www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Potskar-Zuid voor het eerst onder water

22 december 2016 Henk-jan in Fryslân

De herinrichting van de oeverlanden langs het Sneekermeer is voltooid. Samen met onder meer de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben we de afgelopen tijd gewerkt aan nieuwe natuur in de Potskarren, aan de westzijde van het Sneekermeer. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar; de waterstand in de Potskar-Sud is hoog en het gebied staat nagenoeg onder water. Dat is weer voor het eerst sinds jaren. Waarom is een hoge waterstand zo belangrijk voor de natuur?

Om die vraag te beantwoorden doen we even een stap terug in de tijd. Want tot na de 2e Wereldoorlog stonden grote delen van Sudwest-Fryslân in de winter en vroege voorjaar permanent onder water. Dit deel van de provincie was als het ware de verzamelput van water dat vanaf de hogere gebieden ten oosten, westen en noorden afvloeide, zoals de zandgronden in de Friese Wouden, de hoge gebieden in Gaasterland en de kleigronden ten noorden van Sneek. Het gebied van de Friese Meren draagt niet voor niets de naam: het ‘Lage Midden’. Natuur was in die tijd nog volop aanwezig in de vorm van natte hooilanden met orchideeën, dotterbloem en echte koekoeksbloem. Pas halverwege de zestiger jaren maakte de ruilverkaveling en bedijking een eind aan het jaarlijkse fenomeen hoog water. Om de landbouwgronden te beschermen tegen natte voeten kwam er een vast boezempeil van -0,52m N.A.P, Gronden werden  gedraineerd en afgewaterd waardoor veel planten en dieren verdwenen, met uitzondering van een aantal natuurgebieden.

Trekvogels

Met de inrichting van het Sneekermeergebied is het weer mogelijk om het waterpeil in Potskar-Sud hoog te houden. Afgelopen voorjaar zagen we de weidevogels terugkeren als grutto, wulp, tureluur en scholekster. Wie nu het gebied bezoekt kijkt uit over een grote waterplas; op de oeverlanden staat een laagje water. Deze situatie biedt veel mogelijkheden voor allerlei trekvogels die vanuit hun broedgebieden in het hoge noorden De Potskar benutten als slaapplek en om voedsel te zoeken. Daarnaast zorgt het hoge water voor aanvoer van mineraalrijk kwelwater en dat is weer gunstig voor allerlei planten. We verwachten dat de Potskarren in de toekomst weer geschikt worden voor bijvoorbeeld de dotterbloem.

De hoge waterstanden in de Potskarren zien we ook in andere gebieden rondom het Sneekermeergebied, zoals de Grutte Greene, de Lytse Greene en de Blaugerzen bij Akmarijp. Daarmee houden we de natuurlijke waterdynamiek in stand en blijven deze gebieden geschikt voor bijzondere planten.

Boswachter Marjon Kommer en Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog