www.boswachtersblog.nl/ Schoorlse Duinen

Natura2000 beheerplan Zwanenwater & Pettemerduinen ter inzage

30 maart 2017 Boswachter Laurens Bonekamp in Schoorlse Duinen

In samenwerking met diverse partijen heeft de provincie Noord-Holland voor de Natura 2000-gebieden Zwanenwater & Pettemerduinen een ontwerp Natura 2000-beheerplannen opgesteld en eind 2016 afgerond. Het plan is door de gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 30 maart 2017 ter inzage gelegd.

Het beheerplan beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen voor deze gebieden te behalen. Tot 10 mei 2017 is er de gelegenheid om hierop te reageren en een zienswijze in te dienen.

Beheerplan Natura2000
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, waaronder deze duingebieden. Het beheerplan geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen die het Rijk voor deze gebieden heeft vastgesteld te bereiken. Het beheerplan maakt duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is. De beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar.

Inspraak
Het ontwerp beheerplan is tot en met 10 mei 2017 te downloaden van de website van de provincie Noord-Holland. Iedereen kan binnen de gestelde termijn een zienswijze indienen. Meer informatie vindt je via de Advertentie inspraakprocedure staatscourant

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog