www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Bosontwikkeling in Zeeland, stapje voor stapje

11 april 2023 Staatsbosbeheer in Aan Zee

Staatsbosbeheer is een voortrekker in het aanplanten van nieuw extra bos. In Europa behoort Nederland tot de landen die relatief weinig bos hebben. Bossen dragen niet alleen bij aan de beperking van klimaatverandering, het stimuleert ook de Nederlandse biodiversiteit, waterbuffering, landschapskwaliteit, gezondheid van mensen en recreatieve doeleinden. Vorig jaar hebben we plannen gemaakt voor bosontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren. Hoe ver zijn we nu?

Er moet flink wat bos gerealiseerd worden in Nederland. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos. Ook in Zeeland dragen we bij aan deze ambitie. Zeeland kent een beperkt aantal plekken waar bosuitbreiding of de aanleg van nieuw bos mogelijk is.

Steenwerk, Groot Eiland, De Keizer, Pontebos, Gat van Pinte en Biggekerkse Bos

Om invulling te geven aan de Zeeuwse Bosvisie hebben we gekeken waar bosuitbreiding in Zeeland mogelijk is. Op basis van kennis en onderzoek zijn er Staatsbosbeheer locaties aangewezen waar nieuw extra bos mogelijk is. Deze locaties zijn vastgelegd in het, inmiddels vastgestelde, Natuurbeheerplan van de Provincie Zeeland. Nieuw bos realiseren gaat in kleine stapjes. De vergunningentrajecten kosten veel tijd. In 2021 hebben we 23 hectare nieuw bos aangelegd, onder andere bij Braakman-Zuid en bij de Karnemelkpolder in Koewacht. Elke jaar onderzoeken we welke locaties daadwerkelijk in aanmerking komen voor de omzetting naar bos. Vorig jaar zijn we gestart met de benodigde voorbereidingen op een aantal ontwikkellocaties in de gemeenten Sluis, Hulst, Terneuzen en Veere. Buro Ruimte & Groen maakte voor ons een concept inrichtingsplan voor 6 gebieden; Steenwerk, Groot Eiland, De Keizer, Pontebos, Gat van Pinte en Biggekerkse Bos. Al vrij snel in het proces viel Groot Eiland in de gemeente Hulst af, omdat het aangewezen is als rustgebied voor de grauwe gans en daarom weideland moet blijven. De overige 5 gebieden hebben we uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Inrichtingsplan uitbereidingen Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren

In het inrichtingsplan is beschreven hoe de gebieden straks ontwikkeld gaan worden. Bij de planvorming is onder andere gekeken naar de aanwezige landschap- en natuurwaarden, historie, archeologie, (bestaande) routes, zichtlijnen en de omgeving. Onze plannen hebben wij besproken met de provincie, gemeenten, natuurpartijen, omwonenden en geïnteresseerden. Voor een aantal locaties zijn de vergunningen inmiddels verleend. Het definitieve inrichtingsplan is te vinden op onze website www.staatsbosbeheer.nl/bosuitbreidingzeeland.

Hoe nu verder

De voorbereiding heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor de aanplant dit plantseizoen niet meer gaat lukken. Mits alle vergunningen verkregen worden, streven we ernaar om eind 2023/begin 2024 op de 5 locaties te gaan planten. Bij de inrichting van nieuw bos gaan we uit van klimaatbestendige bossen met soorten die beter kunnen tegen weersinvloeden en ziektes. We mengen in onze nieuwe bossen veel verschillende boomsoorten door elkaar heen. Zo krijg je een gevarieerd, veerkrachtig en toekomstbestendig bos. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe bos niet wordt aangevreten door bijvoorbeeld reeën, kan op een aantal plekken gewerkt gaan worden met rasters om de nieuwe bosvakken daartegen te beschermen. Medio 2023 gaan we verder onderzoeken welke locaties voor plantjaar 2024/2025 voor bosuitbreiding in aanmerking kunnen komen en starten we weer met onze gespreken met de omgeving. Het is puzzelen in Zeeland, niet alle locaties zijn geschikt of gewenst voor realisatie van nieuw bos.

Externe financierders

Het nieuwe bos wordt via het Buitenfonds gefinancierd, gesponsord of ondersteund. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer die geen andere financiering (meer) kennen. De bosaanplant in Zeeland wordt onder andere financieel ondersteunt door de Hoop Terneuzen, Seayou Zeeland groep en Delta Energie. Wij zijn erg blij met deze samenwerkingspartners.

Intentieovereenkomst gemeente Terneuzen

Naast de provincie zijn ook andere partijen enthousiast over de bosuitbreidingen, zoals de gemeente Terneuzen. Tijdens de duurzaamheidsbeurs ondertekenden de gemeente, provincie en Staatsbosbeheer een intentieovereenkomst. Bos is belangrijk voor aan de ene kant de circulaire economie en duurzame houtproductie en aan de andere kant voor recreatie en toerisme. De betrokken partijen gaan met elkaar in gesprek over het realiseren van nieuwe bossen en houtachtige landschapselementen in de gemeente Terneuzen. Wederom is dit weer een mooi stapje in het grotere geheel.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog