www.boswachtersblog.nl/ Texel

Konijnen uitzetten in de duinen?

24 februari 2016 Boswachter Erik van der Spek in Texel

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
In de discussie over het begrazen van de duinen komt ook regelmatig het idee naar voren om konijnen te gaan uitzetten. De konijnenstand is immers extreem laag en met konijnen heb je minder andere grazers nodig. Bij het begrazingsbeheer is het verminderen van het aantal grazers op het moment dat de konijnenstand zich gaat herstellen vanaf het begin uitgangspunt geweest. Daarbij rekent Staatsbosbeheer er ook op dat koeien en paarden kunnen helpen om het konijn de kans te geven het duin weer te gaan bevolken. Konijnen grazen bij voorkeur op korte vegetaties en de grazers zorgen er voor dat die aanwezig blijft. Tot nu toe laat een natuurlijkherstel van de konijnenstand op zich wachten, mede doordat er steeds nieuwe ziekten opduiken. Vroeger werden er in de duinen wel konijnen gehouden, ook in de Duinen van Texel was er nabij Akiab konijnen waranda. In het wild kweken van konijnen is dus mogelijk.

Hoe uitzetten?
De Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren heeft in een infoblad de uitkomsten van een veldwerkplaats weer gegeven. Uitzetten blijkt de meeste kans op succes te hebben:
• In herfst en winter
• Met 15-40 exemplaren
• Omgeving droog genoeg om te leven en vochtig genoeg voor goed voedsel
• Geen transport over grote afstand en voor elk konijn een kist
• Kunstburchten, bijvoeren en een tijdelijk hek
In de eerste 8 dagen sneuvelen er veel door predatie en verdoving en vaccinatie leiden tot extra sterfte.
In Nederland is verplaatsing van konijnen nog niet erg succesvol geweest. In Nationaal Park De Hoge Veluwe lijkt het uitzetten van op de Maasvlakte overlast gevende konijnen wel blijvend succes te hebben. De eerste drie jaar nam het aantal flink toe, maar daarna zorgen myxomatose en mogelijk VHS voor een enorme terugval. Daarnaast weten we nog niet waarom de konijnstand in de kalkarme duinen geen herstel laat zien en in de kalkrijke duinen wel.
Voor het uitzetten van konijnen kan vontheffing verkregen worden van het verbod om dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten en ze daarvoor te vangen en te vervoeren. Daarvoor zal ook duidelijk moeten zijn dat hierdoor geen onnodig lijden wordt veroorzaakt.
IMG_0141 web
Waarom zijn er weinig konijnen?
Ooit waren er zoveel konijnen, dat zorgden voor een afwisselend landschap met kort gras, bloeiende kruiden, open struweel en stuivend zand. Hun holen werden gebruikt door tapuit, bergeend en holenduif. En ze waren zelf voedsel voor hermelijn en kiekendief. Maar ze zorgden ook voor schade in de helmaanplant en bij de boeren, reden om hun aantal te beperken. Vanaf 1954 treed myxomatose op en sinds 1980 het virus VHS. Of deze ziekten herstel van de populatie nog steeds tegen gaan, of dat andere factoren belangrijker zijn is de vraag. De kans bestaat ook dat we te weinig geduld hebben om de natuur de tijd te geven om zich te herstellen. Het lijkt er op dat zo beheren door maaien en begrazen dat er een aantrekkelijk leefgebied voor de aanwezige konijnen behouden of hersteld wordt kansrijker is dan uitzetten om de populatie te herstellen.

Erik van der Spek, boswachter Staatsbosbeheer.

Meer informatie. www.veldwerkplaatsen.nl

reageren

geef een reactie

 • Maarten
  24 februari 2016 om 23:48

  Wederom een onderhoudende post, Erik. Ik lees de stukjes met erg veel plezier. Tussen de bedrijfsmededelingen zitten altijd leuke wetenswaardigheden over de natuur op Texel. Vraag: om de stand van konijnen bij te houden; worden er dan net zoals bij vogels structureel tellingen gedaan in bepaalde gebieden? En twee: verschilt de stand van konijnen ook niet per eiland? En komt dat door ziektes of zijn daar ook andere factoren in het spel? Drie: zou een deel van de al bestaande populatie misschien ingeënt kunnen worden tegen de twee bekende ziektes, of zou dat juist weer leiden tot een ‘super’konijn waarvan de stand onbeheersbaar zou worden.

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   25 februari 2016 om 08:31

   Bedankt.
   Konijnen worden landelijk via monitoringsroutes geteld, CBS verwerkt dit. Er zijn verschillen tussen de verschillende duingebieden en binnen die gebieden en bovendien van jaar tot jaar. Ziektes spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. In de kalkrijke duinen lijkt langzaam herstel op te treden, in de kalkarme nog niet.
   Vaccineren van wilde populaties kan zover ik weet (nog) niet.
   In het verleden zijn er problemen geweest met een te hoge konijnenstand. Toen werd de kustlijn nog niet op zijn plek gehouden en was jaarlijks massale helmaanplant nodig, dat vonden de konijnen erg lekker. Bovendien waren er toen nog enkele boerenbedrijven in het duinactief.

 • F. Klomp
  24 februari 2016 om 20:28

  Nee, actieve bevordering van de populatie van het konijn op Texel lijkt in eerste instantie vooral een voorschot op de uitbreiding van de jacht op het konijn door de mens te zijn. Op zich is daar natuurlijk ook niets tegen, zolang we de consequenties daarvan kunnen en willen incasseren.
  Misschien zou een toekomstige discussie over wat “natuurhumanisme” betekent een uitkomst bieden?

 • Herman schellekens
  24 februari 2016 om 18:36

  Ik vind het geen goed idee, temeer omdat we vandaag gezien hebben hoe het afloopt met de ganzen als de populatie te groot wordt.
  M.vr.gr.

 • harry waterbase
  24 februari 2016 om 18:28

  Geef de natuur de kans om zich te herstellen. Importeren brengt de natuur ook weer uit evenwicht. Die koeien zijn een goed idee. Lopen er nog reeën op Texel?

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   24 februari 2016 om 18:31

   Er hebben nooit reeën op het eiland Texel gelopen. Met begrazing en ander vegetatiebeheer heeft de konijnenpopulatie meer kans op herstel dan zonder. Ze hebben veel korte vegetaties nodig om te grazen. Wanneer ze met aantallen zijn helpen ze de vegetatie kort te houden en is er minder beheer nodig.

  • F. Klomp
   24 februari 2016 om 20:17

   Het gaat natuurlijk niet om de werkverschaffing. Doel zou moeten zijn om een balans tussen predatoren (roofvogels en zoogdieren, waaronder mensen) en prooien (= kleine wilde dieren waaronder ook muizen) te laten ontstaan. Idealiter zou dit in eerlijk overleg met de eigenaren en beheerders van de agrarische, recreatieve en overige landerijen van start behoren te gaan.

  • harry waterbase
   24 februari 2016 om 20:32

   Meneer Klomp, door het lezen van uw tekst, begrijp ik dat u geen kennis heeft van ecosystemen. Ecosystemen gaan over planten en dieren niet over mensen. Eerst inventariseren waar dat ecosysteem op Texel uit bestaat en dan maatregelen nemen, zoals meer koeien voor het korte gras.

 • Baby rabbits, video | Dear Kitty. Some blog
  24 februari 2016 om 17:29

  […] Rabbits on Texel island: here. […]

 • Bob Esselink
  24 februari 2016 om 17:22

  Eh, op villapark Vogelmient zitter er gemiddeld 2 per tuin, kortom een -schat ik- 100 vrolijke konijnen hebben het daar blijkbaar zeer naar ’t zin….
  Vinden wij -als eigenaren- alleen wat minder. Heb je tips om ze te vangen, dan zetten we ze graag uit in de duinen hoor!

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   24 februari 2016 om 18:26
  • F. Klomp
   24 februari 2016 om 20:02

   Vandaag twee, morgen zes en overmorgen twaalf. Ze vreten alles kaal, planten sterven af, ik sluit me aan bij uw opvatting.

  • harry waterbase
   24 februari 2016 om 20:17

   Als ik het goed begrijp is het daar tafeltje-dek-je voor de konijnen. Zij gaan alleen terug als u deze lekkernij, voor de konijnen, weghaalt. Maak de tuin een onderdeel van het landschap. D.w.z. dezelfde soort planten.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog