www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Natuurherstel op eilanden Grevelingen

22 juli 2022 Boswachter Piet van Loon in Aan Zee

Komende weken wordt er in en om de Grevelingen gewerkt aan natuurherstel in Natura 2000 gebied. In opdracht van de provincie wordt er ingegrepen in het struweel op de Veermansplaat, Stampersplaat en Slikken van Bommenede. Zorgvuldig gekozen locaties worden machinaal opengemaakt waardoor de unieke en rijke vegetatie, die de Grevelingen kenmerkt, weer kan floreren.

Vlier, wilg, duindoorn

Door de toename van stikstof in de lucht, die met regen neerdaalt op o.a. de eilanden in het Grevelingenmeer, groeien de van oudsher open delen heel snel dicht. Vlier, wilg en duindoorn nemen de overhand ten nadele van duinvalleivegetatie met bijzondere soorten als parnassia en groenknolorchis. Stikstof is dé rijke voedingsbron voor snelgroeiende vegetatie. Struiken en bomen kunnen hierdoor explosief opkomen en alles overgroeien. Daarom moeten we ingrijpen.

Werkzaamheden

Doormiddel van een zogenaamde bosklepel wordt het grove werk uitgevoerd. Struiken en kleine bomen worden op deze manier verwijderd waardoor er een open terrein ontstaat. Aansluitend wordt het terrein met een maailaadcombinatie (een zogenaamde omarv) verder geschoond. Op die manier is de bodem direct geschikt voor de verdere, spontane, ontwikkeling van de duinvalleivegetatie.

Op de Slikken van Bommenede worden ook kleine, opkomende boompjes met wortel en al uitgetrokken om te voorkomen dat er nieuwe uitlopers ontstaan.

Kwetsbare delen

Om te voorkomen dat de kwetsbare delen van de gebieden worden aangetast zijn er speciale rijroutes aangewezen. De routes lopen vaak over het ‘eigen werk’ wat betekent dat de machines een pad door de begroeiing maken waar ze zelf overheen rijden. Tijdens de begeleiding in het veld zullen boswachters de aannemer om de kwetsbare locaties heen sturen en achteraf zullen alle rijsporen gladgetrokken worden.

Overlast

Om te kunnen werken op de eilanden en oevers van de Grevelingen moeten de weersomstandigheden gunstig zijn. Deze locaties zijn al snel te nat waardoor er te veel schade wordt toegebracht aan het gebied. Om die reden wordt er direct na het broedseizoen gestart met het werk. Omdat dit recreatief gezien de drukste periode van het jaar is wordt er alles aan gedaan om de overlast voor de recreanten te beperken. Zo worden er depots voor maaiafval gecreëerd bij de werklocaties om te voorkomen dat er heel veel rijbewegingen over de eilanden plaatsvinden. Ook worden wandelpaden zoveel mogelijk ontzien. De recreanten worden door middel van een poster bij de aanlegsteiger geïnformeerd over de werkzaamheden. De verwachting is dat alle wandelpaden tijdens de werkzaamheden geopend zullen blijven.

Veermansplaat

Nazorg

Nadat de percelen dit jaar weer ontdaan zijn van struweel vindt er nazorg plaats. De aanwezige begrazing op de eilanden is één van de vormen van nazorg. De kuddes Shetlandpony’s zorgen dat de open delen van het terrein niet opnieuw dichtgroeien. Tevens wordt er jaarlijks gemaaid en gehooid om te voorkomen dat de soorten die de grazers niet eten (zoals kruipwilg) ook kort gehouden worden. Op die manier zorgen we voor meer open delen, een dynamisch en veerkrachtig systeem en uitbreiding van de unieke duinvalleivegetatie die kenmerkend is voor de Grevelingen.

 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen en/of opmerkingen, stuur dan gerust een e-mail naar grevelingen@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

  • Kees Mol
    21 januari 2023 om 09:00

    Een forse ingreep aan de late kant. Veel succes.

  • sigi
    26 juli 2022 om 20:28

    “Natuur”herstel” is zeker niet wat je dit kan noemen, want b.v. “Duindoorn”is een van de pioneerstruiken.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog