www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Staatsbosbeheer gaat verder met de versterking van natuur in de Rottige Meente

16 september 2022 Boswachter Manon van Wesel in Fryslân

Staatsbosbeheer is in 2020 gestart met de uitvoering van de eerste fase van het POP3 programma in Natura 2000- gebied de Rottige Meente. De uitvoering van de tweede, en tevens laatste fase, start in september 2022. Hierbij worden maatregelen genomen om de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten.

Rijke historie en bijzonder natuurgebied
Laagveengebied de Rottige Meente is onder andere gevormd door turfwinning in het verleden. Het uitgegraven veen heeft er voor gezorgd dat er een afwisseling van smalle, langgerekte stroken van water en land is ontstaan, ook wel petgaten en legakkers genoemd. De bijzondere natuurwaarden van dit Natura 2000- gebied staan door verschillende oorzaken onder druk. ‘De legakkers brokkelen langzaam af door wind, golfslag en betreding van ganzen. Daarnaast kan verlanding van petgaten, oftewel open water verandert geleidelijk in land, moeilijk op gang komen door afbrokkeling van legakkers en een verslechterde waterkwaliteit’, vertelt boswachter Manon. Maatregelen zijn noodzakelijk om de historische legakkers te beschermen en om bestaande verlandingsvegetaties te verbeteren en nieuwe te stimuleren. De verschillende stadia van verlanding zorgen voor een grote rijkdom aan (bijzondere) plant- en diersoorten zoals klein blaasjeskruid en de grote vuurvlinder.

Natuurherstelmaatregelen
De maatregelen vinden plaatsen in het petgatencomplex ten zuiden van de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne. Om bestaande legakkers te beschermen tegen afbrokkeling worden natuurlijke windvangers als bomen verwijderd. Op een aantal plekken worden ter bescherming parallel aan de legakkers houten palenrijen met schermen geplaatst zodat de golfslag van het water wordt onderbroken. Daarnaast worden nabij een aantal legakkers rasters geplaatst om betreding van ganzen te voorkomen.

Om bestaande verlandingsvegetaties te verbeteren en nieuwe te stimuleren wordt de watervoorziening in dit gebied geoptimaliseerd. Het gebied wordt voorzien van een aantal nieuwe waterinlaten en een aantal bestaande inlaten worden vervangen. Bovendien worden op een aantal plekken bestaande verlandingsvegetaties kleinschalig geplagd. Hierbij wordt de voedselrijke bovenlaag afgeschraapt zodat de voedselarmere grond weer boven komt te liggen. Dezelfde verlandingsvegetaties worden op een aantal plekken voorzien van greppels, een lange en ondiepe geul, om de watertoevoer te verbeteren. Als laatste worden er in een aantal petgaten krabbescheer planten uitgezet om het proces van verlanding op gang te helpen en te versnellen.

Subsidieverlening
De maatregelen die in de Rottige Meente worden uitgevoerd zijn mogelijk door een subsidie vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en onderdeel van het Natura 2000 beheerplan.

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.staatsbosbeheer.nl/natuurherstelrottigemeente

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog