www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen oktober 2017

5 december 2017 Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Op 23 en 25 oktober 2017 zijn er weer tellingen van de grazers in de Oostvaardersplassen uitgevoerd. Deze tellingen vanuit een helikopter worden jaarlijks gedaan, de gegevens kunnen dan ook over een langere periode met elkaar worden vergeleken.

De afgelopen 7 jaar worden eind oktober (direct na de bronstperiode en voor de winter) tellingen uitgevoerd  op advies van de internationale commissies (ICMO 1 + 2) om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen. Tijdens de drie telmomenten in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn er drie telmomenten geweest en worden hieronder de aantallen in ranges weergegeven.

De gemiddelde aantallen zijn afgerond.

 • Heckrund: 230
 • Konikpaard: 1040-1060
 • Edelhert: 3910-3990

Tijdens de tellingen van november 2016 waren dit :

 • Heckrund: 170-185
 • Konikpaard: 920-940
 • Edelhert: 3410-3440

Populatieaantallen en 1 mei stand
Wanneer er in het beheer over populatieaantallen wordt gesproken dan wordt er doorgaans verwezen naar deze 1 mei stand. Naast de jaarlijkse tellingen in oktober, die gebaseerd zijn op tellingen vanuit de helikopter, publiceren we aan het begin van de zomer ook altijd de populatieaantallen van de grote grazers, de zogenaamde ‘1 mei stand’, in onze monitoringsverslagen. Het betreffen hier dan de aantallen die in oktober geteld zijn minus de sterfte tot aan 1 mei van het daarop volgende jaar.

De aantallen zijn, zoals verwacht met de relatief zachte winter, hoger dan afgelopen jaar. Over de populatieontwikkeling kunnen we het volgende zeggen. Hoewel het aantal edelherten hoger is dan de voorgaande jaren is hier nog geen sprake van een significante toenemende trend. Er is nog steeds sprake van een schommeling rond het maximum.

Ook de aantallen konikpaarden zijn hoger dan vorig jaar. Statistisch gezien is dit echter ook geen significante toenemende trend en betreft het een schommeling rond het maximum.

Er zijn meer Heckrunderen geteld dan vorig jaar. Hier is in vergelijking met 6 jaar geleden wel een duidelijke en significante afname. De aantallen lijken de afgelopen paar jaar toch weer te stabiliseren. Het is afwachten wat de komende winter met de populatie doet.

 

reageren

geef een reactie

 • Sieds
  18 maart 2018

  Maar wat is het maximum? Frans Vera beweerde in 2005 dat het maximum zich stabiliseert op 3100. Uw Natura 2000 beheersplan geeft een maximum van 4000. Kortom een groot verschil met 5300 niet een schommeling.

 • Frits
  8 december 2017

  Ik ben het helemaal met Tea eens. Natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden zodat er uitwisseling plaatsvindt tussen dieren van verschillende leefgebieden, waardoor de genetische variatie in (netwerken van) dierpopulaties toeneemt. En daarom moet het Oostvaarderswold er alsnog komen!

 • Hans Hegeman
  5 december 2017

  Hoi Hans-Eric ,
  Nog steed schommelt het aantal Edelherten om het maximum maar wat is eigenlijk het maximum in de OVP.? Sluit dat aan op aantallen elders in Europa en b.v. in Nederland
  Natuurlijk heeft alles te maken met o.a. aanbod voedsel maar b.v. op de Veluwe zijn de doelstanden per 100 hectare veel lager

 • Tea
  5 december 2017

  Goed dat de cijfers er weer zijn. Het is logisch dat cijfers wisselen, afhankelijk van diverse omstandigheden.
  Maar daarnaast BLIJF ik bij mijn standpunt: Open het Oostvaardersplassengebied door de aanleg van de Oostvaarderswold/wissel.
  Dit geheel volgens de EHS doelstellingen: het verbinden van Natura2000 gebieden met elkaar in zowel binnen als buiten Nederland!!!!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog