www.boswachtersblog.nl/ Rottum

Augustus op Rottumerplaat

31 augustus 2018 Boswachter Jaap Kloosterhuis in Rottum

Tijdens het overdrachtsweekend eind juli brengen we zo snel mogelijk een bezoek aan de lepelaarkolonie. Hoe zou het broedseizoen verlopen zijn? We treffen nog een achttal grote jongen aan, die we met een kleurringcombinatie ringen zodat we deze dieren gedurende hun verdere leven kunnen volgen.

Tijdens hoogwater overtijen de lepelaars op de kwelderrand en groepen van 80 tot 90 lepelaars zijn dan geen uitzondering. In deze groepen zitten veel jonge vogels dus onze conclusie is dat het voor de lepelaars op Rottumerplaat een prima broedseizoen geweest moet zijn. Meerdere paren hebben twee vliegvlugge jongen voortgebracht.

Een nagekomen lepelaar wordt ook nog geringd.

De lepelaars broeden hier op de kwelder en tijdens dit bezoek valt weer op hoe mooi die kweldervegetatie zich ontwikkelt. Een prachtig mozaïek van lamsoor met zoutmelde en zeealsem. Inmiddels hebben de jonge lepelaars die in juni al zijn uitgevlogen het eiland verlaten en een aantal van hen wordt regelmatig teruggezien in de Ruidhorn (Uithuizen) en in het Jaap Deensgat (Lauwersmeer).

Kwelder in bloei.

Soorten als kleine mantelmeeuw, noordse stern, scholekster en bontbekplevier hebben het ook goed gedaan. Op het strand zien we tussen de groepen meeuwen opvallend veel uitgevlogen jongen zitten. Wat de scholeksters betreft, is het opvallend hoe lang jonge scholeksters nog door hun ouders gevoerd worden. Jongen die al heel goed kunnen vliegen worden nog zeker een week of zes door hun ouders gevoerd, iets wat bij andere steltlopers totaal niet voorkomt.

Succesvol op de puindam

Aan de oostkant van het eiland ligt een puindam om kustafslag te voorkomen en op die dam broeden onder meer noordse sterns, scholeksters en enkele paartjes bontbekplevier. De meesten hiervan hebben ook met succes flink wat jongen voortgebracht en dat is vooral van belang voor de noordse sterns. Deze soort is gevoelig voor extreme hoge waterstanden in het broedseizoen waardoor er regelmatig broedsels verloren gaan, zoals in juni nog toen er tijdens het hoge water vijf broedsels wegspoelden.

Droogte

Dat het deze zomer langdurig droog en warm geweest is, was ook op Rottumerplaat goed merkbaar. Bomen en struiken rond de bebouwing op de oostpunt van het eiland hebben hun bladeren al vroeg verloren en de grote betonvijver op de plek van de voormalige uitkijktoren is totaal uitgedroogd. Dat gaf ons overigens mooi de gelegenheid om wat zand te verwijderen zodat deze vijver straks weer veel meer water zal kunnen bevatten.
Vanwege de droogte hebben we op enkele plekjes drinkplaatsen voor vogels gemaakt, waar vooral door de lokale broedvogels als witte kwikstaarten en boerenzwaluwen met hun jongen dankbaar gebruik van wordt gemaakt. De boerenzwaluwen bij het huis hebben succesvol gebroed en de laatste broedsels vlogen zo rond half augustus uit. Ze blijven zeer dicht bij huis en zoeken ’s avonds hun nest weer op.

Bonte vliegenvanger.

Vanaf half augustus komt heel langzaam iets van de vogeltrek op gang. Langs de stuifdijk zien we groepjes boerenzwaluwen langstrekken en in het struikgewas rond de bewoning laten allerlei zangertjes als: bonte vliegenvanger, braamsluiper en fitissen zich goed bekijken.

Rottumerplaat is vanwege de kwetsbaarheid aan flora en fauna niet opengesteld voor bezoekers. Bij Rottumeroog ligt dat anders. Na het broedseizoen kunnen groepen onder leiding een bezoek brengen aan dit mooie eiland. We hebben vanaf Rottumerplaat dan ook regelmatig groepen van ruim 25 personen naar Rottumeroog zien lopen. Deze bezoekers worden met De Noordster rond laagwater ten zuidwesten van het eiland op het wad afgezet en lopen dan in ongeveer een half uur naar het begroeide deel van Rottumeroog waar ze door de dan dienstdoende vogelwachter ter plaatse worden rondgeleid. Voor meer informatie, kijk op Expeditie Rottumeroog.

Excursiedeelnemers op weg naar Rottumeroog.

Rond 19 augustus hebben wij onze bewakingsperiode afgesloten en het stokje overgedragen aan Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst voor de allerlaatste bewakingsperiode van Rottumerplaat van 2018.

Ali en Harry Horn

reageren

geef een reactie

  • mooi verslag vooral over de lepelaars
    1 september 2018 om 03:28

    een goede weergave vooral over t wel en wee van de lepelaarfamilies

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog