www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Grote opknapbeurt voor natuur in Noard-Fryslân

27 november 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

werkzaamheden in de Jouswierpolder

Staatsbosbeheer geeft met steun van Provinsje Fryslân nieuwe impuls aan natuur buiten EHS

Staatsbosbeheer start met het opknappen van natuurgebieden die buiten de EHS liggen. Het gaat onder andere om de gebieden de Wiide Mar bij Stiens, Jouswierpolder, Driezumermar, Aldtsjerkstermar, Janke Wiel, Schwartzenberg bos, Auke Hinnesmar, Leechlân, Triemen, Sânbulten en Tusken Lytsen, in Noard Fryslân. Dit zijn gebieden die buiten de Ecologische Hoofd Structuur liggen, tegenwoordig bekend als Natuur Netwerk Nederland. De Provinsje Fryslân stelt geld beschikbaar voor de onderhoudsbeurt.

Staatsbosbeheer is bezig met de uitvoer van projecten buiten EHS. EHS staat voor Ecologische Hoofd Structuur, tegenwoordig ook bekend als Natuurnetwerk Nederland. Dit zijn gebieden waar prioriteit aan geven wordt met betrekking tot inrichting en natuurkwaliteit. Het doel van deze EHS is het verbinden van natuurgebieden in Nederland.
Er is voor dit jaar geld beschikbaar gesteld door de Provinsje Fryslân voor gebieden die buiten de oude EHS begrenzing liggen.

Opkrikken van kwaliteit
Staatsbosbeheer heeft een plan samengesteld en via een bestek uitbesteed. De uitvoering is in oktober gestart en gegund aan Jelle Bijlsma BV.
Het is belangrijk dat we de natuur die buiten de EHS begrenzing ligt ook een plus geven.

Er worden werkzaamheden uitgevoerd in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de gemeenten Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Achtkarspelen en Kollumerland.
De werkzaamheden bestaan uit onder andere, herstel van waterhuishouding, verbeterde infrastructuur, herstel van houtsingels en vee kerende rasters, opkrikken kwaliteit schraalgraslanden door middel van plagwerkzaamheden. Verder worden in weidevogelgebieden plasdras pompen geplaatst en de waterhuishouding verbeterd ten dienste van weidevogelbeheer. Ook worden er in het kader van beleefbaarheid recreatieve voorzieningen geplaatst.
De hieronder genoemde locaties zijn gebieden waar de komende periode werkzaamheden uitgevoerd worden. Namelijk; de Wiide mar bij Stiens, Jouswierpolder, Driezumermar, Aldtsjerkstermar, Janke Wiel, Schwartzenberg bos, Auke Hinnesmar, Leechlân, Triemen, Sânbulten en Tusken Lytsen.

steun van de Provinsje Fryslân
Staatsbosbeheer is erg blij met de financiële steun die we van de Provinsje Fryslân ontvangen zodat we door samen te werken de natuurkwaliteit in Fryslân op een hoger plan kunnen tillen.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog