www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Predatoren werende rasters in de Zwagermieden

19 februari 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer is weer begonnen met het plaatsen van predatoren werende stroomrasters op twee locaties in de Zwagermieden.

Stroom rasters voor het weren van grond predatoren

Zoals op meerdere locaties in de provincie Fryslân worden er dit jaar weer predatoren werende rasters geplaatst om het broedsucces van weidevogels te verhogen. Met name de vos wordt zo uit de gebieden geweerd.

Op twee locaties in de Zwagermieden worden voor het derde jaar op rij twee predatoren werende rasters geplaatst. In totaal gaat het om ongeveer 18 ha aan oppervlakte met in totaal een rasterlengte van ongeveer 2,3 km.

plaatsen van het gaasraster

Een hele klus

Het plaatsen is een hele klus, voor het broedseizoen van de weidevogels begint, moeten de rasters gereed zijn.
Vorige jaren was het altijd een probleem dat wanneer de grasgroei op gang kwam, het gewas vaak tegen de stroom draden begon te groeien. Dat leverde een stroomverlies op.
Dit jaar willen we proberen om PCB folie onder het raster te leggen zodat er geen gewas tegen de onderste draden aan groeit. Hierdoor kunnen we de stroomvoorziening op het raster beter op peil houden, waardoor het beter functioneert.

Meer maatregelen
De rasters zijn geplaatst in gebieden waar veel weidevogels broeden en die ook geschikt zijn om kuikens op te laten groeien. Naast waterpeilverhoging en predatoren beheer in samenwerking met de WBE, is dit een van de maatregelen die Staatsbosbeheer neemt om de weidevogels in het gebied een handje te helpen.

Verder wordt er aan biotoopverbetering gedaan, momenteel wordt er ook een bosje met dicht struweel aan de Petsleatwei uitgedund dat vlakbij de kern van het weidevogelgebied ligt. Het doel hiervan is meer openheid in het gebied creëren zodat de weidevogeldoelstellingen die voor dit gebied gelden beter bereikt kunnen worden.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog