www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Natuurherstel in De Bruuk

19 augustus 2020 Boswachter Daan Meeuwissen in Rivierengebied

De Bruuk

De Bruuk is een Natura 2000-gebied waar we werken aan het behouden en versterken van de zeldzame blauwgraslanden. Eind augustus 2020 start de uitvoering van herstelmaatregelen in het natuurgebied.

In het Natura 2000 gebied De Bruuk wordt eind augustus 2020 gestart met werkzaamheden ten behoeve van het behoud en versterken van dit botanisch bijzondere moerasgebied. We willen de vochtige graslanden (blauwgraslanden) in dit gebied herstellen en uitbreiden. Daarvoor is voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. Om verdroging tegen te gaan is het nodig om de waterstanden in De Bruuk te verhogen. In en rondom het natuurgebied worden dan ook maatregelen getroffen met name gericht op het natter maken van het gebied en het vasthouden van het bijzondere kwelwater.

Kleinschalig en bijzonder
De Bruuk is niet groot maar wel heel bijzonder. Hier liggen nog blauwgraslanden en andere type graslanden, zoals het bijzondere veldrusgrasland. Het gebied is een van de beste voorbeelden in Nederland met kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Daarom is het aangewezen als Natura 2000 gebied.

Nat schraalland in de Bruuk

Werkzaamheden
In opdracht van provincie Gelderland voert Staatsbosbeheer de werkzaamheden uit in Natura 2000 gebied De Bruuk. Het gaat om het vernieuwen van een aantal kleine stuwtjes en het belemen van sloten en greppels. Deze sloten en greppels krijgen aan de binnenkant een leemlaag om te voorkomen dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uitloopt. Want juist dit kalkrijke water is nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk in de toekomst te behouden. Het gaat hierbij om plantensoorten zoals blauwe zegge, Spaanse ruiter en verschillende soorten orchideeën en dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan.

Spaanse ruiter

De werkzaamheden duren van augustus tot en met november 2020. In deze periode zijn er veel transportbewegingen. Met vrachtwagens voeren we grond af en leem aan.  Leem moet worden aangevoerd en vrijkomende grond moet worden afgevoerd. Daarbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met bezoekers. Maar tijdelijke overlast door tijdelijke afsluitingen en door slecht begaanbare paden zal onvermijdelijk zijn. Als het nodig is worden na de werkzaamheden de wegen en paden weer hersteld. Staatsbosbeheer regisseert deze werkzaamheden in het natuurgebied in opdracht van de provincie Gelderland. Een aannemer voert het uit.

Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland werken najaar 2020 op diverse plaatsen rondom De Bruuk. Deze werkzaamheden hebben ook een positieve invloed op de natuur in De Bruuk. Ook hierbij gaat het om het verbeteren van de waterhuishouding, zodat het kalkrijke kwelwater in het gebied zo goed mogelijk op peil blijft.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden in het natuurgebied, dan kunt u bellen met boswachter Twan Teunissen op 024 663 24 70.
Heeft u vragen over de herstelmaatregelen rondom de Bruuk, mail deze naar debruuk@gelderland.nl en kijk ook eens op www.gelderland.nl/Bruuk.

reageren

geef een reactie

  • Annie Martinus - Janssen
    19 augustus 2020 om 15:12

    Geweldig initiatief SUCCES MET DIT 67 HECTARE STUKJE NATUURSCHOON.

    VROEGER STOND IN DIT GEBIED ONS HUIS van de familie Janssn.

    Vr.groet Annie Janssrn

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog