www.boswachtersblog.nl/ Texel

Eerste maatregelen inrichting natuurgebied Dorpzicht op Texel

12 november 2015 Boswachter Erik van der Spek in Texel

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Het bosje midden in het land zal verdwijnen in het belang van de weidevogels.

De provincie Noord-Holland heeft over de start van de werkzaamheden op Dorpzicht het volgende persbericht verstuurd:

De provincie Noord-Holland start half november met de eerste maatregelen voor de inrichting van natuurgebied Dorpzicht. Het bosje midden in het gebied wordt weggehaald om te voorkomen dat vogels hier in 2016 gaan nestelen. In september 2016, na het broedseizoen, zijn de grootschalige inrichtingswerkzaamheden aan de beurt.

Door de inrichting van het gebied wordt het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Ook komen er meer mogelijkheden om de natuur te beleven. De werkzaamheden worden in overleg met Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder grootste deel gebied) uitgevoerd. Eind 2016 is de inrichting klaar.

Noodzaak verwijderen bosje
Het bosje moet weg om het gebied geschikt te maken voor weidevogels. Als de provincie het bosje zou laten staan, voelen weidevogels zich in een grote cirkel rondom het bosje niet veilig genoeg om te broeden. Dit vanwege het gevaar dat roofvogels hun eieren opeten.
Voor weidevogels als de grutto is het van groot belang dat hun jongen veilig kunnen opgroeien.

Grootschalige inrichting volgend jaar
De grootschalige werkzaamheden worden in het najaar van 2016 uitgevoerd. Het gaat hierbij o.a. om het herstel van de kreek en het doortrekken van het wandelpad voor het rondje Cocksdorp. Ook komt er een extra punt om vogels te kunnen spotten.

Omdat in het broedseizoen geen verstorende werkzaamheden mogen plaatsvinden, kan dit werk pas starten in september 2016. Voor deze werkzaamheden loopt de procedure voor ontgrondingsvergunning en heeft de provincie de watervergunning aangevraagd.

Meer informatie
De provincie en Staatsbosbeheer hebben het eerder gemaakte plan voor de inrichting geactualiseerd in overleg met de gemeente, het hoogheemraadschap, LTO en ANV Texel De Lieuw. Meer informatie is te vinden op de Dorpzichtpagina op www.noord-holland.nl/natuurtexel.

De inrichting van Dorpzicht maakt onderdeel uit van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur en recreatiemogelijkheden op Texel worden versterkt. Het is één van de projecten waarmee de provincie samen met haar partners zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland Noord.

reageren

geef een reactie

 • F. van Rossem-Klomp
  13 november 2015 om 00:15

  Zeer geachte boswachter, het lijkt wel of Staatsbosbeheer initiatieven uitvoert ten behoeve van de intensieve vogelarij. Met name voor wat betreft de vogelhouderij van een enkele soort, de grutto. In de biologie en ecologie van het vrije veld is echter al lang bekend dat een natuurlijk evenwicht in het belang is van meerdere soorten, waaronder insecten, amphibieen, vissen, planten, vogels en zoogdieren. De voorgenomen sloop van het bosje beschouw ik daarom als een daad van wanbeheer omdat de predatie van roofvogels hetzij vanuit het moeras, hetzij vanuit bosjes een noodzakelijke voorwaarde is voor het behoud van de biodiversiteit waarvan alle soorten profiteren.
  Het grootste gevaar voor de natuurlijke soortenrijkdom is de aanwezigheid van de mens en datgene wat die mens uitvoert met het landschap. Alvorens klakkeloos over te gaan tot premature ruiming van bos, lijkt het daarom in alle opzichten verstandiger om primair de bestemming en het beheer van de bestaande weide- en akkergebieden zodanig te verbeteren dat niet alleen de kemphaan maar ook de kwartelkoning en de havik kans tot overleving wordt geboden in het nieuw te ontginnen gebied. Van een dergelijke ontwikkeling profiteren niet alleen de grutto, maar ook de kieviet, en mogen we het nog beleven, de leeuwerik!
  Met vriendelijke groet, F. Klomp, groot liefhebber van Texel, en dochter van H. Klomp, bioloog en ornitholoog, voormalig grondlegger van SOVON.
  Stelling: Grootschalig ingrijpen vernietigt datgene wat met minimale ingrepen in de loop der tijd tot stand is gebracht.
  Kleinschalig ingrijpen met behoud van de fundamentele doelstelling die het herstel van de natuur op grotere geografische schaal beoogt, lijkt daarom van wezenlijk belang voor toekomstig natuurbeheer op Texel.

  • Erik van der Spek Staatsbosbeheer Texel
   13 november 2015 om 08:28

   Geachte mevrouw Klomp,

   bedankt voor uw reactie. Het gaat bij de inrichting van Dorpzicht inderdaad om de hele levensgemeenschap van het zilte grasland, vochtige graslanden, droge graslanden en oever en water vegetaties. Het jachtbosje centraal in het gebied heeft een negatief effect op delen van deze gemeenschappen, ook doordat dit bosje over een van de voormalige kreken is aangeplant die inclusief hun oever met de vele daarbij behorende overgangen willen herstellen. Juist hier op de rand van een relatief hoge rug in het landschap treed kwelwater uit in de oeverzone, wat extra kleinschalige variatie oplevert. Het grote boscomplex blijft bestaan met broedgelegenheid voor o.a. de havik en in de oevervegetaties blijft ruimte voor broedende kiekendieven. Ook op iets grotere afstand blijft voldoende geschikt broedgebied voor de noodzakelijke predators en door de gekozen inrichting is te verwachten dat het voedselaanbod in de vorm van een heel scala aan weidevogelsoorten aanzienlijk zal toenemen.

   vriendelijke groet, Erik van der Spek, boswachter

 • Texel bar-tailed godwits and fieldfare | Dear Kitty. Some blog
  12 november 2015 om 12:13

  […] Dorpzicht nature reserve near De Cocksdorp: here. And here. And here. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog