www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Natuurontwikkeling Hollandse hout

1 september 2016 Boswachter Bertwin Bergman in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer is bezig met de ontwikkeling van 24 hectare natte natuur en nieuwe belevingsmogelijkheden in het Hollandse Hout, aan de rand van het Oostvaardersplassengebied. De natuurontwikkeling zal zorgen voor meer variatie en een grotere diversiteit voor verschillende planten en dieren.

Het idee voor een slenk werd aanvankelijk ingediend als project in het kader van het programma ‘Natuur met een plus’ van de Provincie Flevoland. Omdat het Programma Nieuwe Natuur zich minder richt op bestaande natuur waren er geen publieke middelen beschikbaar en moest andere financiering gevonden worden. De behoefte aan zand in de regio bracht uitkomst. Door de verkoop van zand, klei en hout kan dit bijzondere project zichzelf zonder publieke middelen bedruipen.

Maatschappelijke meerwaarde

Nick de Snoo, provinciehoofd van Staatsbosbeheer: “door deze oplossing en de goede samenwerking van marktpartijen, Provincie en Staatsbosbeheer heeft dit project een grote maatschappelijke meerwaarde gekregen, het wordt echt een prachtig gebied”. Zo is een deel van het zand dat vrijkwam bij de voorbereidende werkzaamheden al gebruikt voor het verbeteren van de Vogelweg.

Inspiratie

Als inspiratiebron is de Laakse Slenk in Zuidelijk Flevoland gebruikt. Water in het bos is o.a. interessant voor libellen, ijsvogels en rietvogels. Maar ook voor de ringslang en de bever. De geleidelijke overgangen naar de bosranden zijn aantrekkelijk voor vlinders, zangvogels en (kleine) zoogdieren. Dit gebied zal straks een prachtig gebied worden waar veel mensen van kunnen genieten. Als boswachter zie ik hoeveel mensen er genieten van het Oostvaardersveld. Dit gebied is in 2014 heringericht. Mensen genieten van de ijsvogel en zelfs de visarend wordt regelmatig waargenomen.

Contouren zichtbaar

Het voorwerk in het bos voor de ontgraving heeft afgelopen winterseizoen grotendeels al plaatsgevonden en is recent afgerond. Het tracé van de slenk loopt voor het grootste deel door bosvakken waar verschillende populierenklonen het eind van hun levenscyclus hadden bereikt of waar essen met vitaliteitsproblemen stonden. De bomen zijn geveld. Het hout van de stammen heeft inmiddels zijn weg naar diverse afnemers gevonden. Takken en toppen zijn tot houtsnippers verwerkt en worden gebruikt bij de productie van groene energie.

Eigenlijk gaat er geen enkele grondstof verloren.

Werk in uitvoering

Staatsbosbeheer heeft 18 augustus een overeenkomst gesloten met Van der Wiel Transport B.V. uit Drachten voor het ontgraven van zand en klei uit een ‘slenk’ in de Hollandse Hout. Het materiaal dat bij het graven van de slenk vrijkomt wordt o.a. in de regio gebruikt bij verschillende infrastructuurprojecten in Flevoland. Het werk voor de ontgravingen zal in verschillende fasen worden uitgevoerd. De afvoer van het zand met vrachtwagens vindt veelal tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds plaats via de Torenvalkweg en de Larserdreef. Er worden verschillende maatregelen getroffen om de overlast tot een minimum te beperken.

Op de Torenvalkweg is dit met bebording aangegeven. Er zijn tijdelijke uitwijkplaatsen gemaakt en een alternatieve fietsroute zal ter plaatse worden aangegeven. Het werk zal naar verwachting een periode van maximaal 5 jaar bestrijken, afhankelijk van de snelheid waarmee het zand wordt afgezet.

Aanvulling op de afvoertijdstippen: komende week vindt er ’s avonds en ’s nachts een incidentele afvoer plaats op de volgende dagen en tijden:

Maandag 5 september op dinsdag 6 september tussen 20.00 en 6.00 uur

Dinsdag 6 september op woensdag 7 september tussen 20.00 en 6.00 uur

Zaterdag 10 september overdag/ ‘s avonds tussen 6.00 en 22.00 uur

Zondag 11 september op maandag 12 september doorlopend tot dinsdag 13 september van (ma) 2.00 tot (di) 6.00 uur.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog