www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Spectaculaire toename weidevogels in Surhuizumermieden

1 februari 2016 Henk-jan in Fryslân

SURHUIZUM – Acht jaar noeste arbeid in natuurgebied Surhuizumermieden werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Uit tellingen blijkt dat sinds 2008 het aantal broedende grutto’s spectaculair is toegenomen. Ook andere weidevogels als kievit en tureluur broeden in grotere aantallen dan voorheen. Afgelopen week presenteerden we met gepaste trots de resultaten aan een grote groep genodigden, waaronder onze pachters en vrijwilligers. Enthousiasme overheerste, want we zijn op de goede weg met het weidevogelbeheer! 

Factor vijf
Ter vergelijking: in 2008 broedden er in het 80 hectare grote natuurgebied ten zuiden van Buitenpost slechts 14 paartjes grutto. In 2015 is het aantal met factor vijf toegenomen tot 73 paar! Een vergelijkbaar beeld zien we bij de andere weidevogelsoorten als kievit, tureluur, watersnip en slobeend. Door inrichtingswerkzaamheden van Staatsbosbeheer én goed weidevogelbeheer doen ook deze vogels het buitengewoon goed in het gebied. Een positief geluid in het Jaar van de Kievit.

Verhogen van het waterpeil is een van de sleutels tot succes
Verhogen van het waterpeil is een van de sleutels tot succes

De Surhuizumermieden is onderdeel van het grotere natuurgebied De Mieden in Noordoost Fryslân en bestaan van oudsher uit hooilanden. Namen als “Mieden” (hooiland) en “heawei”(hooiweg) herinneren aan deze geschiedenis. In 2008 heeft Staatsbosbeheer met steun van de Provincie Fryslân uit het zogenaamde ‘weidevogel-opkrikplan’ maatregelen uitgevoerd om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels; de zogenaamde ‘voorzorg’. Zo hebben we het waterpeil in een groot deel van het gebied verhoogd, zijn slootkanten van flauwe oevers voorzien, zijn er bomen verwijderd en is er geïnvesteerd in de infrastructuur van het gebied. Dit laatste is van groot belang voor het beheer dat wij samen met een aantal boeren uit de omgeving uitvoeren.

Skriesen en ljippen
Het broedsucces is opmerkelijk, zeker gezien de drastische afname van het aantal weidevogels elders in Nederland. We moeten immers niet vergeten dat we in 40 jaar tijd 100.000 broedparen grutto zijn kwijtgeraakt. Het beheer dat we de afgelopen acht jaar in de Surhuistermieden hebben gevoerd, leert ons gelukkig ook dat er volop kansen liggen voor weidevogels. De clue ligt vooral in voorzorgsmaatregelen als verhogen van het waterpeil, verwijderen van ruigtes en creëren van voldoende rust. Hiermee maak je het de skries en de ljip naar de zin op het moment dat ze in het voorjaar neerstrijken in de hooilanden.

De Surhuizumermieden liggen er inmiddels weer spik en span bij voor het naderende broedseizoen. Mensen die straks van het weidevogelspektakel willen genieten, kunnen gebruik maken van het mooie uitzichtpunt aan de Heawei. Vanaf daar heb je een schitterend uitzicht over het gebied!

Boswachter Jakob Hanenburg

Het weidevogelgebied is goed te overzien vanuit het uitzichtpunt aan de Heawei
Het weidevogelgebied is goed te overzien vanuit het uitzichtpunt aan de Heawei

 

reageren

geef een reactie

  • Wy syn grutsk! | Staatsbosbeheer Fryslân
    18 maart 2016 om 15:10

    […] Boswachters Arno en Jakob zijn de twee drijvende krachten achter de kwaliteitsimpuls voor weidevogels in de Surhuizumermieden. Deze impuls bestaat uit een goede ‘foarsoarg’ in het broedgebied. Zo verhoogden we de waterstand, vlakten de slootkanten af en realiseerden we open vlaktes. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de steltlopers. Hierdoor ging de weidevogelstand spectaculair omhoog. Daar schreven we in februari al over. […]

  • Good meadow bird news from Dutch Friesland | Dear Kitty. Some blog
    1 februari 2016 om 12:45

    […] Jacob Hanenburg reports today about Surhuizumermieden nature reserve in Friesland province in the Netherlands […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog