft Staatsbosbeheer er voor gekozen het betreffende bosje te verwijderen.

Biotoop op orde belangrijk voor weidevogels.
De natuurdoelstellingen voor het gebied zijn gericht op de weidevogels.
Er wordt op verschillende manieren veel energie gestoken in het behoud van deze weidevogels. Om ze een optimale kans te geven is het belangrijk dat het biotoop op orde is. Daarom is het waterpeil in het gebied hoog zodat er voldoende voedsel aanwezig is. Verder zijn er kruidenrijke graslanden die laat worden gemaaid zodat de weidevogels de kans krijgen hun jongen groot te brengen. Verder worden de legsels beschermd met predator werende rasters. Ook wordt er meegedaan met de pilot van de provincie Fryslân voor het wegvangen van steenmarters. Het is gebleken dat openheid ook een belangrijke voorwaarde is voor het succes van weidevogels. Daarom past de keuze voor het verwijderen van het bosje goed in de natuurdoelstellingen van het gebied.

De werkzaamheden.
De velling van de bomen zal door Staatsbosbeheer zelf worden uitgevoerd. De rest van de werkzaamheden zoals het frezen van de stobben zal worden uitbesteed aan een aannemer.
De werkzaamheden zullen voor de start van het broedseizoen worden uitgevoerd binnen de wettelijke kaders en gedragscode die hiervoor gelden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog