www.boswachtersblog.nl/ Drents-Friese Wold

Herstelmaatregelen voor natuur in Drents-Friese Wold

23 november 2020 Boswachter Widmar van der Meer in Drents-Friese Wold
Vennetje Drents-Friese Wold

Vennetje Drents-Friese Wold

Deze winter wordt er werk uitgevoerd in het Natura 2000-gebied van het Drents-Friese Wold. De maatregelen zijn bedoeld om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en om nu losliggende vennen en heideterreinen met elkaar te verbinden. Ook wordt een deel van het gebied geschikter gemaakt als broedgebied voor de tapuit, een van de zeldzame broedvogels in het gebied. De werkzaamheden starten in de week van 23 november en duren waarschijnlijk tot half maart 2021.

Vervolg op eerdere werkzaamheden

In Natura 2000-gebieden worden voor Nederland bijzondere leefgebieden en karakteristieke, vaak zeldzame planten- en diersoorten beschermd. Ook heeft Nederland de verplichting op zich genomen te zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor deze soorten. Daarvoor is in een eerdere fase in het Drents-Friese Wold op diverse locaties bos omgevormd naar een meer open landschap. Nu wordt op deze plekken met vervolgmaatregelen ingezet op herstel van de natuurlijke waterhuishouding en het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag van de grond. Daardoor krijgen plantensoorten als dop- en struikheide meer kans. De maatregelen zijn ook nodig om de negatieve invloed die teveel stikstof heeft op de natuur te compenseren.

Overzichtskaart met locaties waar werkzaamheden plaatsvinden.
Overzichtskaart met locaties waar werkzaamheden plaatsvinden.

Natuurlijke waterhuishouding

Naar verwachting wordt met deze afrondende werkzaamheden het gebied geschikter voor planten en dieren die leven in heidegebieden, vochtige loofbossen en vennen. Door het dempen van sloten en greppels (rabatten) worden lokaal de omstandigheden natter. In totaal wordt er in het gebied 6,7 kilometer aan sloot en op een oppervlakte van 10 hectare de rabatten gedempt. Daarnaast wordt op diverse locaties waar eerder bos is gekapt de nieuwe opslag van uitheemse boomsoorten zoals Japanse lariks en douglas verwijderd.

Hoogtekaart van het gebied
Op deze hoogtekaart is het uitgebreide rabattenstelsel (blauwe lijntjes) goed te zien, net als de diepe ontwateringssloot. Na demping zal op deze plek een veel natter bos ontstaan.

Natuurlijk ontwikkeling op gang

Later worden bovengenoemde plekken weer ingeplant met inheemse loofboomsoorten. Op weer andere locaties wordt kleinschalig geplagd om de voedselrijke bovenlaag van de bodem te verwijderen. Ook worden in delen onder sparrenbos dat is afgestorven door de droogte loofbomen ingeplant. Na deze ingrepen worden de betreffende gebieden met rust gelaten en kan de natuurlijke ontwikkeling weer op gang komen. Op sommige delen zal bos ontstaan met berk en grove den, terwijl zich op andere plekken naar verwachting een heideachtige begroeiing zal ontwikkelen.

Opslag van lariks wordt weer verwijderd.
Opslag van lariks wordt weer verwijderd.

Minder fraai tijdens werkzaamheden

Hoe dan ook zal er in de komende winterperiode op verschillende plekken veel gewerkt worden met machines in verschillende delen van het Drentse Friese Wold.  De aanblik zal in eerste instantie niet fraai zijn, maar de ervaring leert dat in sommige delen de ‘gewenste’ ontwikkelingen vrij snel gaan. Daarvan zijn inmiddels ook diverse mooie voorbeelden in het Drents-Friese Wold te zien. Ook zijn sommige routes tijdelijk minder goed begaanbaar, maar die worden waar mogelijk zo spoedig mogelijk hersteld.

Een van de diepe sloten die worden gedempt.
Een van de diepe sloten die worden gedempt.

Rekening houden met natuurlijke en aardkundige waarden

Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met kwetsbare situaties. Zo zal er steeds een ecoloog of boswachter meekijken bij de uitvoering. Sommige delen waar geplagd wordt, zijn bijvoorbeeld belangrijke leefgebieden voor reptielen zoals adder en levendbarende hagedis. De timing van de werkzaamheden is daarom erg belangrijk. En bij het verwijderen van opslag op de heide wordt niet alle opslag weggehaald. Op hete dagen zijn mieren, die weer als voedsel dienen voor bijvoorbeeld de draaihals, juist in de schaduw van struiken nog wel actief. Ook bij vennen waarvan is aangetoond dat het een zogenaamde pingoruïne is (een aardkundig relict uit de laatste ijstijd), wordt ervoor gezorgd dat de bijzondere bodemlagen niet verstoord worden.

Informatie

Bewoners en bezoekers van het gebied worden op diverse manieren op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Zo zullen er bij de parkeerplaatsen informatiepanelen worden geplaatst met daarop de locaties waar gewerkt wordt. Bij de locaties zelf zijn kleinere infopaneeltjes te vinden. En natuurlijk zijn de boswachters van Staatsbosbeheer beschikbaar om tekst en uitleg te geven.

reageren

geef een reactie

  • Marcel.
    28 maart 2021 om 14:48

    Zonde van het mooie bos van Oude Willem het lijkt wel een slagveld,een grote puinhoop weer je je nek breekt
    Over de takken en boomstammen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog