www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

30 november 2016 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen
Natuurherstelmaatregelen Schoorlse Duinen geen eenvoudige opgave

Het plan om het duinsysteem te herstellen in de Schoorlse Duinen maakt veel los bij de mensen. Het weghalen van mooi bos om de natuurlijke dynamiek lokaal terug te brengen is voor sommige mensen een onbegrijpelijke, maar toch noodzakelijke manier om de unieke natuur in de Schoorlse Duinen duurzaam te herstellen. Voor Staatsbosbeheer is het geen eenvoudige opgave om enerzijds zorg te dragen voor het keren van de achteruitgang in biodiversiteit, terwijl er ook draagvlak moet zijn bij de bewoners. We willen vooral open en transparant in gesprek blijven met de omgeving zodat de inwoners en wij als beheerder elkaars achtergronden en posities beter leren kennen.

Verantwoordelijkheid nemen
We gaan niet over één nacht ijs. Vooral omdat we ons goed realiseren dat het verwijderen van gezond bos weerstand oproept. Bos is mooi en heeft unieke waarden, dat vinden wij ook. Voorop staat echter dat wij als natuurbeheerder de verantwoordelijkheid hebben en nemen om voor nu en in de toekomst goed te zorgen voor de gehele natuur in de Schoorlse Duinen. Hierbij is het helaas nodig om nu in te grijpen om de kenmerkende natuur op de lange termijn te kunnen beschermen. Als wij dat nu niet doen, verandert op termijn het duingebied in bos. Kenmerkende planten en dieren die thuishoren in de duinen verdwijnen en komen niet terug.

Zorg voor de natuur
De Schoorlse Duinen behoren tot unieke Natura 2000-gebieden, die beschermd zijn binnen Europa. Natura 2000 heeft tot doel de achteruitgang in biodiversiteit te keren en dit samen te laten gaan met ruimte voor de mens om te kunnen recreëren. De provincie is hierbij opdrachtgever en Staatsbosbeheer voert de maatregelen uit. De kernopgave voor de duinen is het herstellen van de natuurlijke processen waarbij het natuurgebied goed toegankelijk blijft voor de bezoekers van het gebied. Eén van de maatregelen bestaat uit het verwijderen van bomen in de zone tussen de zeereep en de blijvende bossen in de binnenduinrand.  De oorspronkelijke plannen gaan twintig jaar terug en de maatregel vormt onderdeel van het recentelijk vastgestelde Natura2000 beheerplan en het beheerplan voor Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer uit 2002.

Gezond duinsysteem
De maatregelen hebben als doel om de invloed van natuurlijke processen, zoals wind en beweging van zand in de zeereep te herstellen en verdroging van het gebied tegen te gaan. Dit zijn de sleutelfactoren die horen bij een gezond duinsysteem. Door lokale verstuiving, uitsluitend in de zone achter de zeereep, blijft het duin zichzelf verjongen. Het doel is om de opeenvolging van open zand, naar begroeiing met korstmossen, botanisch rijke duingraslanden, natte duinvalleien, prachtige heidevelden, struweel en in de binnenduinrand een gevarieerd bos ter herstellen. Deze natuurlijke opeenvolging zorgt voor de unieke biodiversiteit in de duinen.

Herstel in fasen
De natuurherstelmaatregelen vinden in drie perioden van elk zes jaar plaats. In de eerste periode (2016-2022) wordt 2% van het huidige oppervlakte bos omgevormd naar open duin. In de twee daaropvolgende periodes volgt nog eens 10% van het huidige oppervlakte bos. Het hele bosgebied ten oosten van de Nieuwe weg en de Wilhelminalaan blijft behouden (ruim 88% van het huidige bosareaal). Tijdens en na elke periode vindt monitoring plaats zodat op basis daarvan keuzes kunnen worden gemaakt en of bijgesteld voor een volgende periode.

 

Geel is eerste periode Rood is tweede periode

 

 

 

reageren

geef een reactie

 • Rob Boltjes
  10 januari 2021 om 12:19

  Hoe voelt dat nou? Ooit een beroep gekozen omdat daar je hart lag en nu voze praatjes moeten verkopen omwille van een werkgever, die veranderd is in een geldfabriek?
  “Wiens brood men eet….”

 • Elles Kater
  19 januari 2017 om 10:44

  Dankjewel voor je reactie.
  Wat zandhagedissen betreft, die hebben maar hele kleine stukjes open zand nodig. 3 bij 3 meter is maximaal en ruim voldoende. Grote stukken kaal zand zijn volkomen ongeschikt want hier is geen dekking, slechts schurend stuif en weinig voedsel.
  Ook voor mij als mens is dat naakte kale zand geen fijne plek om te vertoeven. Het ruwe landschap waar je bent overgeleverd aan de elementen kan ertoe leiden dat je als mens verhardt. Zou het door dat kale schrale landschap komen dat er zoveel oorlog is in de woestijn?

 • Aard
  16 januari 2017 om 14:31

  Laurens ik heb je gemaild maar hoor nog niks
  We kunnen 7 of 14 februari op einde van de middag
  Ik hoor het wel Gr aard

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   16 januari 2017 om 17:20

   Beste Aard Mos,

   Bedankt voor uw reactie. Ik heb u inmiddels hierover gemaild.

   Met vriendelijke groeten,

   Laurens Bonekamp

 • Elles Kater
  15 januari 2017 om 17:21

  Sorry Laurens het laatste woord moet natuurlijk zijn bepaald met een d, want het is allemaal al bepaald.

  Wil je de antwoorden op mijn vragen op dit blog zetten en het onderzoek (over de gunstige uitwerking van crossfietsers op nestelende vogels) aan mij toezenden?
  Enkele vogelaars zijn zeer geïnteresseerd.

  Het zou fijn zijn als je puntsgewijs antwoord wilt geven. Zie vorige reactie.

  In afwachting van je antwoorden, Elles

 • Elles Kater
  15 januari 2017 om 16:47

  Beste Laurens,
  Je vertelt het heel mooi; open in gesprek gaan om vragen te beantwoorden.
  Mijn vragen die ik al lang geleden heb gesteld, heb je echter nog steeds niet beantwoord. Bij deze dan nogmaals:
  a. In het bezoekerscentrum Schoorlse duinen staat op een informatiepaneel beschreven dat zandhagedissen baat hebben bij kale zandvlaktes. Dit is niet waar. Toch wordt deze foutieve en misleidende informatie ondanks meerdere verzoeken van mij niet verwijderd. Waarom?
  b. Je hebt tijdens de informatie-bijeenkomst in november benadrukt dat het Schoorlse mountainbikeparcours een gunstige uitwerking heeft op aldaar broedende vogels. Dat zou uit onderzoek blijken. Je zou me dat onderzoek spoedig toesturen, maar inmiddels zijn we al 2 maanden verder. Wil je me dit zsm toesturen?
  c. Dynamisch Stuifzand zou goed zijn voor de biodiversiteit.
  Welke dieren en planten leven en floreren in stuifzand. (Zandhagedissen in ieder geval niet. Zie a.)
  d. Verklaar de term Natuurherstel eens kort en duidelijk. Welke Natuur willen jullie herstellen en wat maak je kapot?
  e. In zomer 2016 heb ik een excursie bijgewoond waarin de boswachter nog enthousiast vertelde over de opnieuw opkomende struikheide.
  Nu wordt de hele humuslaag weggeschept en wordt het zand met heide, mos en korstmos en alle dieren die er leven als stikstofrijk milieuafval met kiepwagens naar het parkeerterrein in Hargen vervoerd.
  Nu moet alles weer kaal dood stuivend zand worden.
  Is dit nu dynamisch natuurbeheer?
  f. Een open gesprek is dat het beheersplan toelichten en vragen beantwoorden?
  Wat versta je hier onder openheid?
  Het lijkt mij meer op een take-it or leave-it houding van STAATSBOSBEHEER die alles al heeft bepaalt.

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   19 januari 2017 om 09:28

   Beste Elles,

   Mijn reactie heeft even op zich laten wachten. Enerzijds omdat ik op vakantie ben geweest en anderzijds omdat we het zoals je vast zult begrijpen, erg druk hebben op dit moment.

   Net zoals de vele andere keren dat wij prettig contact hebben gehad probeer ik je vragen weer zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik zal ze puntsgewijs beantwoorden.

   Vraag a. In het bezoekerscentrum Schoorlse duinen staat op een informatiepaneel beschreven dat zandhagedissen baat hebben bij kale zandvlaktes. Dit is niet waar. Toch wordt deze foutieve en misleidende informatie ondanks meerdere verzoeken van mij niet verwijderd. Waarom?

   Antwoord: De Zandhagedis heeft baat bij een mozaïek van heide en stukjes met open kaal zand om op te warmen en haar eieren in te leggen. Naar mijn mening is deze informatie dus niet suggestief en misleidend. Als de expositie toe is aan vervanging zullen wij kijken of wij de verwarring kunnen wegnemen en dit punt verduidelijken. Ik zie echter geen reden om dit direct aan te passen. Dit punt aanpassen is namelijk een kostbare handeling en kost tijd en zoals je vast zult begrijpen hebben wij andere prioriteiten qua tijd en geld op dit moment.

   Vraag b. Je hebt tijdens de informatie-bijeenkomst in november benadrukt dat het Schoorlse mountainbikeparcours een gunstige uitwerking heeft op aldaar broedende vogels. Dat zou uit onderzoek blijken. Je zou me dat onderzoek spoedig toesturen, maar inmiddels zijn we al 2 maanden verder. Wil je me dit zsm toesturen?

   Antwoord: Zoals in eerdere mailwisselingen al aangegeven, heb ik beloofd dat jij de passende beoordeling van de nieuwe MTB-route krijgt toegestuurd als hij helemaal af is. Belofte maakt schuld dus dat gaat zeker gebeuren. Zodra hij af is zal ik hem je opsturen.

   c. Dynamisch Stuifzand zou goed zijn voor de biodiversiteit.
   Welke dieren en planten leven en floreren in stuifzand. (Zandhagedissen in ieder geval niet. Zie a.)

   Dynamiek in de duinen en daarmee ook beweging van zand is essentieel voor een vitaal duinsysteem. Hierbij hebben wij het niet over een complete zandverstuiving van het hele gebied, maar vooral verstuiving in de eerste duinenrij vanaf zee gezien (waar de veiligheid dit toelaat) en lokaal stuifgaten. Ik zal een paar voorbeelden noemen waarom het zo belangrijk is. Het lokaal stuiven kan je zien als een belangrijk puzzelstuk van het ecosysteem van de duinen. Kaal zand is een pioniersstadium (eerste stadium van ontwikkeling) waar veel plant- en diersoorten zich in hebben gespecialiseerd en alleen maar in deze omstandigheden kunnen groeien. Voorbeelden qua habitattypen zijn bijvoorbeeld embryonale duinen en witte duinen. Soorten die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld: Zandhaver, Zeemelkdistel, Blauwe distel en Zeewinde. Ook is open zand het leefgebied van talloze insecten die zich ingraven of hier hun eieren leggen.

   Iets verder van zee worden deze witte duinen weer opgevolgd door grijze duinen. Hier kan het zand niet meer bewegen en kunnen bijzondere korstmossen en kruiden groeien. Deze grijze duinen hebben het nodig om af en toe overpoederd te worden met vers zand. Gebeurt dit niet zie je dat meer veel voorkomende soorten zoals gras de overhand nemen. Dit zeker in combinatie met de grote hoeveelheid stikstof die jaarlijks naar beneden komt dwarrelen. Voor de Europese instandhouding van dit type vervult Schoorl een zeer belangrijke rol. In Schoorl is het grijze duin in oppervlakte en kwaliteit sterk achteruit gegaan. Een andere oorzaak voor het verlies in kwaliteit is dat de dennenbomen zich zo sterk uitbreiden dat veel plekken volgroeien met dennen en o.a. het grijze duin daardoor verdwijnt. Het verbeteren en uitbreiden van dit type is één van de hoofddoelen voor Natura 2000.

   Wat wij in Schoorl zien is dat dit puzzelstuk van vers zand en dit pioniersstadium is gaan ontbreken omdat het hele duin is vastgelegd. Hierdoor gaat het ook slechter met de soorten die dit type opvolgen. Dit terwijl juist bij een duinsysteem de aanvoer van vers zand er van nature thuishoort. Dit in tegenstelling tot de (meeste) zandverstuivingen in het binnenland. Wat het doel is van het natuurherstel is dat deze natuurlijke opeenvolging van types in het westen weer wordt hersteld. Wat je dan krijgt is een afwisselend mozaïek van bewegend zand in de eerste duinenrij vanaf de zee, opgevolgd door grijze duinen, heide, loofhout struweel met in de binnenduinrand bos. Geleidelijke overgangen hiertussen herbergen de hoogste biodiversiteit. Hier blijft veel ruimte voor loofbomen struweel en lokaal loofbos.

   d. Verklaar de term Natuurherstel eens kort en duidelijk. Welke Natuur willen jullie herstellen en wat maak je kapot?

   Om concreet terug te komen over je vraag over natuurherstel, bedoelen wij hiermee zoals omschreven in het vorige antwoord. Helaas is het dan ook zo dat wij nu lokaal er voor moeten kiezen om dennenbos in het westelijk deel weg te halen om daarvoor in zijn totaliteit meer ruimte te geven aan meer variatie en een natuurlijkere opbouw. Hiermee zeggen wij niet dat het bos waardeloos is, maar kijken wij naar het grotere resultaat. Ik ga er vanuit dat ik de andere effecten van de dennen zoals verdroging en verbossing nu niet hoef aan te halen.

   Ik ga graag een keer met je het gebied in om te laten zien dat een dynamisch duin juist veel leven herbergt. Gelukkig hebben wij hier meerdere voorbeelden van.

   e. In zomer 2016 heb ik een excursie bijgewoond waarin de boswachter nog enthousiast vertelde over de opnieuw opkomende struikheide. Nu wordt de hele humuslaag weggeschept en wordt het zand met heide, mos en korstmos en alle dieren die er leven als stikstofrijk milieuafval met kiepwagens naar het parkeerterrein in Hargen vervoerd. Nu moet alles weer kaal dood stuivend zand worden. Is dit nu dynamisch natuurbeheer?

   Nee, dit noemen wij geen dynamisch natuurbeheer. Het herstel van de natte duinvalleien die je hier noemt is één van de maatregelen na de branden. Hierbij is er onder leiding van een deskundigenteam onderzocht hoe wij de verbande delen het beste kunnen helpen om er zo snel mogelijk weer bovenop te komen. Het is niet de bedoeling dat dit kaal zand blijft maar zich zal ontwikkelen als natte duinvallei die rijk is aan een grote variatie in kruiden en insecten. De natte duinvalleien in de Schoorlse Duinen zijn nagenoeg allemaal verdwenen. En dit biedt een mogelijkheid om deze zeer waardevolle plekken voor planten en dieren weer te herstellen.

   Door de voedselrijke bovenlaag weg te halen, wordt het overschot aan voedingstoffen die vrij zijn gekomen na de brand afgevoerd. Vooraf zijn alle gebiedjes die worden afgeplagd geïnventariseerd en hebben wij meerdere maatregelen genomen om veel zeldzame dieren en planten te sparen. De vangactie van rugstreeppadden, zandhagedissen, salamanders en veel soorten insecten bij het Vogelmeer zal je vast niet ontgaan zijn. Dit was één van de maatregelen om deze soorten te beschermen. Daarnaast zijn bij ’t Groote Ganzenveld mierenhopen verplaatst en zijn de plekken met Gagel gespaard gebleven. Wij zijn hier juist heel zorgvuldig omgegaan met de bijzondere planten en dieren. Over twee jaar zal je de eerst mooie ontwikkeling van zeldzame planten hier al gaan zien. Neem dan nog eens een kijkje en hoor ik graag wat je er van vindt.

   f. Een open gesprek is dat het beheersplan toelichten en vragen beantwoorden?
   Wat versta je hier onder openheid?
   Het lijkt mij meer op een take-it or leave-it houding van STAATSBOSBEHEER die alles al heeft bepaalt.

   Ik versta onder een open gesprek, dat wij als Staatsbosbeheer eerlijk zijn en niks achterhouden. Als mensen het niet eens zijn met dingen die wij doen, gaan wij daar graag over in gesprek en bieden wij mensen de kans om onderbouwd daar feedback op te geven. Het kan natuurlijk altijd zijn dat als wij afgewogen en onderbouwde beslissingen maken dat andere mensen het daar niet mee eens zijn. Wij leven in een vol land en kunnen niet altijd aan ieders wens tegemoet komen. Daarnaast is het vaak zo dat wij niet alles zelf kunnen beslissen. Zo is Natura 2000 een doel vanuit Europa dat vastgelegd is in wetgeving. Hier kunnen wij (gelukkig) zelf ook niet onderuit. Waar er wel ruimte is, staan wij open voor goede ideeën uit de samenleving.

   Wij doen ons best om de natuur in Schoorlse Duinen zo goed mogelijk te beheren en te behouden voor ons nageslacht en zetten ons hiervoor in met hart en ziel. Waar de natuur dat toe laat vinden wij het echter ook belangrijk om mensen deze natuur te laten beleven. Ik ga er van uit hiermee ook je andere vragen op het weblog over de natte duinvalleien te hebben beantwoord. Mocht je nog vragen hebben hoor ik het graag, waarbij mijn voorkeur gaat naar een mondelinge toelichting in combinatie met een wandeling door het gebied zodat ik je een aantal punten uit mijn antwoord ook echt buiten kan laten zien.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • Aard
  5 januari 2017 om 20:58

  Gister leuk gesprek gehad met Frans Erinksveld. Aardige man en houd van zijn vak dat is duidelijk. Ik vroeg waarom er zo veel dennen hier aan de achterweg en hogenolweg verdwenen, dat komt omdat dat we de voorgang aan loof geven c.q. eik zegt Frans de Den neem te veel licht weg en drinkt te veel water waardoor het loof verdroogt. Dat het om som 80 jaar oude dennen gaat en het straatbeeld totaal verandert maakte niet veel indruk op Frans. Dit zou ondenkbaar in de gemeente bergen zijn in verband met beschermd dorp aanzicht. Ook vertelde vertelde hij dat er maar op een paar plaatsen de Den zo als hij nu voorkomt blijft bestaan de rest wordt op den duur gemengd halfopen bos. Dus naast de 100 hectare bos wat gekapt gaat worden gaat de rest ook flink op de schop en uitgdunt worden plus groote stukken oude heide gaan verdwijnen voor nieuwe aangroei en verstuifing . Het schoorls natuurgebied zo al we het nu kennen zal dus volkomen veranderen. Veel natuur zal vernietig worden om een bepaalt denkbeeld te realiseren. Nou vraag ik me twee dingen af. A wie zit hier op te wachten zeker de natuur niet die regelt echt zichzelf wel. B het overgrootedeel van de bezoekers ook niet gezien de petitie tegen het kappen al op 12450 ondertekenaars staat. Wat legitimeert deze aktie of beter gezegd hoe kunnen we deze ,in mijn oogen ,dwaling stoppen.
  Let op ik ga er van uit dat Sbb te goede trouw handelt maar door de bomen het bos niet meer ziet. mensen kom tot verstand en al zou er 25% voor zijn wat ik niet verwacht dan nog kan dit geen legitimati zijn om zo drastisch en op deze schaal in de natuur in te grijpen Vriendelijke Groet Aard Schoorlsebosmoetblijven.nl

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   12 januari 2017 om 10:04

   Beste Aard,

   Begin december hebben wij jullie (actiegroep Schoorlse Bos moet blijven) reeds uitgenodigd. Deze uitnodiging staat nog steeds waarbij wij graag open met jullie in gesprek gaan om jullie vragen te beantwoorden en het beheerplan toe te lichten. Laat graag per mail weten wanneer jullie kunnen.

   Hopelijk tot snel!

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp

 • cornelis pieter
  28 december 2016 om 10:56

  Het bos bij Hargen aan Zee heeft een zeer hoge boviswaarde. Energetisch wordt er een ramp veroorzaakt als je daar grootschalig gaat kappen. Bomen zijn ook levende wezens. Avatar in de Schoorlse Duinen omdat met een mooi verhaal de “inkomsten” van staatsbosbeheer op peil dienen te worden gehouden, het publiek misleid, en de natuur de dupe.

 • Edwin van Heck.
  22 december 2016 om 12:29

  In het boekje van Staatsbosbeheer staat precies wat er kan gebeuren met grote open zand vlakte.
  Dat wil je de directe omwonenden niet aandoen.

  Ik verwijs jullie naar:

  “De Schoorlse Duinen”
  Schrijver: Johan Bos.
  ISBN/EAN 9789087410117.
  Uniepers Uitgevers, Hoorn.
  Uitgegeven in: 1999 / 2008.

  Zie vooral op blz. 7.

  Vriendelijke groet:

  Edwin van Heck.
  Tuitjenhorn.

 • Thierry
  20 december 2016 om 12:25

  Beste Lourens,

  Sinds kort wonen wij in het fraaie Schoorl, de plek waar ik vanaf heel jonge leeftijd zo graag kom, en nu dus met mijn gezin woon. De nabijheid van het bos is voor ons een belangrijk element geweest om naar Schoorl te verhuizen, derhalve wil ik onderstaande aan je kwijt;

  In het verleden, en dan praat ik over meer dan 15 jaar terug, liep ik, jarenlang, met mijn hond vrijwel elk weekeinde onder meer door het duingebied tussen de zee en het vogelmeer voordat de Wagyu koeien er kwamen. In die tijd maakte ik regelmatig foto’s. Op een gegeven moment mochten honden een groot en fraai gebied, niet meer in, vanwege voornoemde koeien die het duingebied kwamen ”beschermen” door bepaalde planten op te eten. Een bioloog zal het wellicht zien, echter ik zie tussen nu, en toen, de jaren dat ik daar liep en foto’s maakte geen verschil.

  De discussie over kappen van een flink stuk bos en de door Staatsbosbeheer gewenste door te voeren veranderingen door ingrijpen / invloed van de mens, zit veel mensen hoog. En mij ook eerlijk gezegd. Ik denk dat je er goed aan doet om in het bezoekerscentrum de wensen te laten zien in beeld, en om welke gebieden het specifiek gaat wat betreft de op handen zijnde kap.

  Vorige week heb ik met mijn dochter een kerstden in het bos omgezaagd, een erg leuke dag, we hebben dus ineens zelf een kleine bijdrage gehad in de kap.. Ook in de trein werd over de kap van het bos gesproken. De chauffeur van de Zonnetrein vertelde mij dat in het deel van het bos ter hoogte van Catrijp het eindresultaat van de geplande kap, het verstuiven van zand en de loof – dennenbos combinatie te zien is. Maar hij vertelde ook dat PWN het grondwaterpeil heeft laten zakken. Dit resulteerde volgens mij in het verdwijnen van diverse duinmeertjes, de laatste lag pal naast de speelplaats – waterpomp bij het bezoekerscentrum, en het sinds jaren steeds verder inkrimpen van het vogelmeer.

  Terwijl er nu met groot materieel naar water gegraven wordt om natte stukken, die er vroeger altijd waren, weer op te graven.

  Klopt dit,?

  Zo ja, dat zou het wat mij betreft een verstandig initiatief zijn om belangstellenden tijdens een goede informatieve wandelroute die eens per maand of frequenter, gehouden wordt, in detail te vertellen en vooral te laten zien (zichtbaar maken) wat Staatsbosbeheer van plan is, hoe het bos er nu bijstaat en hoe het deel dat gepland staat om gekapt te worden, er uit moet komen te zien.

  Zodat we ons wat minder laten (af) leiden van stukjes in de krant of internet. Want onderstaande link las ik eerder… Het kappen van bos zou noodzaak zijn om een megastal met kippen en koeien doorgang te kunnen laten vinden. Hier heb ik nog nergens wat over terug gelezen wat hiervan correct is of niet.

  http://www.rodi.nl/widgets/1696-bergen/nieuws/1357918-staatsbosbeheer-verschralen-grond-juist-nodig-pvdd-tegen-plan-grootschalige-bomenkap-in-schoorlse-duinen

  Ik ben benieuwd en volg, net als vele andere mensen in ons mooie dorp en regio, graag de ontwikkelingen.

  Fijne kerstdagen en een mooi nieuwjaar 🙂

  • staatsbosbeheer1
   23 december 2016 om 15:49

   Beste Thierry,

   Dank je voor je bericht en we vinden je suggestie voor een informatieve wandeling een goede, we speelden zelf ook al met die gedachte. Daar gaan we volgend jaar zeker mee aan de slag. Ook zullen we in 2017 zeker nog meer informatie gaan voorzien vanuit het buitencentrum dan tot nu toe.

   Ik denk dat het goed is om voor nu te illustreren waar de bomen worden weggehaald. Ik heb een afbeelding geplaatst in het blogbericht.

   Het natura 2000 beheerplan behelst drie periodes. Zoals in het blog beschreven zal in de komende jaren al van de eerste planperiode 17 hectare (2%) van het bos worden gekapt. Tijdens deze eerste periode zullen we de resultaten zorgvuldig onderzoeken, voordat we aan een volgende twee periodes tot 2033 beginnen. Dit is vooralsnog het rode gedeelte bestaande uit 85 hectare (10%). Op basis van de resultaten van de eerste planperiode kunnen de maatregelen in de daaropvolgende perioden worden aangepast.

   Over je vraag over grondwaterpeil. Het grondwaterpeil schommelt door de jaren heen, doordat het in het ene jaar meer regent dan in het andere, vaak zijn er meerdere jaren achtereen wat droger en wat natter. Rond 2000 was het bijvoorbeeld erg nat en stond het water bij het Vogelmeer erg hoog, maar rond 2010 was het weer relatief laag, sindsdien is het waterpeil weer gestegen. Structureel is het grondwater 1,5 meter gedaald sinds de 19e eeuw, door kustafslag, toename van de begroeiing (meer verdamping) en waterwinning. De grondwaterwinning van PWN bij het pompstation Bergen is echter de afgelopen decennia verminderd van 2 miljoen m3 per jaar naar circa 0,5 miljoen m3 per jaar. De invloed van de waterwinning is beperkt geweest tot het zuidelijk deel van de Schoorlse duinen op de grens met het Noord-Hollands Duinreservaat. Dat we nu moeten plaggen heeft vooral ook te maken met de toegenomen verdamping van het hele gebied en open duinen kustafslag. Er zijn meerdere factoren voor deze verdroging. Het is een complex verhaal die we inderdaad graag een keertje met een rondleiding willen vertellen.

   Fijne Feestdagen en met vriendelijke groet,

   Maarten Duinker
   Boswachter publiek Kop van Noord Holland

 • Corina Mirsalari
  11 december 2016 om 20:05

  Ik begrijp niet hoe een plan van twintig jaar geleden kan bepalen wat je vandaag doet. U schrijft dat het kappen van het bos juist ervoor moet zorgen dat er meer biodiversiteit komt. Terwijl er allemaal bijzondere en zeldzame paddenstoelen juist door het bos te kappen verdwijnen.
  Wie bepaald hoe een natuurgebied eruit hoort te zien en wat belangrijk is? Vroeg ook de paddenstoelenkenner zich af in het programma Vroege vogels. Heeft Staatsbosbeheer hier een antwoord op?
  De wereld is veranderd in twintig jaar tijd en aankomen met een plan als argument om een bepaald gebied ingrijpend te veranderen is niet genoeg. Wat gaat Staatsbosbeheer hieraan doen?

 • Han Smit
  11 december 2016 om 13:22

  Ik heb de effecten van kap of rooien van bos gezien. Tijdens de werkzaamheden draait je hart zich om in je lijf.
  Na een paar jaar voltrekt zich toch langzamerhand wat moois en doet de ingreep steeds minder zeer.
  Eens vond men het nodig om naaldbos aan te planten. Nu haalt men dit weer weg omdat de inzichten veranderen.
  Ik ben reuze benieuwd wat dit aan vernatting oplevert. Juist die overgangen tussen nat en droog terrein zijn zo boeiend.
  Wat de overheid daar voor rekenwerk op losgelaten heeft in het kader van stikstofdepositie laat me koud.
  Een typisch voorbeeld van ambtelijk denken.
  Overtuigd ben ik van de intentie waarmee de mensen in het veld, de beheerders bezig zijn
  Wat ik alleen hoop is dat er niet te veel inschattingsfouten worden gemaakt.
  Ik heb de pdf proberen te lezen die beschrijft hoe de omvorming moet plaats vinden.
  Zo ongelooflijk detaillistisch voor zo’n betrekkelijk klein gebied. Ik kan me niet voorstellen dat je effecten van beheermaatregelen zo durft te beschrijven.
  Laat bij de omvorming dus ook het toeval een rol spelen, dikwijls geeft dit onverwachte positieve effecten.
  Nu dus flink doorbijten, dat zal zeker niet meevallen. Onze kinderen zullen ons er dankbaar voor zijn.

 • Marjet van Wiek
  4 december 2016 om 19:45

  Onder het mom van ‘natuurherstel’ kapt Staatsbosbeheer overal in Nederland heel veel bomen. Als trouw bos bezoeker en activist zie ik met eigen ogen dat het beleid drastisch is gewijzigd. Dunning is veelal vervangen door kaalkap en vaak ook zonder enige herplant. Er lijkt geen plaats meer te zijn voor bos, maar alleen nog maar zand- en heidegrond. De meeste mensen verkiezen bos echter boven alle andere natuurvormen, maar natuurbeheerders hebben daar naar mijn mening geen oog voor. Het is in alle provincies alle hens aan denk voor de bomengroepen en ik hoop dat wij – samen met andere bezorgde natuurliefhebbers – kunnen redden wat er te redden valt. Er staat veel op het spel en ik hoop nog steeds dat mensen binnen o.a. Staatsbosbeheer willen luisteren naar bezorgde mensen en gehoor geven aan de wens om minder te kappen/meer bossen te behouden voor nu en later.

 • Elles Kater
  3 december 2016 om 10:44

  Beste boswachter Frans,
  Ik ken je nog uit de jaren 90 toen ik schoolreisjes begeleidde in het Schoorlse dennenbos. We mochten destijds niet buiten de paden lopen vanwege de bijzondere paddenstoelen die hier groeien en de dennenorchis die zich in Schoorl na 70 jaar in oud-dennenbos ontwikkelt. Uniek in Nederland. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Je laat niet na het dennenbos waardeloos te verklaren, ondanks alle leven die daar in de loop der jaren in is ontstaan. Je prijst de Japanse Wagyu runderen die achter schrikdraad het duin volpoepen en kaalvreten. Het allermooiste volgens jou is stuifzand, een kale woestijn waar nauwelijks iets leeft. Noem het dynamisch Natuurherstel en doe het in het kader van biodiversiteit. Biodiversiteit hoezo?
  De bewoners van de dorpen achter de duinrand en de wandelaars die in het dennenbos beschutting, schoonheid en stilte vinden hoef je niet serieus te nemen, die snappen het immers gewoon niet. Inderdaad Frans, die kijken met eigen ogen en zien dat Staatsbosbeheer de Schoorlse duinen niet beheert maar verwoest.

 • J.M. den Dekker
  2 december 2016 om 19:13

  Het zit in onze natuur (quote SBB).
  Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.

  Daar is niet veel van te merken in de Schoorlse duinen als de plannen doorgaan.
  Zojuist de petitie getekend tegen de voorgenomen extra boskap aldaar.
  Moeilijk uitlegbaar? Inderdaad, verdere kap is niet uit te leggen.
  In de afgelopen jaren zijn zoals bekend grote delen van het duingebied verbrand en reeds verworden tot 1 grote zandvlakte. Genoeg ruimte dus voor al die zg. unieke plantjes en dieren.
  Het plaatje in de krant van heden 2-12-2016 laat duidelijk zien, dat er nu al nauwelijks bos resteert in de westrand van de Schoorlse duinen. En dan nu nog meer kaalslag? Hoe komen jullie erbij?
  Lyrisch waren jullie boswachters over de Kerf en zie wat er van geworden is; niks bijzonders, slechts een zandkuil waar het zeewater niet meer bij kan.
  Voorts een foto van een lyrische Laurens Bonekamp met camera boven 1 bijzonder plantje in een artikel in een eerdere krant. Evenzo al die andere artikelen in de krant, waarin Laurens Bonekamp zijn zienswijze op de duinen etaleert. Zeer wellicht om de publieke opinie voor te verwarmen.
  En dan heb ik het verder maar niet over het mountainbikepad en het vossenbeleid in de duinen.
  Dat eigengereide optreden wekt weerzin. Zeker bij een heel groot deel van het publiek, zo blijkt wel.
  Hopelijk zal de internetactie het tij doen keren.

 • Jacqueline Boeckhorst
  2 december 2016 om 15:15

  Mooie, compacte uitleg, Laurens. Bedankt! Leuke foto van Frans!

 • Miel Kleuters
  30 november 2016 om 17:28

  Bij het hele proces moeten we wel bedenken dat in de 19e eeuw bij Schoorl stuifduinen waren die een groot probleem vormden voor de achterliggende polders en de tuintjes van mensen in de duinen. De duinen wandelden voortdurend en waren slecht te beheersen. Er is toen een proefproject gestart om de duinen te bevestigen o.a. door de aanplant van grove dennen. Dat is goed gelukt en hierdoor zijn de bossen ontstaan bij Bergen en Schoorl. Van oudsher bevatten ze dus veel naaldbomen. Langzamerhand is dit omgevormd tot gemengd bos met een grotere variëteit. Je kunt daardoor ook heideveldjes aanleggen op beschutte plekken. Het geslaagde project is internationaal nagevolgd, o.a. bij de beheersing van de duinen in Les Landes, onder Bordeuax in Frankrijk. Een heel groot terrein heet daar nog steeds Project du Buch, naar de Nederlandse bosbouwkundige die het project in Schoorl heeft opgezet en in Frankrijk met succes heeft voortgezet. Dit wil niet zeggen dat je alle stuifzanden moet tegengaan. In Frankrijk hebben ze nog steeds Les Dunes de Pila, de hoogste stuifduinen van Europa. Je moet echter wel alert blijven en voorkomen dat alles weer onderstuift, want dan gaan we twee eeuwen terug. Wandelende duinen hebben zoveel plaats nodig dat je een groot deel van de begroeiing achter tussen de randbossen en de zee moet verwijderen. Als de duinen eenmaal stuiven en wandelen dan breiden ze vanzelf uit. We hebben hier wel te maken met een cultuurlandschap en dat mag het naar mijn zin best blijven. Daarom, stuifzanden prima, maar wel met mate.
  Hartelijke groet,
  Miel Kleuters

  • Boswachter Laurens Bonekamp
   1 december 2016 om 11:05

   Beste Miel Kleuters,

   Bedankt voor uw reactie.

   Wij willen niet terug naar vroegere tijden. Het bos in de binnenduinrand heeft een belangrijke functie voor zowel de natuur, recreatie maar ook ten behoeve van de vroegere vastlegging van het duin.
   Wij gaan uitsluitend in het westelijk deel kijken (in en achter de zeereep) of lokaal het zand weer wat mag gaan verstuiving. Wij zullen de effecten hiervan blijven monitoren. Lokaal verstuiven in en achter de zeereep gaan wij dus stimuleren maar in grootste deel van het gebied blijft het zand gewoon op zijn plek. Hier kunnen korstmossen, botanisch rijke duingraslanden, natte duinvalleien, prachtige heidevelden, en loofhout struweel tot ontwikkeling komen.

   Met vriendelijke groet,

   Laurens Bonekamp
   Boswachter Schoorlse Duinen

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog