www.boswachtersblog.nl/ Terschelling

Bossenstrategie 2030: wat betekent dat voor de bossen op Terschelling?

12 december 2022 Boswachter Joeri Lamers in Terschelling

Het ministerie van LNV heeft in 2020 de Bossenstrategie 2030 gepresenteerd. In dit plan staat beschreven wat de ambitie is voor bos in Nederland. Wat betekent dit voor de bossen op Terschelling?

Meer bos

De grootste uitdaging in de Bossenstrategie is de ambitie voor meer nieuw bos in Nederland; 37.000 hectare. Staatsbosbeheer neemt hiervan 5.000 hectare voor zijn rekening. Ook op Terschelling willen we de oppervlakte bos laten toenemen. Behalve de bestaande bosgebieden zijn er plekken in de duinen waar van nature bos ontstaat. Bijvoorbeeld bij het recente Waterpracht project waar ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van natte duinbossen.

Behoud oude bossen

Het uitgangspunt is dat de ooit aangeplante bossen in oppervlakte behouden blijven. Het gaat hierbij om het Hoornerbos, bos van West, Koreabos en het Formerumerbos. Daarnaast zijn er plekken in de duinen waar de afgelopen eeuw van nature bossen zijn ontstaan, zoals het bosreservaat Berkenvallei. Deze bossen blijven bos en kunnen op sommige plekken in oppervlakte toenemen, bijvoorbeeld om een geleidelijke overgang van open duin naar hoger bos te laten ontstaan. Een mooi voorbeeld is de noordrand van het Formerumerbos. In totaal is er 700 hectare aangeplant bos Op Terschelling.

Bomen in het open duingebied

In de droge duingebieden willen we het open landschap behouden. Dennen, en andere opkomende bomen worden hier verwijderd wanneer ze dreigen het duingebied te overgroeien. Zo blijft er ruimte voor planten en dieren die afhankelijk zijn van de duinen. In de lagere en nattere delen kan er soms voor worden gekozen om een bos te laten ontwikkelen, zoals op bepaalde plekken op de Noordsvaarder. Hier groeien elzen en ratelpopulierenbossen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er de afgelopen decennia op deze manier ruim 100 hectare natuurlijk duinbos op het eiland bij is gekomen. Juist de ontwikkeling van natuurlijk duinbos kan zorgen voor hoge natuurwaarden.

Bos blijft bos

We zetten voor Terschelling dus in op behoud van bestaand bos en natuurlijke ontwikkeling van nieuw bos. Ontwikkelingen die ten koste gaan van bos zijn wat Staatsbosbeheer betreft niet meer aan de orde. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plan om een natuurgolfbaan aan te leggen in het bos bij West, hiervoor zou 27 hectare bos moeten worden omgevormd tot een open gebied. Eerder heeft de Stichting Natuurgolfbaan Terschelling zelf aangegeven het initiatief voor de natuurgolfbaan te stoppen. Gezien de landelijke maatschappelijke opgave om de oppervlakte bos in Nederland te laten toenemen stelt Staatsbosbeheer voor dit bosgebied een beheerplan op, in lijn met de Bossenstrategie en de landelijke doelen van Staatsbosbeheer. Het dennenbos zal deels worden omgevormd naar loof- en gemengd bos, zoals dit ook in andere delen van de bossen plaatsvindt.

reageren

geef een reactie

  • Daan
    1 februari 2023 om 17:04

    Blij te horen dat de golfbaan van de baan is. We hebben een flinke opgave dus bos kappen voor een golfbaan past niet meer in deze tijd.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog