www.boswachtersblog.nl/ Aan Zee

Gespreid bedje voor de tapuit

16 maart 2021 Boswachter Marijke Lieman in Aan Zee

Tapuit (Foto A. Pot)

De tapuit is in Nederland tegenwoordig een sterk bedreigde Rode lijstsoort. Ze overwinteren in Afrika in de Westelijke Sahel en broeden in Nederland op de zandgronden en in de open duinen van de kust. Waar het eerst een talrijke vogel was in onze Zeeuwse duinen heeft deze vogel de afgelopen jaren niet meer in in onze provincie gebroed. Ook elders in het land is het aantal broedparen sterk afgenomen, in 2015 waren er nog maar 210-310 paren in Nederland.

Afname

Door verruiging van de duinen door verminderde dynamiek en de stikstofdepositie, door de sterke afname van het aantal konijnen en door meer bezoekers in de natuurgebieden is de tapuit als broedvogel verdwenen in Zeeland. Door het creëren van een geschikt broedgebied door het herstel van stuifduinen en een goed begrazingsbeheer, maar ook door het aanbieden van nestgelegenheid door middel van tapuitennestkasten op historische broedlocaties, zou de soort in 2021 misschien weer in de Zeeuwse duinen kunnen broeden.

Nestkasten

De afgelopen dagen zijn er 100 nestkasten ingegraven in de open duingebieden van Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, als vervanger van de konijnenholen. De Provincie Zeeland (werkgroep soortenbeleid) heeft dit project toegekend. Als straks de tapuit uit Afrika neerstrijkt in onze duinen, hopen wij dat de nestkastjes goedgekeurd worden en dat we de tapuit weer tot een Zeeuwse broedvogel kunnen rekenen.

reageren

geef een reactie

  • Luc Vandierendonck
    17 maart 2021 om 01:03
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog