www.boswachtersblog.nl/ Texel

Loodsmansduin en De Shelter: Overeenstemming over erfpacht Texel Campings en Staatsbosbeheer

25 september 2014 Boswachter Erik van der Spek in Texel

Na een aantal goede gesprekken, rekensessies en inzet van deskundige taxateurs, hebben Stichting Texel Campings en Staatsbosbeheer overeenstemming bereikt over erfpacht voor Loodsmansduin en De Shelter. Gedurende de lange looptijd van erfpacht – 30 jaar of langer – zijn er periodiek herzieningsmomenten. Na totstandkoming van nieuw erfpachtbeleid, ingroeiregelingen en bestuurlijk overleg met de Waddengemeente, hebben Stichting Texel Campings en Staatsbosbeheer vooruit gekeken naar de toekomst.

In een erfpachtovereenkomst maken partijen afspraken over het gebruik van de grond . Gezorgd wordt dat afspraken aansluiten bij de behoefte van de gasten en de ondernemer en past bij het behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. Uiteraard horen hier ook financiële afspraken bij, passend bij de exploitatie van de campings.

Loodsmansduin en de Shelter
Voor De Shelter is de begrenzing van het terrein iets aangepast en worden afspraken gemaakt over de toegangsweg, keerlus en het parkeerterrein nu ook onderdeel uit van de overeenkomst. Voor Loodsmansduin zijn de eerder afgesproken aanpassingen aan de inrichting nu in de erfpachtovereenkomst vastgelegd, inclusief de afspraken over landschappelijke inpassing. Voor Staatsbosbeheer is van belang dat het recreatief medegebruik door fietsers en wandelaars van de weg aan de noordkant van Loodsmansduin nu vastligt. Dit is tenslotte een belangrijke alternatieve schakel in de fietsverbinding vanaf ’t Horntje naar De Dennen. Ook een blijvende wandelmogelijkheid van het Paadje van Drijver naar de Witteweg is vastgelegd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het zekerstellen van de natuurkwaliteit op Loodsmansduin en worden er bij eventuele aanplant van bomen en struiken geen soorten meer gebruikt die zich op een schadelijke manier in de aangrenzende terrein kunnen vestigen zoals Amerikaanse vogelkers en rimpelroos.

Kogerstrand
Texel Stichting Texel Campings en De Staatsbosbeheer hebben ook goede afspraken gemaakt over een derde erfpachtovereenkomst, die voor Kogerstrand. Ook hier is een herziening van de vergoeding voor de grond aan de orde. Stichting Texel Campings heeft de gemeente Texel gevraagd hier semi permanente vakantieverblijven mogelijk te maken. De gemeenteraad moet hier een beslissing over nemen, om deze bestemming mogelijk te maken. Daarnaast is ook toestemming van Provincie en het Hoogheemraadschap nodig. Staatsbosbeheer bewaakt vanuit haar wettelijke taken een optimale landschappelijke inpassing en zo veel mogelijk behoud van natuurwaarden. Staatsbosbeheer hecht ook groot belang aan het sociaal economische aspect van de camping wat de leefbaarheid van het dorp ten goede komt. Tot slot, Staatsbosbeheer en Stichting Texel Campings behouden ook graag een plek op Texel waar natuurkamperen mogelijk blijft, bijvoorbeeld op een deel van deze unieke duin camping.

Boswachter Erik van der Spek

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog