www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Je hoort hem wel maar je ziet hem zelden

30 april 2018 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

In het Houtwiel en de Falomsterleyen is momenteel massaal de roerdomp te horen.
Het Houtwiel is een topgebied voor de roerdomp. De aantallen broedvogels in relatie tot de oppervlakte is hier erg hoog. De kans dat je hier een roerdomp te horen krijgt is dus groot. Als je helemaal geluk hebt krijg je hem misschien wel te zien.

Hoempende Roerdomp
Het broedseizoen is momenteel in volle gang. In het moerasgebied het Houtwiel en de Falomsterleyen net boven Feanwâlden, beheerd door Staatsbosbeheer, is momenteel de roerdomp (Botaurus stellaris) volop te horen.
Er zitten momenteel 15 broedpaartjes te “hoempen”! Deze aantallen zijn voor een gebied van ongeveer 350 ha uitzonderlijk hoog.
Om een vergelijking te maken; het aantal broedparen in dit relatief kleine moeras is net zo hoog als in het gehele Lauwersmeergebied, dat met ongeveer 1500 ha meer dan 4x groter is.

Door zijn perfecte schutkleur hoor je hem wel, maar je ziet hem zelden. Als hij onraad bespeurt neemt hij vaak de karakteristieke “paalhouding” aan. Hij staat dan doodstil met zijn kop omhoog gericht en lijkt precies op een rietpol.
Vroeger dacht men dan ook, dat de geheimzinnige geluiden van de roerdomp afkomstig waren van de duivel.

Sonogram van hoemp van roerdomp

Broeden in overjarig (moeras)rietland
De roerdomp is een reigerachtige vogel die van overjarige rietlanden houdt. Kort gezegd overjarig riet dat met de voeten in het water staat.
Door allerlei oorzaken (zoals minder peilfluctuaties in de boezem) zijn op veel plekken in Nederland de overjarige rietlanden en daarmee het habitat voor de roerdomp verdwenen. Het Houtwiel is een moerasgebied waar deze leefomgeving nog wel volop aanwezig is. Het Houtwiel is een belangrijk onderdeel binnen een aaneenschakeling van moeras gebieden in de natte dooradering van Fryslân (onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur). De roerdomp is gevoelig voor verstoring en daarom is de rust in deze moerasgebieden erg belangrijk.
Het legsel van de roerdomp bestaat gewoonlijk uit 4 of 5 doffe grijsbruine eieren.

nest van roerdomp
Kuikens in het Houtwiel

Voedsel
Roerdompen leven vooral van vissen, amfibieën en kleine zoogdieren – zoals woelmuizen. Maar ook jonge vogels en grote waterinsecten, zoals libellenlarven, zijn niet veilig. Langzaam lopend en af en toe wachtend zoekt de roerdomp geduldig naar zijn prooi. Roerdompen houden bij het foerageren vaak hun snavelpunt in het water. Mogelijk kunnen ze zo beter de breking van het water inschatten en hun kans om een kikker of vis te vangen vergroten.

Kom een kijkje nemen in het Houtwiel om ze te horen.
Het moerasgebied het Houtwiel is een topgebied voor de roerdomp. De aantallen broedvogels in relatie tot de oppervlakte is hier erg hoog. De kans dat je hier een roerdomp te horen krijgt is dus groot. Als je helemaal geluk hebt, dan krijg je hem misschien wel te zien.
Momenteel zijn de roerdompen volop te horen vanaf het wandelpad in de Houtwiel. Iedereen is dan ook van harte welkom om vanaf de wandelroute te komen luisteren en genieten van deze bijzondere en geheimzinnige moerasvogel.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog