www.boswachtersblog.nl/ Rivierengebied

Maaiwerkzaamheden in de Bruuk

5 september 2016 Boswachter Thijmen van Heerde in Rivierengebied
zilveren maan in de Bruuk

De Bruuk is weer toe aan haar jaarlijkse onderhoud. De aankomende weken vinden maaiwerkzaamheden plaats. Maaien is nodig om de bijzondere plantensoorten en bij behorende diersoorten zoals de zilveren maan te behouden. In de Bruuk komen vegetatietypes voor die in Nederland schaars of verdwenen zijn, zoals de beschermde blauwgraslanden, waar nog maar een paar tientallen hectaren van zijn in Nederland en deels veldrusschraallanden, struwelen, houtwallen en natte bossen (Elzenbroekbos; de naam “Bruuk” is van dit bostype afgeleid). Dit kleinschalig (ong. 100 ha), maar schitterend natuurgebied kreeg in 1940 als eerste in Nederland de status graslandreservaat. Daar zijn we zuinig op.

Daarom wordt er ieder jaar in de maanden augustus, september en oktober gemaaid in de Bruuk. De bermen worden als eerste gemaaid. Hierdoor heeft de aannemer meer en beter zicht op de nog te maaien delen. Vervolgens worden de percelen gefaseerd gemaaid. Het maaien van de blauwgraslanden gebeurd met een speciale machine namelijk een zogenaamde wetlandtrack. Deze machine heeft brede rupsbanden die voorkomen dat de kwetsbare bodem onnodig beschadigd. De machine maakt ook geluid, het kan zijn dat u hiervan enige hinder ondervindt. We doen ons best de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vlinderstroken
Op diverse percelen zijn vlinderstroken uitgezet. Deze stroken worden dit jaar niet gemaaid. Vlinders als bijvoorbeeld de zilveren maan profiteren hiervan. De planten waarop de vlinder haar eitjes afzet blijven door deze ingreep gespaard. Naast de zilveren maan profiteren talloze insecten van deze maatregel.

Samenwerken
In het maaisel zitten veel zaden. Dat bewaren we tijdelijk in depots aan de randen van het natuurgebied. Dit jaar gaat het maaisel van de Bruuk naar onze collega-natuurbeheerders van het Limburgs landschap en Natuurmonumenten. Het zaadmengsel wordt uitgestrooid over nieuwe natuurgebieden waardoor er in de toekomst ook daar zeldzaam blauwgrasland ontstaat. Samen helpen we zo de natuur en besparen we op de kosten.

Heeft u vragen over het maaiwerk of de bijzondere planten en dieren in de Bruuk?
Thijmen van Heerde, Boswachter Staatsbosbeheer Gelderse Poort,
Ooijse bandijk 36b, 5676 JE Ooij, Telefoon: 06 51207166
E-mail: t.heerde@staatsbosbeheer.nl

Bewaren

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog