www.boswachtersblog.nl/ Zuid-Holland

Broedseizoen op Slijkplaat geslaagd

2 augustus 2018 Boswachter Wicher Pen in Zuid-Holland

Eén van de mooiste gebieden die wij in de Zuidwestelijke Delta van Zuid-Holland beheren, is zonder enige twijfel de Slijkplaat. De Slijkplaat ligt midden in het Haringvliet en heeft een oppervlakte van ongeveer 60 hectare. Het eigenlijke eiland is maar 20 hectare groot; de rest is ondiep water. Het is er een paradijsje voor kustvogels die er massaal broeden, maar ook buiten het broedseizoen volop aanwezig zijn.

Druk bebroed-eiland

Ook dit jaar is er weer goed gevolgd wat welke vogels gebroed hebben op de Slijkplaat. Dit gebeurde door Delta Project Management in opdracht van Rijkswaterstaat. Gelukkig komen de gegevens van de inventarisatie ook voor Staatsbosbeheer beschikbaar. We hebben er veel aan en kunnen het beheer aanpassen als het met bepaalde vogelsoorten minder goed gaat. Tel je alle vogelbroedparen bij elkaar op, kom je uit op ongeveer 3.750 broedparen. En dit op 20 hectare bebroedbaar terrein. Dat komt uit op 1 nest per 53 m2, een enorme gemiddelde dichtheid.

Diverse vogelsoorten

De belangrijkste vogelsoorten die op de Slijkplaat broeden behoren tot de meeuwen en sterns. Alleen al van de kokmeeuw kun je er meer dan 2.000 nesten vinden. De kleine mantelmeeuw en de zwartkopmeeuw zijn ieder goed voor ruim 500 broedparen. De 3.000 broedparen is met deze drie soorten dan al ruim overschreden. Bij de sterns zijn de visdief en de dwergstern met respectievelijk 112 en zes paar aanwezig geweest om te broeden. De dwergsterns broedden op een dikke laag schelpen die Staatsbosbeheer op de Slijkplaat had aangebracht. Prachtig dat deze zeldzame broedvogel, die op de rode lijst, staat de Slijkplaat aantrekkelijk genoeg vindt om op te broeden. Wij doen ons best om dat zo te houden.

Visdief voedt zijn jongen

Steun van Provincie Zuid-Holland

De afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer de Slijkplaat met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland aangepast, zo hebben wij bijvoorbeeld de grond afgevlakt. Dit was nodig omdat op hogere delen van de Slijkplaat ratten holen hadden gegraven om hier hun jongen groot te brengen. De aanwezigheid van ratten op broedeilanden zoals de Slijkplaat is heel nadelig voor het broedsucces van kustbroedvogels. De afgelopen jaren hebben de vogels veel last van de ratten gehad en was het broedsucces door predatie op eieren en jongen een stuk minder dan verwacht. Dat moet het afgelopen broedseizoen een stuk beter zijn geweest, simpelweg omdat door de aanpassingen de ratten geen holen meer kunnen maken in hoger gelegen terreindelen.

Verbrakken

Door het Kierbesluit zal het water rond de Slijkplaat verbrakken en vol zitten met visjes die van zout of brak water houden, zoals de Spiering. Dit kleine visje is het stapelvoedsel van visdieven en grote sterns. Het wordt alleen maar beter voor de sterns als dit voedsel dichtbij de Slijkplaat te halen is. Ook het beheer kan makkelijker worden door brak water rond en bij overstroming op de Slijkplaat. Het kan goed zijn dat bomen als wilgen daardoor minder gaan voorkomen. De plaat blijft daardoor opener en beter geschikt als broedeiland. Kortom, heel veel mooie ontwikkelingen.

Droomfonds Haringvliet

In september 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Daardoor komt er hier weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Zes natuurorganisaties hebben samen met de regio en met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineengeslagen om deze kans te pakken voor herstel van de dynamische delta, die het Haringvliet ooit was. Op www.haringvliet.nu hierover meer informatie.

Camilla Dreef vlogt over het Haringvliet, onlangs heeft ze aandacht besteed aan de Slijkplaat, https://haringvliet.nu/kaart#11/51.6712/4.1398/257

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog