www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Dynamiek, emoties en verdieping

13 april 2012 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Beste mensen,

In eerste instantie wil ik even reageren door te zeggen dat ik blij ben met jullie reacties. Over het algemeen getuigen zij van betrokkenheid bij de Oostvaardersplassen, en ik vind dat positief.

Helaas moet ik wel constateren, dat nog steeds niet geheel duidelijk is op welke wijze wij in de Oostvaardersplassen het beheer voeren. Ook zie ik af en toe opmerkingen terug die vooral met emoties en gevoelens te maken hebben en niet met de wijze waarop de natuur zelf in elkaar zit en functioneert. Blijkbaar willen sommige mensen alleen een natuur die in hun denkbeeld past. Zo wordt de dynamiek binnen de natuur door sommigen ervaren als niet juist. Hogere of lagere aantallen zijn essentieel voor een landschap om zich te ontwikkelen. Juist deze dynamiek, ontstaan door natuurlijke omstandigheden, zorgt voor een duurzaam gebied.
heckrunderen oostvaardersplassen

In de zomerperiode, de tijd waarin voedsel voor alle dieren in overvloed aanwezig is, slaan dieren een grote hoeveelheid vet op. Deze hoeveelheid kan meer dan 25 % van hun totale lichaamsgewicht zijn. Voor een rund van 800 kilo is dat dus 200 kilo vet. De natuurlijke functie van dit aanwezige vet is juist die, waar het door de dieren in mindere tijden voor gebruikt wordt, namelijk energie leveren als het voedsel minder is. Dieren die met een goede conditie de winter ingaan, vallen weliswaar af in de winterperiode, maar schakelen dan over op hun vetten. Natuurlijk is het de dieren aan te zien dat zij afvallen, maar dit hoort bij hun normale leefpatroon; opvetten in de zomer, afvallen in de winter.

Het aantal dieren dat de winter niet doorkomt, is niet elk jaar gelijk. Wat meespeelt is leeftijd van de dieren, hoe zij in de zomer hun vetvoorraden hebben opgebouwd, de aanwezigheid van ganzen etc. etc. De ervaring van de afgelopen 30 jaar leerde ons dat er jaarlijks circa 20 -25 % van het totale aantal dieren de winter niet overleeft. Daar staat tegenover, dat ook de aanwas elk jaar rond dit % ligt. Per saldo blijft het aantal dus redelijk stabiel. Dat is in de Oostvaardersplassen zo, maar ook in andere natuurgebieden.

Natuurlijk is het zo, dat aaseters profiteren van het aanbod van aas. Vossen, zeearenden, raven en insecten maken dankbaar gebruik van deze voedselbron in de vorm van grote kadavers, iets wat in andere gebieden vrijwel niet meer voorkomt, terwijl dit wel een natuurlijk onderdeel is van onze natuur. Deze groepen organismen komen dan ook steeds meer in gedrang.

Gedurende het beheer van de Oostvaardersplassen staat voor ons als beheerders het welzijn van de hier levende dieren voorop. Dat volgt ook wel uit de cijfers, waaruit duidelijk blijkt dat vrijwel alle afgevallen dieren zijn afgeschoten (iets wat in alle andere gebieden waar grote dieren lopen waarvan de aantallen kunstmatig gereguleerd worden ook gebeurt) en dus géén kommervol einde hebben mee gemaakt. Er is dagelijks toezicht op de dieren, en indien noodzakelijk wordt ingegrepen.

Tenslotte zou ik iedereen willen voorstellen om eens met een telescoop of verrekijker één van onze 17 observatiepunten of uitkijkhutten te bezoeken. Wellicht ziet u dan de wolken goudplevieren, de groepen ganzen, de zwermen aalscholvers, de vluchten puttertjes, de wolken baardmannetjes, de foeragerende kiekendieven, de rustende buizerd, de vissende grote zilverreigers, de scharrelende lepelaars, de prooi zoekende zeearend en met een beetje geluk hoort u dan als afsluiting een roepende roerdomp.

Tenslotte hoop ik oprecht, dat ik de lezers met dit uitgebreide schrijven er toe kan aanzetten om zich wat verder te verdiepen in de natuur in zijn algemeen, en de Oostvaardersplassen in het bijzonder. Veel informatie is gewoon te vinden op de website van Staatsbosbeheer in het dossier Oostvaardersplassen. Mensen die rechtstreeks met mij van gedachten willen wisselen, zijn altijd welkom om een afspraak te maken.

m.vr.gr.
Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • Rob Muller
  18 mei 2012 om 07:26

  Nog een artikel over de stand van zaken(wel uit 2008..) :De Levende natuur :Nieuwe Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen: fictie of feiten?
  Nijland, R., 2008
  [jaargang 109, uitgave 4, juli 2008]
  Even op de site van de Levende Natuur bij de zoekfunctie intikken en je krijgt de pdf..
  Rob Bijlsma is trouwens niet zo genuanceerd in zijn boek Mijn Roofvogels over Staatsbosbeheer en de Oostvaardersplassen..lees maar eens in dat boek het hoofdstuk Ongewenst 1.
  Daar noemt hij en ik citeer: “Ondertussen telt het gebied 3300 edelherten,350 heckrunderen en 1150 paardjes,als we de uitslag van drie luchttellingen in 2011 mogen geloven (Oostvaardersland,najaar2011:3)Daarmee kunnen we de buitenkaadse Oostvaardersplassen tot de gebieden met de meest intensieve veehouderij ter wereld rekenen.Dat voorspelt weinig goeds voor de overige levende have..Ik ben benieuwd wat de broedvogelkartering van 2012 gaat opleveren”.Laat ook niets aan duidelijkheid over, als is het natuurlijk een mening..(maar wel van iemand die ook recht van spreken heeft).

  • R. van Bergen
   20 mei 2012 om 10:52

   “Daarmee kunnen we de buitenkaadse Oostvaardersplassen tot de gebieden met de meest intensieve veehouderij ter wereld rekenen.Dat voorspelt weinig goeds voor de overige levende have..Ik ben benieuwd wat de broedvogelkartering van 2012 gaat opleveren”.Laat ook niets aan duidelijkheid over, als is het natuurlijk een mening..(maar wel van iemand die ook recht van spreken heeft).”

   Natuurlijk heeft Bijlsma recht van spreken. Een ieder heeft dat en Bijlsma zeker ook, zijn deskundigheid is daarbij in de discussie van grote waarde.

   Maar zoals je zegt het is een mening en ik zie zelfs daarin niets controversieels. Ik neem aan dat sommigen, die gefocust zijn op, vooral, vogels en dan vaak ook nog op vooral bijzonderheden, zich met deze uitspraakt graag gesterkt willen voelen. Maar ook Bijlsma nuanceert niet in de zinsnede “weinig goeds voor de overige levende have” en ik neem aan dat je dat zou kunnen aanvullen met “De nu aanwezige”, of Bijlsma dat ook bedoelt weet ik natuurlijk ook niet. De OVP laat ons nu juist de dynamiek van een gebied zien en daarin zullen soorten verdwijnen en anderen zich weer vestigen,

   Overigens jouw verwijzing naar het conflict dat Bijlsma met SBB juist over de OVP heeft gehad kan natuurlijk de toon, wellicht onbedoeld en wellicht niet geheel verschoont van emotie, ook hebben beïnvloed, ook Rob Bijlsma is gewoon een mens.

   Roelf

 • Martijn de Jonge
  17 mei 2012 om 23:13

  Hallo Roelf,

  Fijn dat je gevoel voor humor je niet in de steek laat! Kun je me nog even een link sturen van het artikel van Keijzer in de Levende Natuur? Bijvoorbaat dank!

  Groet, Martijn

  • R. van Bergen
   17 mei 2012 om 10:50

   Rob hartelijk dank voor je link.

   Zoals ik al schreef van Bijlsma geen waardeoordeel zoals door Martijn de Jonge wordt gesuggereerd. Gewoon een zuivere manier van inventariseren en dat relateren aan de geconstateerde veranderingen.

   Wat het rapport beschrijft is de ecologische dynamiek van het gebied en de gevolgen voor de broedende soorten, niet minder maar zeker ook niet meer.

   Roelf

 • R. van Bergen
  16 mei 2012 om 20:00

  Martijn, niet de eerste keer tussen ons, wat een zelf verbeelding.
  Jouw feiten zijn evenzo fictie als mijn door jou fictie genoemde feiten.

  Een rare manier van overtuigen heb je. Je haalt eerst allerhande, niet terzake doende dingen aan, jawel je beroepend op een artikel van Keijzer in “De levende Natuur”, zoals runderen en paarden die daar nooit zouden hebben gelopen. Daarna verwijt je mij als opponent dat ik daar op in ga , dat is netjes zeg. En daarna kom je met sloten en dergelijk op de proppen, waarschijnlijk in de hoop dat ik daar weer op in zal gaan en jij mij daarna te kunnen verwijten dat ik weer afdwaal en de zaken om draai.

  Martijn je bent de energie niet waard die aan met jou discussieren wordt besteed. Toch vind je je zelf wel haast een hele grote, en je foto werk vindt zeker erkenning, maar als erudiet bioloog val je steeds weer door de mand.

  De lezer moet verder zelf maar uit maken welke waarde hij aan jouw wisselennde verhalen wil toekennen en welke hij aan mijn weerleggen met feiten wil toe kennen.

  Roelf

 • Martijn de Jonge
  16 mei 2012 om 11:03

  Hallo Roelf,

  Jij houdt meer van fictie terwijl ik het bij feiten houd, het kan allebei.

  Gropet, Martijn.

 • R. van Bergen
  15 mei 2012 om 11:54

  DE laatste allinea behoeft nuancering. Ik schat in, op herinnering, dat Bijlsma nuchter de veranderingen constateert en daar geen waarde oordeel aan hecht. Dat Jij die veranderingen als negatief wilt waarderen is dus vokomen jouw zaak en heeft niets met Bijlsma’s bevindingen te maken.

  Roelf

 • Martijn de Jonge
  14 mei 2012 om 20:02

  Hallo Roelf,

  Je dwaalt weer af en draait de zaken om, niet onverwacht. Als Frans Vera geen ander gebied dan de Serengeti in Afrika op 6000km afstand en op gemiddeld 1800 meter hoogte kan noemen als referentie dan schoort er wat aan zijn theorie. In het buitenland is zijn parklandschap verhaal alllang verworpen, Louwe Kooijmans toont aan dat de beesten die Vera koestert hier nooit in deze aantallen hebben rondgelopen. Het Heckrund heeft niets met het door Vera bewierrookte oerrund van doen, dat is ook al lang geleden gepubliceerd. Dat beest kwam voort uit een fantasie van de gebroeders Heck gedurende de donkere jaren van de Duitse geschedienis.
  Overigens is het niet bekaadde gedeelte van de OVP waar de grazers lopen gewoon ingepolderd en van sloten voorzien, pas later zijn er wat extra plassen en sloten gegraven. Niets natuurlijks.
  Dat kun je leuk vinden of niet maar dat zijn de feiten, misschien toch eens Bijlsma’s rapport lezen?

  Groet, Martijn

  • R. van Bergen
   15 mei 2012 om 11:08

   Martijn

   “Je dwaalt weer af en draait de zaken om, niet onverwacht.”

   Als iemand een ander kijk op de zaak heeft dan noem jij dat zoals is aangehaald en jawel “ook” niet onverwacht.

   Niet Vera vergelijkt de OVP met de Serengettie, maar de uit internationale gerenomeerde deskundigen bestaande leden van de commissie Gabor.

   Wat betreft de runderen en de paarden, die vergat je nog, heb ik dan ook al aangegevn dat ze nooit waar dan ook in een ver verleden in Nederland rond hebben kunnen lopen.

   Of ze daardoor te inferieur zouden zijn, zoals jij kennelijk wilt suggerenen. om als “voormalig” oerdier de OVP te bevolken dat is een even grote slag in de lucht dan het tegengestelde bweren.

   Maar daar ging het mij dus niet om.

   Het juist focusssen op die dieren als zijnde niet in een ver verleden hier thuishorende grote grazers , iets wat niet ik doe en als je dat als een afdwaling wilt betitelen dan wil ik dat wel met je eens zijn, want jij bent degene die die afdwaling maakt en refereert daarbij aan Kooijmans, is een niet erg sterke opbouw van het Kooijmans argument:

   ” wanneer danook, paarden en koeien van deze rassen in deze hoeveelheden op dit oppervlak hebben rondgelopen. Recent (maart 2012)is daar in de Levende Natuur nog over gepubliceerd door Louwe Kooymans.”

   Dat de ecologie van de OVP niet zou deugen. Als men stelt dat deze dieren hier in welke vorm dan ook, nooit hebben rondgelopen, wat absoluut bezijden de waarheid is, dan zou men een punt hebben. Maar het afdwalen via het “suggerene”dat de bedoelde rassen kennelijk te inferieur zouden zijn om die functie in het ecosysteem te bekleden is een volkomen zwakte bod en in mijn ogen een serieuze bioloog onwaardig.

   Ik schat in dat Rob Bijlsma zich, zoals ik hem ken, vooral bij de feiten heeft gehouden en als hij al conclusies voor de toekomst meende te kunnen trekken, dat zeer voorzichtig formulerend zal hebben ingekleed.

   Roelf

 • rien balemans
  12 mei 2012 om 13:22

  Inderdaad. ook ik ben zeer betrokken bij het wel en leed in de Oostvaardersplassen, vooral bij het leed !!
  Resultaat van de afgelopen winter: 1500 doden, waarvan 1300 afgeschoten.
  Wat een leed is hieraan voorafgegaan !! voor de 1300, voordat ze wellicht bijna uitgeput werden gedood, en voor de 200, voordat ze van de honger stierven.
  Hoe kan dit worden verdedigd ? Waarom mag dit worden toegelaten ?
  Het onnodig toebrengen van dierenleed is in Nederland strafbaar !
  Dus verantwoordelijken: weet uw plicht en draag zorg voor de dieren door b.v. een uitvoerbaar emigratieplan op te stellen en uit te voeren. Dit plan zal het aantal dieren (ontstaan doordat ze
  er eerder zijn afgezet) moeten reduceren, en daarmee ook het dierenleed, dat op een te grote onacceptabele schaal, wordt veroorzaakt.
  Het gebied is geen natuurgebied ; het is aangelegd en nu is het een overbevolkte dierengevangenis geworden.
  Helaas, helaas ! Wellicht nooit zo bedoeld, echter niet langer verdedigbaar !
  Indien de verantwoordelijken niet willen luisteren zal de rechter snel een uitspraak moeten doen.
  Ik roep hierbij alle andere dierenliefhebbers op om aangifte te doen !
  Groet van een natuurliefhebber.

  • R. van Bergen
   12 mei 2012 om 15:31

   Rien

   Ik heb je wat vragen gesteld onder “De winter is voorbij”.

   Vragen die zouden kunnen leiden tot nuance en die de situatie op de Veluwe in een beoordeling/verooordeling zouden willen betrekken.

   Maar misschien wil je niet weten wat er op de Veluwe gebeurt?

   Kan zijn, toch ligt er volgens mij een ethische relatie tussen het beheer op de Veluwe en het beheer in de OVP.

   Misschien zou je nog eens kunnen bezien of je mijn vragen kunt beantwoorden.

   Roelf

   Is daar geen antwoord op mogelijk?

 • Martijn de Jonge
  12 mei 2012 om 07:40

  Hoi Roelf,

  Normale predatoren jagen jaarrond, zorgen voor consternatie en drukken daarmee de reproductie. In de OVP wordt hoofdzakelijk van december tot april op stille plaatsen afschot verricht met knaldempers, daardoor ontstaat zo min mogelijk consternatie. Een jaar of wat terug werd een in de OVP beland wild zwijn afgeschoten omdat er ‘geen vergunning’ voor was en hij voor consternatie bij de Konikpaarden zorgde.

  Inmiddels is iedereen in binnen- en buitenland er van overtuigd dat er in Nederland nimmer, wanneer danook, paarden en koeien van deze rassen in deze hoeveelheden op dit oppervlak hebben rondgelopen. Recent (maart 2012)is daar in de Levende Natuur nog over gepubliceerd door Louwe Kooymans.Momenteel vindt de 5-jaarlijkse broedvogelinventarisatie plaats in het begraasde gedeelte van de OVP, de uitkomst wordt spannend na de eerder rapportages van Rob Bijlsma uit 1997, 2002 en 2007. Misschien kun je zijn 2007 rapport eens nalezen over de invloed van grote grazers op broedvogels? So far, so good!

  Groeten, Martijn

  • R. van Bergen
   12 mei 2012 om 15:24

   Martijn bedankt voor je antwoord.

   Zo is dat heel wat beter dan ongenuanceerd een vicieuze cirkel suggereren.

   En je hebt volkomen gelijk de invloed van de grote predatoren op verplaatsingen en reproductie, door verstoring, kan onmogelijk in het beheers verhaal van SBB zitten. Ook de veranderingen in de vegetatie, die te maken hebben met het verdrijven, niet in absolute zin, door de grote predatoren van bijvoorbeeld populaire drinkplekken en de daardoor weer veranderende plekken voor de grazers voor dekking komen in het SBB verhaal niet voor, ook al is het aanbrengen van meer schuilplekken en een overloop naar ander bos wel een aardige poging om een soortgelijk effect te benaderen. Blijft en daar ben ik het met een ieder eens, dat de OVP een manke benadering moet zijn, gewoon door dat gegeven het ontbreken van de grote predatoren, van wat men uiteindelijk wil beogen, een zelf voorzienend ecosysteem. In mijn ogen heeft de commissie Gabor, binnen de kaders van het mogelijke, dan ook bruikbare richtlijnen gegeven.

   Wat dat varken betreft, ja dat is wel wringend denk ik zo, maar daar ligt wel een wetgeving onder en wel het 0 besluit. Zoiets gaat dus wel degelijk mank.

   Dit geeft te denken als de voorspelling dat de Wolf wellicht op niet al te lange termijn weer onze grens zal overschrijden, volgens sommigen is dat vorig jaar al bij Duiven gebeurt, zelfs de website beaamt dat, maar ik zie op de, erg onduidelijke foto’s ( ben wellicht wel door jou verwend) niet meer dan een uit de kluiten gewassen Vos of een Hersdershond en zich naar de OVP zou begeven.

   ( Een paar weken terug waren er uit Duitsland berichten, en die zijn ook bevestigd omdat er tegen de schutter procesverbaal is opgemaakt wegens het doden van een beschermd dier, dat er een Wolf bij Aken zou zijn geschoten, op de website volg de Wolf heb ik dat niet bevestigd gezien, het bericht heeft mij via Ellie Radinger bereikt).

   Ik zal eens zien of ik het rapport van Bijlsma nog ergens kan opduiken.

   Groet Roelf

  • R. van Bergen
   14 mei 2012 om 14:28

   “Inmiddels is iedereen in binnen- en buitenland er van overtuigd dat er in Nederland nimmer, wanneer danook, paarden en koeien van deze rassen in deze hoeveelheden op dit oppervlak hebben rondgelopen. Recent (maart 2012)is daar in de Levende Natuur nog over gepubliceerd door Louwe Kooymans.”

   Nou Martijn, voor zover ik kan nagaan is er op dit moment toch een aardig aantal “deskundigen” die dat niet onderschrijven. Het kan toch niet zo zijn dat je een “deskundige” die een jou welgezind antwoord geeft wilt clasificeren als “Iedereen in binnen – en buitenland” , zorgvuldig zou zijn, dat er deskundigen zijn die het met Louwe Kooymans eens zijn. Ook berichten uit “New Forrest” de landstreek in Engeland die door Vera als een denkbaar einddoel voor de OVP wordt aangemekerkt zijn nogal divers.

   En natuurlijk hebben ze gelijk als ze het op de rassen houden, dat konden ze beter niet doen als ze willen bekritiseren dat de hoeveelheden an sich gewoon te groot zouden zijn, dichtheden die overigens in het referentie kader Serengetti gebruikelijk zouden zijn.

   De paarden zijn als Ras door Konik gekweekt als een terug gekweekte versie van het oerpaard. Zelfs het Przewalski paard is niet het origineel van de equus die hier wellicht in een heel ver verleden heeft rond gedard. Wat het rund betreft hetzelfde de gebroeders Heck hebben een poging gedaan om de oorspronkelijke Oeros terug te fokken en dat heeft dus dit rund, welk ras dus zeker nooit eerder in Nederland of waar dan ook ter wereld heeft rondgelopen, opgeleverd.

   Als men serieus meent dat de hoeveelheden bekritiseerd moeten worden, dan is het verwijzen naar de rassen een werkelijk verstorende afleiding die de eigen inteek vertroebelt.

   Roelf

  • R. van Bergen
   14 mei 2012 om 14:46

   De rapporten van Rob Bijlsma niet meer kunnen vinden, maar mij staat bij dat er een nogal sterke verschuiving in vooral grondbroeders plaats vindt. En is dat erg?

   Dat was toch te voorzien? Hoe en in welke mate dat waren vragen die beantwoord konden worden. Maar natuurlijk was er een ecologische verandering te verwachten en natuurlijk zou dat invloed hebben op niet alleen de vegetatie maar ook op de gehele zoologische bevolking van het gebied en dus de vogels incluis.

   Voor sommigen zijn alleen vogels belangrijk, maaar in ecologische zin is die insteek onzin.

   Overal in ons land vinden aktiviteiten plaats die de ecologie van de omgeving veranderen, haast al die veranderingen hebben hun oorzaak in economische activiteiten van mensen, we kunnen dat soms erg vinden of zelfs ernstig bekritiseren, maar neem bijvoorbeeld de Grutto de “zogenaamde” beschermingsmaatregelen zijn soms zelfs contra productief, door economische oorzaken is het vormalige Grutto land langzamerhand verandert in een Grutto ( weidevogel) woestijn, dat is, ook in mijn ogen erg, dat had “wellicht” anders gekund. Dat er dan ook nog mensen zijn die zich weidevogelbeschermers noemen en de eieren stelen van de Kievit, dat is pas erg. Een vogel die men zegt in het haast totaal ongeschikte habitat te willen behouden ook nog eens ernstige reproductie schade aandoen.

   In de OVP is het de bedoeling dat de natuur zijn gang gaat, Vera borduurt daarmee voort op de ideen van wijlen Van Veen ( De Veluwe natuurlijk) en is het dus interessant om te zien hoe het landschap zich in ecologische zin zal veranderen, daar is enig predictie op toe te passen, maar de dynamiek zal ons vooral verassen. Ook de veranderingen in vogelbevolking horen daarbij. Ook het sterven, op een natuurlijke wijze ( een poging om de invloed van grote predatoren na te bootsen is daarbij voorlopig noodzakelijk) van dieren hoort daarbij. Overigens een sterven wat op de Veluwe ook wordt toegepast en waarin zelfs, volgens Bijlsma in zijn nieuwe boek ook kreperen blijkt voor te komen, alleen dan op volkomen gezonde en sterke dieren die wellicht een goede functie in het voortbestaan van de soort hadden kunnen hebben.

   Roelf

 • Martijn de Jonge
  4 mei 2012 om 06:15

  Als ik het goed begrijp is het beleid erop gericht zoveel mogelijk de natuurlijke processen hun gang te laten gaan in de Nederlandse Serengeti. Daarom worden er in moeilijke tijden omliggende productiebossen open gezet om extra beschutting te bieden. Waardoor er weer meer dieren de winter door komen en de populatie verder kan groeien. Zodat er elk jaar meer dieren moeten worden afgeschoten? Klinkt als de klassieke Catch-22 situatie.

  Groet, Martijn.

  • R. van Bergen
   4 mei 2012 om 14:05

   Waarom noem je dit niet gewoon wat die Catch 22 ook is: Een vicieuze cirkel? Dan weet een ieder wat je bedoelt.

   Overigens is aan je vergelijking wel het één en ander af te doen. Maar dat laat ik graag over aan boswachter Hans.

   Roelf

  • R. van Bergen
   5 mei 2012 om 15:48

   Misschien toch een tip van de sluier voor Martijn.

   Ecologie Martijn is een kringloop en dus ook een cirkel, maar geen vicieuze cirkel .
   Op de Veluwe gebeurt min of meer het zelfde als in de OVP, men schiet het “surplus” van een generatie dood, gelijk dat in de natuur doorgaans gebeurt door de grote predatoren. Omdat die predatoren in Nederland zijn uitgeroeid,

   wat gunstig is voor de jagers op de Veluwe want zo kunnen zij doen wat zij oogsten noemen, de beste dieren voor de eetbare bout er uit schieten, niets natuurlijke selectie, maar alles kwalitatief hoogstaandvlees selectie,

   doet de boswachter dat in de OVP, en jij weet vast, beter als de gemiddelde Nederlander, dat men dat zo nauwkeurig mogelijk probeert te doen om zo de predatie door de grote predatoren zo goed mogelijk na te bootsen.

   Kortom je kunt het afschot in de OVP niet even afdoen als een doorbreking van de Natuurlijk processen. Ik weet zeker dat je niet wilt aan bevelen om dat nabootsen van die grote predatoren maar niet toe tepassen of misschien toch wel?

   Wil je hier op in gaan doe dat dan ook hier. Ik stel geen prijs op privé mails van jou zoals je weet.

   Roelf

 • Hans van de Winkel
  13 april 2012 om 20:22

  Hans, ik onderschrijf je pleidooi volledig.
  Het gevoerde beleid in de OVP is zoals de echte natuur is en daarmee onderschrijf ik de heer van Bergen eveneens met zijn verwijzing naar de website “Dood doet leven”.
  De OVP moeten blijven zoals ze zijn en dan zullen er in de nabije toekomst nog hele mooie natuurmomenten te beleven zijn.

  Hans

 • R. van Bergen
  13 april 2012 om 14:14

  Misschien is, ter extra ondersteuning van jouw pleidooi voor het beleid in de OVP, een verwijzing naar de site van “Dood doet leven” ook een aanrader:

  http://www.dooddoetleven.nl/

  Roelf

 • R. van Bergen
  13 april 2012 om 14:11

  Hans met je pleidooi eens. Echter ik vrees dat je daarmee diegenen die nu eenmaal niet wensen te aanvaarden dat de natuur zo in elkaar steekt en ik vrees dat ik moet constateren dat bij de kritikasters juist veel jagers zijn die dat beeld in stand willen houden (van het laten creperen van grof wild) en dus zullen bijven ageren.

  “Dat volgt ook wel uit de cijfers, waaruit duidelijk blijkt dat vrijwel alle afgevallen dieren zijn afgeschoten (iets wat in alle andere gebieden waar grote dieren lopen waarvan de aantallen kunstmatig gereguleerd worden ook gebeurt) en dus géén kommervol einde hebben mee gemaakt.”

  Hierbij lijkt het me goed op te merken dat het bij dat andere beheer om grofweg de zelfde aantallen dieren gaat die echter niet worden geschoten omdat de natuur hen het verder leven onmogelijk maakt, maar omdat de vet voorraad die is aangelegd juist hun afschot bevordert, want om het vlees daar gaat het dan om. Kortom kerngezonde dieren worden uit de polulatie geschoten om op de tafel terecht te komen.

  Dan nog iets anders uit berichten uit de Nederlandsche Jager, geciteerd op de site Vulpes Vulpes, heb ik vernomen dat SBB wel erg rigoreus te werk gaat in de omgeving van de OVP wat het zogenaamd korten van de Vossen populatie betreft.

  En wel in het Hulkensteinsebos:

  http://tinyurl.ms/52qt

  De daar gegeven antwoorden op de vragen van de webmaster van VulpesVulpes door de voorlichster van SBB is in mijn ogen stevig wat af te dingen en lijkt, uitgaande van mijn mening over dat antwoord, haaks te staan op het beleid wat men in de OVP voert, zelfs als men aanneemt dat afschot soms noodzakelijk zou kunnen zijn. In het antwoord van uw voorlichster vind ik geen enkel, niet weerlegbaar, argument waarom dat men in, juist de omgeving van de OVP, 17 vossen zou moeten afschieten. Immers door dispersie zal dat aantal binnen de kortste keren weer worden aangevuld , zeker met een plek als de OVP in de buurt. .

  Ik ga voorlopig niet in op de details van mijn kritiek. Ik denk dat dat op dit blog wat te ver voert, maar wellicht is dit door mij opgeworpen punt hopelijk grond voor discussie binnen SBB.

  Roelf

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog