www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Naar een (nog) mooier Ulvenhoutse Voorbos

7 februari 2017 Gebiedsmanager W-Brabant Jelka Both in Noord-Brabant

Veel inwoners van Ulvenhout en Breda beseffen het waarschijnlijk niet. Het bos in hun “achtertuin”, het Ulvenhoutse Voorbos heeft het Europese stempel voor topnatuur, Natura2000. Dat betekent dat het bos Europees gezien bijzondere natuurwaarden heeft die beschermd en versterkt moeten worden. Vooral de bijzondere voorjaarsflora met knikkend nagelkruid en witte rapunzel – en alle andere planten en dieren die samengaan met deze soorten – verdienen actie.

Staatsbosbeheer wil al langer aan de slag om het bos aantrekkelijker te maken voor planten, dieren én ook voor de dorpsbewoners die ervan genieten. We zagen dat er achterstand was en is in bijvoorbeeld het onderhoud van het watersysteem. Het bos en de paden waren hierdoor té nat . Op zich is een gevarieerd bos met natte en droge bostypes hier gewenst. Het bos is echter in de huidige situatie op de verkeerde plaatsen te nat. Ook is de kwaliteit van het water niet optimaal. Omdat het Natura2000 beheerplan nog niet vastgesteld was hebben we de nodige maatregelen een tijd in de ijskast gezet. Op 7 december 2016 heeft de minister van Economische Zaken het plan vastgesteld. Zie http://www.natura2000.nl/items/beheerplannen-voor-drie-brabantse-natura-2000-gebieden-definitief.aspx

Naast het uitvoeren van de Natura 2000-maatregelen, ligt er nog een  extra druk op het nemen van de maatregelen in het bos. Het gebied valt namelijk onder de Programmatische Aanpak Stikstof. Dat betekent heel kort gezegd dat er in de Natura2000-gebieden natuurherstelmaatregelen voor 1 juli 2021 getroffen moeten worden om de natuur robuuster te maken. De soorten kunnen hierdoor beter tegen de uitstoot van stikstof  en er ontstaat “ontwikkelruimte” voor nieuwe economische ontwikkelingen. Zie voor een heldere uitleg (inclusief animatie): https://www.brabant.nl/Dossiers/Dossiers-op-thema/Natuur-en-Landschap/Natuurbeleid-wet-en-regelgeving/Programmatische-Aanpak-Stikstof.aspx

Conclusie is dus: we moeten en willen in het bos maatregelen nemen. 4 partijen tekenden daarom 2 jaar geleden de uitvoeringsovereenkomst Natura2000: de provincie als “opdrachtgever”, Staatsbosbeheer als beheerder en eigenaar van het bos en daarnaast het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda die ook voor bepaalde maatregelen aan de lat staan. Deze partijen hebben afgelopen periode hard gewerkt aan het maken van de plannen en voorbereiding van de uitvoering ervan. Ook dachten deskundige betrokken inwoners van Ulvenhout mee met de plannen.

Vorige week sprak ik met bestuurders van de overheden over waar we nu staan en hoe we samen verder gaan. Natuurlijk gingen we ook nog kort het bos in om in de praktijk te zien wat nodig is: het watersysteem op orde brengen, zorgen dat er weer natuurlijke kwel ontstaat en omvorming van het ene naar het andere soort bos. We willen een deel van het bos omvormen van naald- naar loofbos, waterlopen aanpassen en hier en daar de strooisellaag verwijderen. Met een combi van deze maatregelen hopen we het tij te keren voor de bijzondere waarden in het bos en de bijzondere Europese status eer aan te doen en het bos tegelijkertijd recreatief aantrekkelijker te maken.

We gaan in het voorjaar nog veel uitgebreider communiceren over wat er in het bos gaat gebeuren, waarom, wanneer en hoe we de uitvoering gaan oppakken. We doen dat via dit boswachtersblog en andere media, maar het liefst buiten, in het veld. Heeft u belangstelling, houdt u dan o.a. het blog in de gaten.

Knikkend nagelkruid gefotografeerd door Chris vd Hoven
Witte rapunzel gefotografeerd door Peter Meininger
reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  7 maart 2017 om 17:49

  De namen van bekende of minder bekende sprookjes en de pracht van Ulvenhouts Voorbos, met de liefde daarvoor, gaan hier hand in hand samen.

 • Johan Mulders
  7 februari 2017 om 11:34

  De bijzonder flora in het Ulvenhoutse Bos kan zich daar alleen handhaven dankzij een kalkrijke kwelstroom die wordt aangedreven door het water dat in de omgeving valt, de bodem intrekt, kalk opneemt en via de ondergrond verderop in het bos weer aan de oppervlakte komt. Tot nu hebben gemeente en SBB er weinig aan gedaan om de verkleining van het inzijg-gebied tegen te gaan. Er is grootschalig gebouwd langs de randen van het Ulvenhoutse Bos en nog steeds wordt er gebouwd, bijna tot in het bos ! Er is hier sprake van een zeer wankel evenwicht, dat niet de minste verstoring kan verdragen. Ik denk dat de gemeente en SBB het paard nu achter de wagen spannen. Ze hadden eerder moeten acteren om de bijzondere natuurwaarden te redden !

  • staatsbosbeheer1
   10 februari 2017 om 09:31

   Geachte heer Mulders,
   Bedankt voor uw reactie op het blog “Naar een (nog) mooier Ulvenhoutse Voorbos”. We hebben begrip voor de door u uitgesproken zorgen over het Ulvenhoutse Voorbos. Graag reageren wij daarom in een toelichting, gezamenlijk met de Gemeente Breda.
   Ondanks allerlei veranderingen in de omgeving is er actueel nog steeds sprake van een kwelstroom vanuit de hogere delen naar de lagere delen. Lopend hydrologisch en chemisch onderzoek moet duidelijk maken hoe we die kwelstromen weer zo goed mogelijk kunnen versterken. Intussen kunnen we door de waterbeheersing te verbeteren de nog optredende kwelstromen weer zo goed mogelijk door laten werken op de bosbodem. We vinden dat we daarmee het paard zeker niet achter de wagen spannen. We constateren dat er wel degelijk ecologische veerkracht aanwezig is in het Ulvenhoutse Voorbos. Die veerkracht willen we samen met provincie, gemeente en waterschap in de komende periode door gericht beheer en inrichting tot uitdrukking te laten komen. Het zal een periode worden van ingrijpen, intensief monitoren en afhankelijk van hoe de natuur op de maatregelen reageert, weer een volgende stap zetten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de relatie tussen het stedelijk gebied en het bos om de overlast voor bewoners niet te verslechteren.

 • Guido Stooker
  7 februari 2017 om 10:38

  Komt het eindelijk toch nog goed! hartstikke fijn en bemoedigend.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog