www.boswachtersblog.nl/ Texel

Natura 2000 herstelmaatregelen

14 november 2019 Boswachter Anna Sprenkeling in Texel

Staatsbosbeheer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitvoering van Natura 2000 herstelmaatregelen op Texel komende winter. De maatregelen, deel van het Natura 2000 beheerplan, hebben als doel om het effect van stikstofneerslag op de natuur te verminderen. Net als vorig jaar zullen er stuifkuilen worden gemaakt: afgraven van stukjes duin waardoor het zand verder het land in kan waaien. Daarnaast wordt op verschillende plekken gechopperd of geplagd waarbij een deel van de bovenste grondlaag wordt verwijderd. De maatregelen hebben als doel om het unieke open duinlandschap met bijbehorende dieren- en plantensoorten te behouden.

Natura 2000

Op Texel zijn unieke soorten en habitattypen aanwezig die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Daarom zijn delen van Texel aangemerkt als Natura 2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het doel van Natura 2000 is het terugdringen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Als onderdeel van het bestaande Natura 2000 beheerplan moeten er maatregelen worden genomen die het effect van stikstof neerslag op de natuur verminderen. De provincie heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om in het Nationaal Park Duinen van Texel een aantal herstelmaatregelen uit te voeren.

Stikstof

Te veel stikstof is slecht voor planten die voedselarme omstandigheden nodig hebben. Als deze planten verdwijnen, komen er steeds meer dezelfde planten in een gebied. Veel voorkomende soorten komen steeds meer voor en zeldzame soorten komen steeds minder voor. Ook dieren kunnen daar last van hebben, bijvoorbeeld doordat hun leefgebied dichter begroeid raakt. Op Texel zijn de leefgebieden van onder andere tapuiten, velduilen en kiekendieven gevoelig voor stikstof depositie.

Stuifkuilen

Door de intensievere plantengroei vindt er minder verstuiving in de duinen plaats dan nodig is. Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer drie stuifkuilen laten maken. Het stuivende zand komt als een poederlaagje over de bestaande vegetatie te liggen. In dat zand zit kalk dat lang geleden door regenwater diep in de bodem terecht is gekomen. Dit laagje kalkrijker zand heeft een gunstig effect op planten en dieren die kenmerkend zijn voor onze duinen. Er zullen deze winter in totaal 9 stuifkuilen worden gemaakt o.a. in De Nederlanden, De Bleekersvallei en De Bollekamer. Bij de parkeerplaats bij strandpaviljoen paal 15 kun je goed zien hoe zo’n stuifkuil eruit ziet, deze is vorig jaar gemaakt.

Plaggen en chopperen

Vorig jaar werd ook op een aantal locaties al gechopperd: een soort diep maaien waarbij de bovenste grondlaag wordt verwijderd. Deze maatregel is vooral geschikt om duinheide te verjongen. Dit jaar zal op 13 plekjes in totaal ongeveer 6,3 ha. worden gechopperd. Nieuw is dat er ook wordt geplagd:  hierbij ga je nog iets dieper de grond in. Dit wordt vooral gedaan op plekken waar het humuspakket dikker is of waar veel opslag staat en je ook het wortelpakket weg wilt halen. Dit zal op 5 locaties gebeuren, in totaal ongeveer 4,5 ha. Via dit kaartje zijn de locaties van de verschillende werkzaamheden te bekijken: Overzicht locaties N2000 herstelmaatregelen Texel (winter 2019:2020)

reageren

geef een reactie

 • Jan van der Star
  14 november 2019 om 15:06

  Wanneer word de tekst eens aan gepast??

  Boswachter Anna Sprenkeling in Texel
  Het is op Texel

  • Redactie
   14 november 2019 om 15:25

   Helaas is dit een standaard zin in de opmaak van dit programma en staat het woordje “in”voor elk gebied. Of het nu op, in of langs is.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog