www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Vaste gasten

25 april 2018 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum
Waterral Rottumerplaat

waterral bij het huis op Rottumerplaat

Vogelwachters Ali en Harry Horn doen verslag van hun tweede week op Rottumerplaat. Wintergasten vertrekken, doortrekkers doen het eiland kortstondig aan en broedvogels bereiden zich voor op het komende seizoen.

Oostenwind

De tweede week op Rottumerplaat kenmerkte zich vooral door een dagenlange aanhoudende harde oostelijke wind. De voorjaarstrek van diverse zangvogels leek daardoor wat te stagneren. Toch kwamen er dagelijks groepjes lijsterachtigen als koperwieken, zanglijsters, merels en af en toe beflijsters, maar ook zwartkoppen tjiftjaffen en goudhanen langs. Vaak bleven ze even een korte tijd in het struweel op de oostkant van eiland uitrusten alvorens de tocht verder oostwaarts werd voortgezet.

Waterral

Bijna dagelijks zagen we vanuit ons onderkomen op Plaat van zeer nabij een waterral. Vermoedelijk broeden er enkele paartjes op het eiland, maar door hun verborgen leefwijze, kun je ze meestal alleen op hun geluid lokaliseren. Niet echter “onze” waterral. In een klein vijvertje komt dit dier dagelijks meerdere keren even een bad nemen en laat zich dan vaak even heel goed bekijken. Echter altijd uiterst waakzaam en bij de geringste beweging duikt hij of zij weer terug in de begroeiing. Wat voedsel betreft is het een echte opportunist met een heel uitgebreid voedingspatroon.

Slenk

In de slenk voor de uitkijkpost zien en horen we dagelijks de roep van baltsende eidereenden die hun uiterste best doen om een partner te “versieren” waarmee ze dit jaar een broedsel kunnen voortbrengen. Mogelijk door het koude voorjaar was er op de kwelder en in het duin zelf nog weinig activiteiten merkbaar wat betreft nestplaatskeuze, maar dit zal nu, na de recente weeromslag, wel snel veranderen.

eidereenden Rottumerplaat
eidereenden in de slenk

Ook lepelaars komen nu af en toe met laagwater in deze slenk foerageren. Het blijft een apart gezicht zoals deze dieren met hun zwaaiende vangbewegingen prooidieren als garnalen, stekelbaarsjes of kleine platvisjes proberen te pakken. Landelijk gezien doen de lepelaars het prima en dat geldt zeker ook voor het oostelijk waddengebied. Het afgelopen jaar zijn er landelijk ruim 3000 broedparen vastgesteld en dit aantal lijkt zich wat te stabiliseren. De beschikbaarheid van voldoende voedsel zal daar zeker een voorname rol bij spelen.

Lepelaars in slenk Rottumerplaat
lepelaars foerageren in de slenk

Op 13 april j.l. hebben Doortje en Bart Ebbinge ons afgelost en zij zullen de komende weken op Rottumerplaat verder de honneurs waarnemen.

Ali en Harry Horn

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog