www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Winterbeschutting voor dieren Oostvaardersplassen geopend

17 januari 2014 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Net als voorgaande jaren is vanaf half januari tot 1 mei de toegang tot de bosgebieden rond de Oostvaardersplassen beperkt. Dit gebeurt om de dieren in het Flevolandse natuurgebied zoveel mogelijk rust te gunnen. Het gaat om een deel van het Oostvaardersbos, een stukje van het Kotterbos en de Driehoek. Toegang voor bezoekers is gedurende deze periode beperkt. De gewijzigde openstelling wordt ter plaatse met bebording aangegeven. Kijkhut De Schollevaar is tijdens de wintermaanden open er zijn wandelingen met een gids.

Rust en beschutting
In de winterperiode is het van groot belang voor wilde dieren om zoveel mogelijk rust en beschutting te kunnen vinden. Verstoring van de rust betekent dat dieren zich extra gaan inspannen. Dat betekent onnodig gebruik van hun vetvoorraden. Dit komt het welzijn van de dieren niet ten goede. Daarom worden de bosgebieden opengesteld voor de dieren en deels afgesloten voor bezoekers. Bekijk hier de kaartjes van de afgesloten gebieden.

Veilig
Een andere reden voor het afsluiten, is om het beheer zo veilig mogelijk uit te voeren. Tijdens het reactieve beheer worden dieren die de winter niet zullen overleven, ter voorkoming van mogelijk lijden, vroegtijdig afgeschoten. Dit gebeurt aan de hand van een strak geformuleerd protocol. Hierin worden zowel de weersomstandigheden en -verwachtingen als de conditie en het gedrag van het individuele dier nadrukkelijk meegenomen.

Afgesloten
Omdat het beheer gevaar voor omstanders zou kunnen opleveren, en zorgvuldig moet worden uitgevoerd, zijn in delen van het Oostvaardersbos, Kotterbos en Oostvaarderbos de wandel- en fietspaden afgesloten in de periode 15 januari tot 1 mei. In het Oostvaardersbos zijn vanaf 10 uur de wandel- en fietspaden tussen de woonwijk en het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders weer geopend.

Excursies
Om mensen toch de gelegenheid te geven om te wandelen organiseert Staatsbosbeheer in de periode van 15 januari tot 15 april voor belangstellenden 4 keer per week een wandeling in de tijdelijk afgesloten gedeelten. Hierbij is er een goede kans op het zien van de dieren in hun natuurlijke, winterse, omstandigheden. Meld je aan voor de tocht vanuit Lelystad, of vanuit Almere.

Observatiehut open
Staatsbosbeheer stelt in de winterperiode ook observatiehut De Schollevaar open. Deze ligt in de aalscholverkolonie van de Oostvaardersplassen en is via een vrije wandeling van 30 minuten te voet te bereiken. De wandeling start bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk in Lelystad.

Meer informatie over de veranderde openingstijden? Bel met het Buitencentrum op T 0320-254585.

Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

 • Erica Hennekes
  2 februari 2014 om 00:00

  Het lijkt erop dat de heer van Bergen zich opwerpt als spreekbuis van Hans Breeveld. Als ik op deze blog vragen of opmerkingen heb, worden ze door Roelf van Bergen beantwoord. Wel jammer dat het zo weinig om de inhoud gaat. Kan iemand mij uitleggen, waarom er zo krampachtig aan dit destructieve beleid wordt vastgehouden? Het beeld uit de film van de schitterende, rijke natuur, zal over een tijdje wel verbleken en als de achteruitgang doorgaat en de beloofde meidoornbosjes en prikkelstruikjes maar niet willen groeien zal toch ook bij het grote publiek het besef doordringen dat het beeld niet past bij de werkelijkheid.

  • R. van Bergen
   2 februari 2014 om 15:56

   Die Erica toch. Je krijgt tot moe worden toe antwoorden van juist Breeveld. Ik becommentarieer alleen je teksten waar ze volgens mij aanvechtbaar zijn, dat je dat niet bevalt is duidelijk , dat je je gelijk wilt afdwingen ook duidelijk, daarin kom je overeen met nog enige mensen die hier regelmatig verschijnen, zoals bijvoorbeeld Martijn de Jonge . Dat je eigen inhoud kennelijk niet inspirerend werkt dat zul je bij je zelf moeten zoeken.

   Als je denkt dat ik nu in mijn schulp kruip, want dat is altijd de teneur van dit soort teksten en jij en je jagers vriendjes dit blog kunnen blijven verzieken, dan heb je de verkeerde voor. Daar waar baarlijke nonsens wordt geschreven of zaken aanvechtbaar zijn, zal ik zeker reageren. In toon wens ik niet overeen te komen met “plezier” jagers. Maar in vasthoudendheid in dat wat ik beschermingswaardig vind te beschermen ben ik onuitputtelijk. Em juist dit soort toonzetting sterkt mij er in om vooral door te gaan.

   Roelf

  • Boswachter Hans Breeveld
   2 februari 2014 om 17:58

   Beste Erica Hennekes,

   laat het duidelijk zijn, dat er naast de negatieve geluiden die sommigen constant ten toon spreiden, er zeker vele mensen zijn die wel positief denken over de Oostvaardersplassen. Deze mensen laten veelal niet van zich horen. Ik neem het niet op voor dhr. van Bergen, maar net zoals er voor de negatieve geluiden plaats is op dit weblog, zijn uiteraard de positieve geluiden ook welkom. Voor alle duidelijkheid, ik, of Staatsbosbeheer hebben geen enkele relatie met dhr van Bergen. Ik beschouw dhr van Bergen als een betrokken burger die zijn mening geeft. Verder denk ik dat ik zeer regelmatig zoveel mogelijk antwoord geef op de diverse stellingen. Vragen zijn het veelal niet. Ook geef ik geen reactie op meningen, een ieder mag zijn / haar mening hebben. Meningen zijn geen feiten, en door een stelling te roepen maakt men van een mening nog steeds geen feit. Meestal kenmerkt dit zich door bewoordingen als: “volgens mij”, “ik vind dat”, “het is duidelijk dat”. etc… Ook bewoordingen als “enorm”, “te veel”, .en dergelijke bewoordingen doen niets meer dan iemand zijn standpunt proberen te onderstrepen. Over het algemeen doet men dit om van iets van mindere betekenis iets groters te maken. Ook dat maakt iets nog niet tot de waarheid. Op duidelijk vragen antwoord ik zelf zoveel mogelijk. Echter het meerdere keren reageren op reeds beantwoorde vragen heeft weinig zin. Voor mensen die direct, en persoonlijk een vraag hebben die kunnen deze in 1e instantie altijd aan mij stellen op mijn “spreekuur”, ook een mailtje of telefoontje kan altijd.

   Hans Breeveld

 • Martijn de Jonge
  1 februari 2014 om 19:21

  Klopt helemaal, met een kleine aanvulling. Doordat grazende ganzen en grote grazers elkaar beconcureren trekken de grote grazers steeds meer het bos in. Waar ze de zaak kaalvreten en het vervolgens ook grasland wordt. Waarna de ganzen ook hier aan de gang gaan. Is helder.

  Voor de rest sluit de toon van Breeveld aan bij wat een collega eerder over het Sovonrapport zei: Geen sterk rapport omdat er een relatie wordt gelegd tussen afnemende vogels en toenemende graasdruk. SBB had een vogelinventarisatie besteld, dat zijn ze eens in de 5 jaar verplicht, en vond informatie over de graasdruk overbodig. Het bewuste rapport moest door de Beheers Advies Commissie worden goedgekeurd voordat het gepubliceerd mocht worden. Die BAC is ingesteld voor de grote grazers, hun kwaliteiten op vogelgebied zijn onbekend.

  Bijkomend probleem is dat er slechts 1.700 hectaren begraasbaar gebied in de OVP bestaat waardoor de grazers feitelijk een ‘gehouden vee’status hebben. Die geldt voor grazende runderen en paarden in een gebied met een omvang onder de 5.000 hectaren. Die 1.700 hectaren en andere informatie staat allemaal op de onvolprezen site van Staatsbosbeheer.

 • Rikken
  1 februari 2014 om 18:00

  Behoorlijk simpele conclusie, en absolute waarden……

  Aanhef m.b.t. rapport op de site van SOVON
  Broedvogelrapport Oostvaardersplassen

  “In 2012 inventariseerde Sovon in opdracht van Staatsbosbeheer het zogenaamde ‘buitenkaadse’, droge deel van de Oostvaardersplassen. Deze maand verscheen het rapport van deze inventarisatie. Daaruit blijkt dat het aantal soorten broedvogels sinds 1997 met een derde is afgenomen. De numerieke afname bedraagt een factor 10 of meer….”

  Volgens het rapport zijn de afnamen vrijwel geheel te wijten aan het verdwijnen van bos, riet en struweel.

  Wederom een simpele conclusie: De grote grazers vreten alle bos, riet en struweel op en laten een voor vogels onaantrekkelijk gazon achter.

 • Erica Hennekes
  31 januari 2014 om 21:52

  Beste Hans Breeveld.
  Uw opmerking “Ook in verschenen rapporten schemeren nog wel eens persoonlijke denkbeelden van inventariseerder door” vindt ik intrigerend. Ik neem aan dat U niet twijfelt aan de objectiviteit en deskundigheid van de onderzoekers. Waar slaat deze opmerking dan precies op?
  De verandering van samenstelling van vogelsoorten is alleen maar negatief en niet zo’n beetje ook. De dynamische ontwikkeling is achteruitgang van de hele habitat, bomen, struiken , planten, muizen, mollen etc. Het woord dynamiek wordt steeds gebruikt om de aftakeling te camoufleren.
  De broedvogelpopulatie in het moeras gaat niet zo snel achteruit als in het droge gedeelte, doordat hier de graasdruk niet zo aanwezig is, hoewel verschillende soorten wel verstoring/achteruitgang ondervinden van de grazende edelherten en de ganzen zijn ook niet altijd een zege voor de moerasvogels, zoals altijd beweert wordt. Wordt het niet eens tijd de informatie op sites van Wikipedia, De Vogelbescherming en de openbare bibliotheek, betr. de OVP aan te passen aan de veranderde situatie? Op deze sites wordt het beeld van vogelrijkdom, aanwezigheid bossen en struweel, met reeën en hazen geschetst van 10 á 15 jaar geleden.
  Ik ben benieuwd hoe het nu met de grote grazers gaat, hebben ze het dit jaar niet zo zwaar door de zachte winter, of ondervinden ze veel hoefproblemen door de natte soppige grond?
  Wat is trouwens uw standpunt over de mobiele slachthuizen, door de Staatssecretaris voorgesteld?
  Zolang als er grazers naar draagkracht van het gebied gehouden worden (ik noem het crepeerbeheer) zal de huidige tendens van achteruitgang nog wel even voortzetten. Ik ben benieuwd wat de” aandacht voor maatregelen die eventueel genomen zouden kunnen worden, concreet gaat opleveren. Het klinkt wel erg vaag.

  • R. van Bergen
   1 februari 2014 om 17:22

   Kennelijk irriteert dit je: ““Ook in verschenen rapporten schemeren nog wel eens persoonlijke denkbeelden van inventariseerder door” . Ik heb het even niet kunnen vinden, maar de stelling is volkomen juist. Inventariseerders zijn niet bij voorbaat wetenschappers die conclusies trekken, maar mensen die uitgaande van een zekere deskundigheid over hoe te tellen en op wat te letten, een moment opname van de aantallen te onderzoeken biologische objecten maakt. Punt. Bij die inventariseerders kunnen best ook de betrokken wetenschappers zitten waarvan verwacht wordt om bij een lop een later op te stellen rapport, dus nadat het inventariseren is afgerond, eventueel conclusies te trekken over dat wat gevonden is en wellicht, als daar behoefte aan is, zowel aan de kant van de opdracht gever als van de kant van de wetenschapper (bureau) zelf , eventuele aanbevelingen te doen. En dan nog is kleuring, juist van die eventuele aanbevelingen, niet uit te sluiten. Kortom Breeveld heeft volkomen gelijk. Uw kennelijke onvoorwaardelijke geloof in objectiviteit en de verheven waarde van uitspraken gedaan door een wetenschapper is gelukkig geen lijn waarop beleid gemaakt kan worden. De universiteiten zouden dan onze hoge priesters worden en dat vinden veel mensen gelukkig heel ongezond.

   Roelf

  • R. van Bergen
   1 februari 2014 om 17:31

   overigens om wellicht uw verwarring aangaande de absoluutheid van uitspraken uit de wetenschap wat lijn te geven, je weet maar nooit en kan dit verhelderend werken. Biologie is geen exacte wetenschap zoals bijvoorbeeld Natuurkunde. Wel wordt er gebruik gemaakt van middelen uit de exacte wetenschappen, wiskundige modellen etc. statistiek, om bepaalde vooral repeterende waarnemingen, te duiden. Kortom veel, juist uit de biologie en nog enige alfa wetenschappen levert geen wetten van Meden en Perzen op. En vooral de ecologie, dat waar we het bij de OVP vooral over hebben zijn de parameters vooral een grote hoeveelheid en van een grote complexiteit .dat daar geen simpele conclusies uit te trekken zijn die absolute waarde zouden kunnen krijgen.

   Roelf

 • mowikan
  19 januari 2014 om 23:03

  Ik vind het belachelijk dat de fietspaden dicht gaan omdat sbb klaarblijkelijk niet in staat is het weiland van 56Ha zo in te richten dat de beesten daar in kunnen leven. En dan ook tot 1mei! deze fietspaden gebruik ik wekelijks, dit is mijn achtertuin. Ik vind het echt van de zotte. Er gaat iets goed mis bij jullie! Dit is niet meer gezonde natuur.

 • eclips2013
  19 januari 2014 om 20:37

  Rob Bijlsma beschrijft in ‘Mijn Roofvogels’ de machinaties die er bij SBB plaatsvinden waarbij de voorkeur naar biomassa gaat ipv biodiversiteit. Daar kun je het mee eens zijn of niet de feiten zijn bekend. Afgezien van zeearend, grauwe gans en grote zilverreiger gaan alle soorten en aantallen naar beneden. Dat wordt bevestigd door het laatste Sovon-broedvogel rapport door Willem van Maanen uitgevoerd in 2012. Het is interessant om de rapporten te lezen naast de persberichten.
  Zo blijken de ‘wildrichels’, gevolg van ICMO-2, absoluut niet werken. En is de vraag waarom het graasareaal naar het Kotterbos wordt uitgebreid niet beantwoord. Je zou denken, als er nu een evenwicht is ga dat niet verstoren door het Kotterbos erbij te nemen. Los daarvan wordt er gehakt, gekapt en gepland in de Oostvaardersplassen zoals elders in de Nederlandse natuur.
  Niet zo veel nieuws onder de zon. En dat geldt ook voor de bijdragen van Roelf.

  Martijn de Jonge

  • R. van Bergen
   20 januari 2014 om 15:11

   “En dat geldt ook voor de bijdragen van Roelf” En voor die van Martijn de Jonge. 😉

   Roelf

  • R. van Bergen
   27 januari 2014 om 14:37

   Overigens als ik mijn exemplaar van “Mijn roofvogels” er op na lees interpreteer ik de teksten aangaande de OVP van Bijlsma anders. als de interpretatie van Martijn de Jonge”:
   “Rob Bijlsma beschrijft in ‘Mijn Roofvogels’ de machinaties die er bij SBB plaatsvinden waarbij de voorkeur naar biomassa gaat ipv biodiversiteit.” Rob Bijlsma interpreteert de gebeurtenissen in de OVP zoals hij die wenst te zien, hij wijkt daarin niet af van Martijn de Jonge. Rob Bijlsma beschrijft dan ook zijn mening en de toonzetting is ik heb gelijk want ik ben Rob Bijlsma. Dat tegenspraak Bijlsma niet bevalt is vaker op gevallen, ook als het niet over “Zijn” Roofvogels gaat, waar overigens Bijlsma erg veel van weet.

   Roelf

 • mazza18467
  18 januari 2014 om 15:19

  Wij hebben een lezing roofvogels gevolgd en daar werd geopperd dat de vogelstand in de Oostvaarder plassen achteruit zou lopen. Er werd gewezen naar het “te” grote aantal groot wild ( paarden, runderen, herten) . door dit grote aantal zouden de grassen en de begroeing te kort zijn zodat er geen plaats is voor nesten en als er al een broedende vogel zou zitten, zou de kans groot zijn dat deze vertrapt zouden worden. Hebben jullie iets meegekregen van het feit dat de vogelstand achteruit gaat? En zou, ervanuit gaande dat de bewering van de achteruitgaande vogelstand waar zou kunnen zijn, dat een oorzaak kunnen zijn? Ook werd er aangegeven dat het groot wild er de oorzaak van zou zijn dat de zaadeters het moeilijk hebben omdat alles kort gehouden wordt. Uitgaande van mijn filosofie dat als de aantallen te groot zouden zijn er vanzelf voedseltekort optreedt en de aantallen daardoor minderen, zou dat evenwicht zich, geef het tijd, wel herstellen. Hoe zit het eigenlijk met vogelgebieden in het terrein? Ik ben er zelf nog nooit geweest al staat het zeker op mijn verlanglijst.

  • R. van Bergen
   18 januari 2014 om 17:10

   “Wij hebben een lezing roofvogels gevolgd”. Rob Bijlsma? Dan is het duidelijk hoe en waarom dit in die lezing naar voren is gekomen. Voor de rest ga ik er van uit dat Hans Breeveld zal antwoorden. Vorig jaar Kwam Altenburg en Wijmenga nog tot andere conclusies, maar Rob Bijlsma werkte toen al niet meer voor hen.
   Roelf

  • mazza18467
   20 januari 2014 om 19:11

   nee Roelf , de lezing was niet door Rob Bijlsma,gegeven. Het was een informatieve lezing over roofvogels zelf, herkenning trekgedrag en dat soort informatie.
   Het was zoals ik al zei een bewering waarbij duidelijk werd gezegd dat men niet wist of dat wel of niet zo is. Er werd ook gesproken over DDT en tegenwoordig PBE´s.
   Her lijkt me in de hedendaags tijd echter helemaal niet verkeerd om eventuele achteruitgang van welk dier dan ook, te signaleren, observeren en te onderzoeken.
   Al is het maar om erachter te komen hoe de natuur in elkaar zit, want wat ik ondertussen wel heb geleerd is dat er een heleboel geroepen,en gekopiëerd wordt zonder het zelf gesignaleerd te hebben.
   In die zin zou ik dan ook graag van Hans zelf horen wat er in het veld gebeurd.

  • R. van Bergen
   19 januari 2014 om 14:27

   Wellicht verheldert dit ook al wat, eventueel de gegeven linken volgen het is wel ruim een jaar gelden. Maar elk jaar kent zijn eigen dynamiek. http://oostvaardersplassen.wordpress.com/2012/09/06/798/
   Wat mijn opmerking over Rob Bijlsma betreft, hij beschrijft zijn, in mijn ogen frustraties, heel duidelijk in zijn boek met de aanmatigende titel (overigens best een interessant boek) “Mijn Roofvogels” .

   Roelf

  • mazza18467
   20 januari 2014 om 19:11

   de link in het artikel werkt niet .

  • R. van Bergen
   23 januari 2014 om 11:58

   “de link in het artikel werkt niet .”Dat is vervelend, hier werkt het wel.
   Wat dit betreft:
   “Her lijkt me in de hedendaags tijd echter helemaal niet verkeerd om eventuele achteruitgang van welk dier dan ook, te signaleren, observeren en te onderzoeken.”

   Helemaal mee eens. Ik zou zelfs eerder willen spreken van een bittere noodzaak. Maar betreffende de vogelrijkdom van de OVP heb ik de indruk, dat veel zogenaamde criticasters grote problemen hebben met de dynamiek die de OVP nu eenmaal inhoudt.

   Roelf

  • Erica Hennekes
   31 januari 2014 om 11:00

   Voor feiten betreffende de ontwikkeling van de vogelstand, zijn er twee rapporten, die je via Google kunt inzien. 1. Het SOVON broedvogelrapport Oostvaardersplassen, van Wim van Maanen, betr. het droge gebied. 2. Het rapport van Altenburg & Wymenga; Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen, staan ook onder Oostvaardersplassen, als je een paar pagina’s doorbladert. Enkele voorbeelden van aantalsontwikkeling volgens SOVON rapport over resp. de jaren 1997 – 2002- 2007 en 2012.
   Koekoek 47 – 27 – 11 – 3. Sprinkhaanrietzanger 85 – 32 – 16 – 1. Rietzanger 231 – 255 – 127 – 34. Bosrietzanger 931 – 274 – 138 – 48. Kleine Karekiet 761 – 575 – 488 – 161.
   Deze tendens zie je over de gehele linie. Alleen ganzen en zwarte kraaien doen het goed.
   Verdwenen soorten; Havik, Boomvalk, Fazant, Porseleinhoen, Oeverzwaluw, Nachtegaal, Paapje, Wielewaal, enz. enz. in totaal 32 soorten.
   Een conclusie uit dit rapport; De dichtheid van broedvogels is overeenkomstig met die in grootschalig agrarisch landschap in Zuidelijk Flevoland.
   Ecoloog Loek Kuiters van onderzoeksbureau Alterra vraagt zich af of SBB zijn “systeembeheer” kan volhouden, nu de OVP als Natura 2000 gebied wordt aangemerkt. De beheerders zijn verplicht die natuur en soorten in stand te houden. Blauwborst en Paapje staan wél op de lijst van te beschermen soorten; Heckrunderen en edelherten niet.
   Aldus Loek Kuiters.
   Er wordt vanuit Brussel subsidie verstrekt aan de OVP, maar aangezien men de oorspronkelijke doelstelling geheel uit het oog is verloren, is er hierover een klacht ingediend in Brussel. Inmiddels is deze klacht officieel in behandeling genomen.

  • Boswachter Hans Breeveld
   31 januari 2014 om 14:36

   Beste Erica Hennekes,

   ik ben blij om te zien dat de reacties nu over feiten, en niet over denkbeelden of emoties gaan. Ook in verschenen rapporten schemeren nog wel eens persoonlijke denkbeelden van de inventariseerder door. Het beheersplan natura 2000 komt er aan, en zal t.z.t ter inzage worden gelegd. Hierbij zullen de juiste procedures worden gevolgd. Hier kan dus door niemand op vooruit worden gelopen. Verder ontvangt Staatsbosbeheer als financiering gelden vanuit de z.g. SNL regelingen (provincie), het rijk en inkomsten uit eigen produkten, bijv. hout verkoop.

   De verandering in samenstelling van vogelsoorten (zowel positief als negatief) kent een veelheid van factoren. Ten dele liggen deze in de Oostvaardersplassen zelf, en ten dele ook buiten het gebied. Zo is het gebied van zeer groot belang voor veel trekvogels en overwinteraars.

   Veranderingen horen bij een dynamisch systeem, en kennen hoogte en diepte punten. Het op één peil houden van (vogels) soorten, of het alleen maar meer en meer krijgen ergens van gaat natuurlijk nooit. Het is daarom belangrijker om te kijken naar langjarige trends. Met de verandering van het moeras, meer open water sinds de droog val begin jaren ’90, zijn ook de daarbij behorende vogelsoorten in aantal veranderd. De vogels van de nattere omstandigheden hebben zich in deze periode gunstiger kunnen ontwikkelen dan soorten van de drogere delen. Omdat hier bij een aantal aangewezen soorten in het kader van Natura 2000 zitten, is er in het concept beheersplan Natura 2000 aandacht voor maatregelen die eventueel genomen zouden kunnen worden. Ik ga daar nu niet verder op in, omdat dit beheersplan eerst moet zijn vastgesteld, alvorens wij daar uitvoering aan kunnen gaan geven.

   Tot slot, zoals eerder aangegeven ben ik altijd bereid om over e.e.a. door te praten. Het spreekuur is daarvoor het meest ideale moment, maar een ander ogenblik is op afspraak ook mogelijk. Ik las dat er blijkbaar getwijfeld wordt aan mijn flexibiliteit in op stelling, en dat dit door mijn werkgever zou zijn ingegeven. Dit is onzin, ik ben ten alle tijde bereid om toe te lichten wat wij doen, hoe wij dingen doen en waarom. Dat heet het geven van voorlichting. Ik, wij, hebben niet de illussie dat wij daarmee de mening van mensen kunnen veranderen. Natuurlijk staat het mensen wel vrij om nog eens na te denken over de Oostvaardersplassen. Dat dit mensen er toe aanzet om hun eerdere mening ietwat te herzien is aan de mensen zelf.

   m.vr.gr.

   Hans Breeveld

  • mazza18467
   31 januari 2014 om 17:03

   Dank je voor je reactie Erica ,
   zeer interessant
   en de afname is schrikbarend, zeker gezien het feit dat dit natuur gebied is en geen zwaar gebruikt/ overbelast landbouwgebied.

  • Rikken
   31 januari 2014 om 20:58

   -Een vogeldichtheid gelijk aan cultuurgrond in een van de meest intensieve akkerbouwgebieden van Nederland.
   -Een dichtheid per ha van koeien, pony’s en herten waar de gemiddelde veehouder nauwelijks aan kan tippen.
   -Peilregulering.
   -Het totale gebied netjes in de rasters.
   -Vaste klant bij Rendac.
   -Geasfalteerde wegen voor een efficiëntere bedrijfsvoering.
   Hans, wat is het moment waarop SBB praat over exploitatie (zoals er ook over productiebossen gesproken wordt) in plaats van over beheer?

 • Ian Velthuis
  17 januari 2014 om 18:07

  Het moerasbos rond de Schollevaar is, tegen het einde van de winter, erg mooi. Wat ik erg prettig vind is dat dit jaar is aangegeven dat de driehoek op 1 mei weer open gaat, vorig jaar was het nogal onduidelijk wanneer het gebied weer open zou gaan.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog