www.boswachtersblog.nl/ Texel

Hoge Berg Texel – gebiedsproces goed op gang

20 januari 2020 Boswachter Erik van der Spek in Texel

SONY DSC

Dinsdagavond 14 januari is in het gemeentehuis op Texel een bijeenkomst geweest om de mensen die bij het bijzondere cultuurlandschap betrokken zijn bij te praten over de ontwikkeling van een plan om tot een duurzame landschappelijke, economische en ecologische ontwikkeling van dit iconische landschap te komen. Na het voorbereiden van mogelijke richtingen om dit te bereiken is het nu tijd om met de mensen die dit willen gesprekken aan te gaan om te kijken of en zo ja hoe de verschillende bedrijven een rol kunnen spelen bij in het toekomst bestendiger te maken van het functioneren van de Hoge Berg als levend cultuurlandschap met gezonde bedrijven en de bijbehorende natuurwaarden.

Burgemeester Michiel Uitdehaag opende de bijeenkomst en schetste het belang van het samen, gemeente, agrariërs en terreinbeheerders, komen tot een plan dat aan de provincie kan worden aangeboden. Door samen een plan te maken dat zorgt voor een combinatie van cultuurhistorie, landschap, rendabele bedrijfsvoering en natuurwaarden op de Hoge Berg kunnen we vanaf Texel aangeven hoe we het door de provincie gewenste Nationaal Natuur Netwerk op een bij Texel passende manier kunnen realiseren.

geschiedenis gebiedsproces

Don Boot schetste de geschiedenis die aan deze bijeenkomst vooraf ging. Daarna vertelde Rob Krom van SWECO die op advies van de projectgroep (Gemeente Texel, AVNL De Lieuw, AVNL De Hoge Berg, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) is aangetrokken als onafhankelijk gebiedsregiseur hoe het plan tot stand moet komen. Iedereen die grond in eigendom of pacht heeft op de Hoge Berg en misschien mee wil werken aan het toekomst bestendiger maken van het werken op de Hoge Berg kan zich melden voor een gesprek met hem. Het streven is om eind dit jaar een concreet uitgewerkt plan te hebben waarbij ook duidelijk is wie er wel of niet aan de uitvoering ervan kunnen en willen meewerken. Belangstellenden kunnen dit melden via rob.krom@sweco.nl of een van de partijen die deel uit maken van de projectgroep.

Combineren cultuurhistorie, bedrijfsvoering en natuur

Ondertussen wordt door de projectgroep met de provincie overlegd de manier waarop de provinciale natuurambities gerealiseerd kunnen worden vanuit de cultuurhistorische, landschappelijk en natuurwaarden van de Hoge Berg met een rendabele bedrijfsvoering. Ook wordt bekeken of deels aanpassing van de ambitie wenselijk is. b.v. omdat het gebied ook belangrijk is als broedgebied voor de scholekster. Of omdat een natuurakker ook kan bijdragen aan het ontwikkelen van kringlooplandbouw op de bedrijven. Binnen het geheel wordt ook gekeken of een corridor of serie stapstenen van percelen gerealiseerd kan worden waarbinnen voor de optimale natuurkwaliteit wordt gegaan. Hiermee kan b.v. ook de stabiliteit van het insectenreservaat worden versterkt en wordt de positie van bijzondere insecten zoals de Texelse zandbij in het tuinwallenlandschap versterkt.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog